Přehled EU o mediaci

Evropská unie aktivně podporuje metody alternativního řešení sporů („ADR“), jako je mediace. Směrnice o mediaci měla být provedena do května 2011 a v současné době se uplatňuje v členských státech. Tato směrnice se týká mediace v občanských a obchodních věcech.

Podpora využívání mediace usnadňuje řešení sporů a pomáhá vyhnout se nepříjemnostem, ztrátě času a nákladům spojeným se soudní pří, čímž mediace umožňuje občanům zajistit jejich zákonná práva efektivním způsobem.

Směrnice o mediaci se vztahuje na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech. Zahrnuje spory, v nichž má nejméně jedna ze stran bydliště v jiném členském státě, než má kterákoli z ostatních stran ke dni, kdy strany souhlasily s využitím mediace, nebo ke dni, kdy je mediace nařízena soudem.

Hlavním cílem tohoto právního nástroje je podpořit použití mediace v členských státech.

Za tímto účelem obsahuje směrnice pět hlavních pravidel:

  • Zavazuje každý členský stát, aby podporoval odbornou přípravu mediátorů a zajišťoval vysokou kvalitu mediace.
  • Dává každému soudci právo vyzvat strany sporu, aby nejprve využily mediace, má-li za to, že je to vzhledem k okolnostem případu vhodné.
  • Stanoví, že dohody vyplývající z mediace se mohou stát vykonatelnými, pokud to požadují obě strany. Toho lze dosáhnout například schválením ze strany soudu nebo potvrzením ze strany notáře.
  • Zajišťuje, že mediace probíhá v atmosféře důvěry. Stanoví, že v budoucím sporu mezi stranami mediace mediátor nemůže mít povinnost předkládat důkazy u soudu ohledně toho, co se během mediace dělo.
  • Zajišťuje, že strany neztratí v důsledku času stráveného mediací svou možnost obrátit se na soud: lhůty pro předložení žaloby u soudu během mediace jsou přerušeny a neběží.
Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.