Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Mediacja

Spory można rozwiązywać bez wchodzenia na drogę sądową. Gdy ktoś jest w sporze z przedsiębiorstwem, handlowcem, pracodawcą, a nawet z członkiem własnej rodziny w swoim kraju lub za granicą i nie jest w stanie samodzielnie rozstrzygnąć tego sporu, może, oczywiście, zwrócić się do sądu, ale warto jest rozważyć także alternatywne metody rozwiązywania sporów („ADR”), takie jak mediacja.

Mediację można określić jako zorganizowane postępowanie, w którym przynajmniej dwie strony sporu dobrowolnie próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozstrzygnięcia ich sporu, korzystając z pomocy bezstronnej i wykwalifikowanej strony trzeciej („mediatora”). Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo zaproponowane lub zarządzone przez sąd; może zostać ono również nakazane przez prawo obowiązujące w danym państwie członkowskim.

Mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie, nie wyrażając w sposób formalny swojej opinii w sprawie ewentualnego rozwiązania sporu.

Podczas mediacji zachęca się strony do rozpoczęcia lub wznowienia dialogu i do unikania konfrontacji. Strony same wybierają metodę rozstrzygnięcia sporu i odgrywają szczególnie aktywną rolę w dążeniach do znalezienia rozwiązania, które odpowiada im najbardziej. W innych przypadkach, zwłaszcza w sporach konsumenckich, do mediatora należy znalezienie rozwiązania i przedstawienie go stronom. Rozwiązanie sporu zależy od tego, czy strony osiągną porozumienie; jeżeli nie uda im się – mediator nie narzuca rozwiązania.

Uważa się, że mediacja jest szybsza, a w wielu przypadkach tańsza niż zwykłe postępowanie sądowe. Pozwala na uniknięcie konfrontacji między stronami, właściwej dla postępowania sądowego, i umożliwia stronom zachowanie więzi zawodowej lub osobistej, niezależnie od sporu. Mediacja daje także stronom możliwość znalezienia kreatywnych rozwiązań ich sporu, czego nie uzyskaliby w sądzie.

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie „Mediacja w UE – przegląd zagadnienia” i na stronie „Mediacja w państwach członkowskich”.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.