Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Oběti trestných činů v trestním řízení

Je důležité, aby oběti mohly vystupovat v trestním řízení proti pachateli. Přestože hlavním účelem trestního řízení je posoudit odpovědnost pachatele, resp. pachatelů, mohou se jej oběti obecně aktivně účastnit a mají v něm i svá vlastní práva. Směrnice z roku 2012 o právech obětí posiluje práva obětí, včetně procesních práv.

Vnitrostátní soudy

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Ostatní specializované subjekty

Vnitrostátní soudy

Podle kategorie práva, jež se v obecném smyslu vztahuje na akt, který vedl k porušení práv určité osoby (tj. občanské právo, trestní právo, správní spor atd.), může dotčená osoba postoupit věc buď přímo soudu, obvykle podáním občanskoprávní žaloby, nebo jiným veřejným institucím v souladu s postupy stanovenými zákonem.

V oblasti trestního práva může osoba, jejíž práva byla porušena jednáním, na něž se vztahuje trestní zákoník, postoupit věc policii nebo státnímu zastupitelství, načež se v souladu s trestním právem procesním uskuteční trestní řízení.

V případě správního řízení může podle zákona č. 554/2004 osoba, která tvrdí, že v důsledku správního aktu či nevyřízení žádosti v zákonem stanovené lhůtě došlo k porušení určitého práva nebo oprávněného zájmu ze strany orgánu veřejné moci, podat u příslušného správního soudu žalobu na zrušení tohoto aktu, uznání uplatňovaného práva či oprávněného zájmu a náhradu způsobené škody. Stejně tak se může na správní soud obrátit osoba, která tvrdí, že prostřednictvím správního aktu individuální povahy určeného jinému právnímu subjektu došlo k porušení určitého práva nebo oprávněného zájmu. Před postoupením dané věci příslušnému správnímu soudu musí dotyčná osoba zpravidla provést předběžné řízení (stanovené v § 7 zákona č. 554/2004), které spočívá v podání žádosti o úplné nebo částečné zrušení aktu orgánu veřejné moci, který dotyčný akt vydal, nebo orgánu, který je mu nadřízen (pokud takovýto orgán existuje).

Pravomoc soudů a jiných výše zmíněných institucí je stanovena v platných právních předpisech (např. v občanském soudním řádu, trestním řádu, zákoně č. 554/2004).

Co se týká řízení u soudů, obvykle se jedná o řízení podle obecné právní úpravy, které má v závislosti na dotyčné kategorii práva určité zvláštnosti (více informací viz http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, k dispozici pouze v rumunštině).

Kontaktní údaje soudů a další doplňkové informace jsou k dispozici na internetových stránkách Portalul instanțelor de judecată [soudní portál] (k dispozici pouze v rumunštině).

Veřejný ochránce práv

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

(AVOCATUL POPORULUI)

Adresa sídla:

Strada Eugeniu Carada No 3

Sector 3
Bucureşti

Mapa: http://www.avp.ro/locatie.jpg

Kontaktní údaje sídla:

Tel. č. odbavovacího centra: (+40) (0)21 3127134;
ústředna: (+40) (0)21 3129462
E-mail: avp@avp.ro
Internetové stránky: http://www.avp.ro/

Návštěvní hodiny:

Pondělí až čtvrtek 09:00–16:00 a pátek 09:00–12:00 za účelem schůzek se specializovanými pracovníky (poradci a odborníky). Občané mohou požádat rovněž o schůzku s veřejným ochráncem práv a jeho zástupci.

Adresy oblastních úřadů:

Oblastní úřady rumunského veřejného ochránce práv

Přehled o instituci (právní základ, představení, organizace, úkoly, stížnosti, postupy):

http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=161&lang=ro-ro

Tiskopis žádosti:

http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=123&lang=ro

Hlavní platná právní úprava postavení veřejného ochránce práv je obsažena:

 • v článcích 58 až 60, čl. 65 odst. 2, čl. 146 písm. a) a d) rumunské ústavy,
 • v zákoně č. 35/1997 o organizaci a fungování úřadu veřejného ochránce práv, Úřední věstník Rumunska část I č. 844 ze dne 15. září 2004, v pozměněném a doplněném znění,
 • v nařízení o organizaci a fungování úřadu veřejného ochránce práv, Úřední věstník Rumunska část I č. 922 ze dne 11. října 2004, pozměněném rozhodnutím kanceláří Poslanecké sněmovny a Senátu č. 6/2007, Úřední věstník Rumunska č. 445 ze dne 29. června 2007,
 • v zákoně č. 554/2004 o opravných prostředcích ve správním řízení, Úřední věstník Rumunska část I č. 1154 ze dne 7. prosince 2004, v platném znění,
 • v zákoně č. 202/2010 o určitých opatřeních k urychlenému řešení sporů, Úřední věstník Rumunska část I č. 714 ze dne 26. října 2010, v pozměněném a doplněném znění.

Účel instituce a její charakteristika:

 1. chránit práva a svobody jednotlivců v jejich vztazích s orgány veřejné moci;
 2. veřejný ochránce práv je autonomní orgán veřejné moci, který je nezávislý na ostatních orgánech veřejné moci;
 3. instituce má svůj vlastní rozpočet, který je nedílnou součástí státního rozpočtu;
 4. při plnění svých úkolů nejedná jako zástupce orgánů veřejné moci;
 5. veřejný ochránce práv nesmí podléhat žádnému imperativnímu nebo reprezentativnímu mandátu a žádná osoba nemůže veřejného ochránce práv nutit, aby se podřídil jejím pokynům nebo příkazům;
 6. činnost veřejného ochránce práv je veřejná, na žádost osob, jejichž práva a svobody byly porušeny nebo z oprávněných důvodů však lze prohlásit, že jeho činnost bude mít důvěrnou povahu;
 7. plní úkoly z úřední pravomoci nebo na žádost fyzických osob, podniků, sdružení či jiných právnických osob. Stížnosti lze podávat bez ohledu na státní příslušnost, věk, pohlaví, politickou příslušnost nebo náboženské vyznání.

Zástupci veřejného ochránce práv

Veřejnému ochránci práv jsou nápomocni zástupci, kteří se specializují na tyto oblasti činnosti:

 1. lidská práva, rovné příležitosti žen a mužů, náboženské a národnostní menšiny;
 2. práva dítěte, rodiny, mladých lidí, důchodců, osob se zdravotním postižením;
 3. ozbrojené síly, systém soudnictví, policie, věznice;
 4. majetek, práce, sociální ochrana, daně a poplatky.

Kdo může podat veřejnému ochránci práv stížnost a v jakých záležitostech:

1. Akty a opatření, na něž lze podat stížnost

Stížnost se může týkat správních aktů nebo opatření orgánů veřejné moci, jež mají za následek porušení práv a svobod jednotlivců.

Do kategorie správních aktů spadajících do pravomoci veřejného ochránce práv patří podle zákona rovněž akty nezávislých veřejnoprávních korporací.

Za správní akt se považuje také nečinnost na straně orgánů veřejné správy a opožděné vydání aktů.

Do pravomoci veřejného ochránce práv nespadají níže uvedené akty a opatření a v případě, že se jich týká stížnost, je odmítnuta bez odůvodnění:

 • akty vydané Poslaneckou sněmovnou, Senátem nebo Parlamentem,
 • akty a opatření poslanců a senátorů,
 • akty a opatření rumunského prezidenta,
 • akty a opatření vlády vyjma prováděcích předpisů a nařízení,
 • akty a opatření Ústavního soudu,
 • akty a opatření předsedy Legislativní rady,
 • akty a opatření justičního orgánu.

2. Kdo může podat stížnost veřejnému ochránci práv?

Veřejnému ochránci práv mohou stížnost podat veškeré fyzické osoby bez ohledu na státní příslušnost, věk, pohlaví, politickou příslušnost nebo náboženské vyznání.

3. Úřad veřejného ochránce práv plní svou povinnost chránit práva a svobody občanů v jejich vztazích s orgány veřejné moci:

 • na žádost poškozené osoby,
 • z úřední pravomoci.

4. Podmínky pro přijetí a přezkoumání stížnosti:

 • musí být vyhotovena písemně a může být zaslána poštou, včetně e-mailu, nebo faxem; může být rovněž podána osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce (který musí poskytnout své identifikační údaje) v sídle instituce, případně v některé z oblastních kanceláří, a to během domluvené schůzky nebo na podatelně úřadu,
 • stěžovateli může být z oprávněných důvodů na základě jeho žádosti povoleno, aby předložil svou stížnost ústně nebo prostřednictvím odbavovacího centra; stížnost bude zaznamenána na standardních tiskopisech k tomu určenými pracovníky,
 • musí být podepsaná žadatelem,
 • musí obsahovat:
  • úplné informace o identifikačních údajích osoby, jejíž práva a svobody jakožto občana byly údajně porušeny (příjmení, jméno, trvalé bydliště),
  • údaje o způsobené újmě (porušená práva a svobody, požadovaná opatření a jejich popis),
  • identifikační údaje dotyčného správního orgánu nebo úřední osoby,
  • doklad o prodlení či odmítnutí orgánu veřejné správy vyřídit záležitost v souladu se zákonem ve stanovené lhůtě,
  • povinný údaj o tom, zda stížnost je/byla předmětem řízení u soudu, či nikoli,
  • identifikační údaje orgánů veřejné moci, jež byly předtím o dané věci vyrozuměny,
  • případné dokumenty k odůvodnění stížnosti musí být připojeny jako přílohy,
 • stížnost podaná veřejnému ochránci práv je osvobozena od poplatků.

5. Případy, kdy stížnost nelze posoudit:

 • pokud předmět stížnosti nespadá do pravomoci veřejného ochránce práv,
 • anonymní stížnosti (nezaevidované) nebo stížnosti podané jménem jiné osoby bez jejího souhlasu,
 • stížnosti předložené později než jeden rok ode dne, kdy došlo k údajnému porušení, nebo ode dne, kdy se dotyčná osoba o údajném porušení dozvěděla,
 • stížnosti, které jsou zjevně nepodložené, mohou být zamítnuty s uvedením důvodů.

6. Pracovní postupy při vyřizování stížností:

 • Šetření – úřad veřejného ochránce práv je oprávněn provést vlastní šetření, požádat orgány veřejné správy o informace nebo dokumenty potřebné pro šetření, provést výslech a dotazování u vedení orgánů veřejné správy a jakékoliv úřední osoby, která je oprávněna poskytnout informace potřebné k vyřízení stížnosti.
 • Doporučení – při plnění svých povinností vydává úřad veřejného ochránce práv doporučení. Prostřednictvím těchto doporučení informuje veřejný ochránce práv orgány veřejné správy o protiprávní povaze správních aktů nebo opatření.
 • Zvláštní zprávy – zjistí-li úřad veřejného ochránce práv během prováděných šetření nedostatky v právních předpisech nebo závažné případy korupce či nedodržení vnitrostátních právních předpisů, předloží zprávu obsahující jeho zjištění předsedům obou komor Parlamentu nebo případně předsedovi vlády.
 • Odbavovací centrum – odbavovací centrum je k dispozici v sídle veřejného ochránce práv a v jeho čtrnácti oblastních kancelářích (tel. č.: 021 312 7134 [sídlo]; http://www.avp.ro/linkuri/birouriteritoriale.pdf). Občané mohou volat každý den v této době: pondělí až čtvrtek od 9:00 do 16:00; pátek od 9:00 do 14:00.
 • Schůzky – se specializovanými pracovníky instituce. Občané mohou požádat rovněž o schůzku s veřejným ochráncem práv nebo s jeho zástupci v souladu s předpisy o organizaci a fungování úřadu veřejného ochránce práv nebo se zástupci oblastních kanceláří.

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv dítěte

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO OCHRANU DĚTÍ A OTÁZKY OSVOJENÍ (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Adresa:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru No 7

Sector 1

010322 Bucureşti

Kontaktní údaje:

Tel. č.: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Fax: (+40) (0)21 3127474
E-mail: office@anpfdc.ro
Internetové stránky: http://www.copii.ro/

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí až čtvrtek: 8:30–16:30

Pátek: 8:30–14:00

Oddělení pro osvojení: úterý až čtvrtek: 9:00–12:00

Přehled o instituci (právní základ, představení, organizace, úkoly, druhy služeb):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activitate/sistemul-de-protectie-a-copilului/prezentare-generala/

Generální ředitelství pro ochranu dítěte je specializované ředitelství Národního úřadu pro ochranu dětí a otázky osvojení.

Úkoly:

 • příprava a odůvodnění programů v oblasti ochrany rodiny, prevence domácího násilí a boje proti němu a ochrany a prosazování práv dítěte,
 • kontrola dodržování práv dítěte a vydávání doporučení k přijetí potřebných opatření ze strany ústředních nebo místních orgánů,
 • centrální zaznamenávání a sumarizace informací o dodržování zásad a pravidel stanovených v Úmluvě o právech dítěte, která byla ratifikována nově vyhlášeným zákonem č. 18/1990 v platném znění, a přijímání a uplatňování potřebných opatření za účelem provedení doporučení Výboru pro práva dítěte,
 • koordinace a metodické vedení činností úřadů, které mají zabránit oddělení dítěte od rodičů, a úřadů zajišťujících zvláštní ochranu dětí a činností vykonávaných Výbory pro ochranu dítěte,
 • vypracovávání norem, podrobných pravidel a pracovních postupů pro úřady, které mají zabránit oddělení dítěte od rodičů, úřady zajišťující zvláštní ochranu dětí a mladých lidí a ochranu rodiny a obětí domácího násilí a úřady zaměřující se na pachatele domácího násilí,
 • vypracování metodiky pro udělování povolení a hodnotících kritérií pro úřady, které mají zabránit oddělení dítěte od rodičů a zajišťovat zvláštní ochranu dětí a mladých lidí a obětí domácího násilí, a vydávání povolení těmto úřadům,
 • koordinace a metodické vedení činností vykonávaných na podporu rodiny a obětí domácího násilí a služeb poskytovaných těmto osobám.

Orgán pro rovné zacházení

NÁRODNÍ RADA PRO BOJ PROTI DISKRIMINACI (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII - CNCD)

Adresa sídla:

Piata Valter Maracineanu Nos 1-3, Sector 1, 010155 Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Fax: (+40) (0)21 3126585
E-mail: support@cncd.org.ro
Internetové stránky: http://www.cncd.org.ro/

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí až čtvrtek: 8:00–16:30, pátek: 8:00–14:00

Adresy oblastních kanceláří a výzkumného střediska:

http://www.cncd.org.ro/contact/

Přehled o instituci (právní základ, představení, organizace, úkoly, stížnosti, postupy):

http://www.cncd.org.ro/,
http://www.cncd.org.ro/profil/,
http://www.cncd.org.ro/organizare/

Právní základ:

Národní rada pro boj proti diskriminaci působí na základě nařízení vlády č. 137/2000 o prevenci a sankcionování všech forem diskriminace, v platném znění

Představení instituce:

Národní rada pro boj proti diskriminaci (CNCD) je autonomní státní orgán pod dohledem Parlamentu, jenž vykonává činnosti zaměřené na boj proti diskriminaci. Rada odpovídá za to, že je dodržována a uplatňována zásada zákazu diskriminace v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami, jejichž je Rumunsko smluvní stranou. Národní rada pro boj proti diskriminaci působí na základě nařízení vlády č. 137/2000 o prevenci a sankcionování všech forem diskriminace, v platném znění.

1. Co musí stížnost obsahovat?

Stížnost musí obsahovat tyto povinné údaje:

 • příjmení a jméno osoby podávající stížnost,
 • adresu, na niž si stěžovatel přeje doručit odpověď, kontaktní adresu, na níž může CNCD stěžovatele kontaktovat v případě, jsou-li k vyřízení dané věci zapotřebí další informace,
 • telefonní číslo, na němž lze stěžovatele kontaktovat v případě, že jsou zapotřebí další informace,
 • vlastní podstatu stížnosti, která by měla zahrnovat podrobný popis údajně diskriminačního jednání,
 • identifikační údaje osoby obviněné z diskriminace (adresa, případně telefonní číslo atd.), které jsou zapotřebí k navázání kontaktu s touto osobou za účelem jejího předvolání k výkonnému výboru CNCD nebo dalšího šetření.

2. Co se děje po podání stížnosti?

Stížnost je zaevidována a předána výkonnému výboru k vyřízení. Stížnost lze CNCD postoupit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k údajně diskriminačnímu jednání, nebo ode dne, k němuž se o něm dotyčná osoba dověděla. Údajně diskriminovaná osoba může požádat soud, aby napravil důsledky diskriminačního jednání a obnovil situaci, která existovala před diskriminačním jednáním. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 90 dnů.

Výkonný výbor prošetří existenci diskriminačního jednání prostřednictvím povinného předvolání stran způsobem, který zajišťuje potvrzení přijetí. Skutečnost, že se strany nedostaví na jednání, nebrání vyřízení stížnosti. V zájmu zajištění náležitého rozhodnutí může být provedeno další šetření, včetně vyslechnutí stran.

Stěžovatel musí prokázat existenci diskriminačního jednání, zatímco osoba obviněná z diskriminace musí prokázat, že dotyčné jednání diskriminaci nepředstavuje.

Výrok (rozhodnutí výkonného výboru) je sdělen písemně do patnácti dnů od přijetí rozhodnutí na zasedání výkonného výboru. Strany mohou rozhodnutí výkonného výboru do patnácti dnů od jeho obdržení napadnout u soudu. Obě strany jsou osvobozeny od soudních poplatků.

3. Jaké sankce se ukládají za diskriminační jednání?

V případě diskriminačního jednání lze uložit:

 • napomenutí,
 • pokutu v rozmezí od 1 000 RON do 30 000 RON, pokud se diskriminace týká jednotlivce,
 • pokutu v rozmezí od 2 000 RON do 100 000 RON, pokud se diskriminace týká skupiny osob nebo komunity.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO ROMY

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Kontaktní údaje:

Str. Splaiul Independentei No 202, et. 8, camera 23, Sector 6, Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21 3113048
Fax: (+40) (0)21 3113047
E-mail: info@anr.gov.ro
Internetové stránky: http://www.anr.gov.ro/

Kontaktní údaje oblastních a župních kanceláří:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Přehled o instituci (poslání, struktura, výsledky):

http://www.anr.gov.ro/

Právní základ:

Nařízení vlády č. 78/2004 o zřízení Národní agentury pro Romy, ve znění zákona č. 7/2005

Při výkonu funkcí stanovených v § 3 rozhodnutí č. 1703/2004 o organizaci a fungování Národní agentury pro Romy, v doplněném a pozměněném znění, plní instituce tyto hlavní úkoly:

 • vypracovává politiku a strategii vlády v oblasti ochrany práv romské menšiny a současně plní další úkoly v rámci své oblasti činnosti stanovené právními předpisy,
 • v rámci ústřední státní správy a místní samosprávy iniciuje a provádí vzdělávací opatření v oblasti boje proti diskriminaci Romů,
 • schvaluje předlohy zákonů a jiných legislativních aktů, které jsou důležité pro práva a povinnosti osob náležejících k romské menšině,
 • sleduje uplatňování vnitrostátních a mezinárodních legislativních aktů týkajících se ochrany romské menšiny,
 • přijímá a přezkoumává žádosti a oznámení institucí, organizací nebo jednotlivců a vydává odborné stanovisko agentury,
 • vyvíjí informační, vzdělávací a poradenský systém, který je k dispozici romské menšině,
 • analyzuje a hodnotí potenciálně diskriminační účinky stávajících předpisů a aktivně usiluje o zlepšení zavedeného právního rámce.

Při výkonu svých funkcí Národní agentura pro Romy:

 • spolupracuje s ministerstvy a orgány ústřední státní správy, s orgány místní samosprávy, s ostatními veřejnými institucemi a s fyzickými a právnickými osobami,
 • spolupracuje s mezivládními a nevládními organizacemi v Rumunsku a v zahraničí,
 • využívá poradenství a pomoc poskytovanou v Rumunsku a v zahraničí a programy pro vzdělávání a další vzdělávání svých zaměstnanců v rámci přidělených rozpočtových prostředků nebo jiných finančních prostředků získaných zákonně v Rumunsku nebo v zahraničí,
 • společně se specializovanými nevládními institucemi a organizacemi iniciuje opatření, projekty a odvětvové programy, účastní se jich a podporuje je s cílem zlepšit situaci Romů.

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Adresa sídla:

Calea Victoriei No 194

Bucureşti

Kontaktní údaje:

Tel. č.: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Fax: (+40) (0)21 2125443
E-mail: registratura@anph.ro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí až pátek: 9:00–16:00 (po telefonu)

Přehled o instituci (struktura, úkoly, pravidla organizace a fungování):

http://www.mmuncii.ro/Minister

Právní základ:

Národní úřad pro osoby se zdravotním postižením je specializovaný úřad s právní subjektivitou v rámci ústřední státní správy, který je podřízen Ministerstvu práce, rodiny, sociální ochrany a seniorů.

Úřad zajišťuje centrální koordinaci činností týkajících se zvláštní ochrany a prosazování práv osob se zdravotním postižením; vypracovává politiky, strategie a normy pro prosazování těchto práv a sleduje uplatňování příslušných pravidel a činnosti týkající se zvláštní ochrany osob se zdravotním postižením.

Legislativní akty, které stanoví práva osob se zdravotním postižením:

Osoby se zdravotním postižením využívají ustanovení obsažená:

 • v mimořádném nařízení vlády č. 86/2014, kterým se stanoví některá reorganizační opatření na úrovni ústřední státní správy a kterým se mění a doplňují některé legislativní akty,
 • v rozhodnutí vlády č. 50/2015 o organizaci, fungování a úkolech Národního úřadu pro osoby se zdravotním postižením.

Orgán pro ochranu údajů

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO DOHLED NAD ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Adresa sídla:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru Nos 28-30, Sector 1, 010336 Bucureşti

Kontaktní údaje:

Tel. č.: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Fax: (+40) (0)31 8059602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Internetové stránky: http://www.dataprotection.ro/

Úřední hodiny pro veřejnost:

 • podatelna Národního úřadu pro dohled je pro veřejnost otevřena od pondělí do pátku v době od 09:00 do 13:00,
 • návštěvy jsou možné od pondělí do pátku v době od 11:00 do 13:00.

Přehled o instituci:

Národní úřad pro dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává svou činnost zcela nezávisle a nestranně. Úřad sleduje a ověřuje zákonnost zpracovávání osobních údajů, na něž se vztahuje zákon č. 677/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v doplněném a pozměněném znění.

Cíl:

Chránit základní práva a svobody jednotlivců, zejména právo na soukromí a respektování rodinného a soukromého života v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů.

Právní základ:

Zákon č. 102/2005 o zřízení, organizaci a fungování Národního úřadu pro dohled nad zpracováním osobních údajů.

Úkoly (výběr):

 • přijímá a analyzuje oznámení týkající se zpracování osobních údajů,
 • v případech uvedených v zákoně povoluje zpracování údajů,
 • v případě, že zjistí porušení ustanovení tohoto zákona, rozhoduje o dočasném pozastavení nebo ukončení zpracování údajů a/nebo o částečném nebo úplném výmazu zpracovaných údajů, postoupení záležitosti orgánům trestního stíhání nebo případně podání žaloby,
 • informuje fyzické a/nebo právnické osoby o nutnosti dodržovat povinnosti a provádět postupy podle zákona č. 677/2001,
 • vede a zpřístupňuje veřejnosti rejstřík zpracovávání osobních údajů,
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, oznámení nebo žádosti podané jednotlivci a informuje o přijatém řešení nebo případně o přijatých opatřeních,
 • provádí předběžné kontroly v případě, že hospodářský subjekt zpracovává osobní údaje, které mohou představovat pro práva a svobody občanů zvláštní hrozbu,
 • provádí šetření z úřední pravomoci, nebo po obdržení stížnosti či oznámení,
 • vydává doporučení a potvrzení, pokud jde o záležitosti týkající se ochrany základních práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na žádost jakékoli osoby, orgánu veřejné moci nebo orgánu veřejné správy.

Postup pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a žádostí:

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, se mohou na úřad dohledu obrátit písemně, pakliže se domnívají, že jejich práva podle zákona č. 677/2001 byla porušena, nebyly-li předtím s ohledem na stejnou věc podniknuty jiné právní kroky, a až poté, co nejdříve kontaktovaly hospodářský subjekt, jehož se stížnost týká.

Standardní tiskopisy, které mohou použít osoby zvažující podání stížnosti u ANSPDCP, jsou k dispozici na internetových stránkách instituce.

Ostatní specializované subjekty

POVĚŘENÝ SOUDCE

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Právní základ:

Zákon č. 254 ze dne 2. června 2013 o výkonu trestů a vazebních opatření nařízených justičními orgány v trestním řízení a rozhodnutí Vrchní rady soudců č. 89/2014, kterým se schvalují pravidla pro organizaci činnosti pověřených soudců při dohledu na výkon trestů odnětí svobody.

Představení a úloha:

Pověřenými soudci jsou soudci nižších soudů v rumunském soudním systému. Tyto soudce určuje každý rok předseda odvolacího soudu, a to pro každou věznici nacházející se v obvodu odvolacího soudu. Úlohou soudce pověřeného dohledem na výkon trestů odnětí svobody je sledovat a kontrolovat zákonnost při výkonu těchto trestů. Soudce určený pro věznici, která je nápravným zařízením a vazební věznicí nebo vazební věznicí, sleduje a kontroluje rovněž dodržování zákonnosti při výkonu ochranných opatření spojených se zbavením osobní svobody. Soudce současně zajišťuje dodržování zákonem stanovených práv u osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Stížnosti:

 1. Odsouzená osoba může soudci pověřenému dohledem na výkon trestů odnětí svobody podat stížnost týkající se podmínek výkonu trestu, a to do tří dnů ode dne, kdy byla tato osoba informována o rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky výkonu trestu (§ 39 odst. 3 zákona č. 254/2013).
 2. Odsouzená osoba může soudci pověřenému dohledem na výkon trestů odnětí svobody podat stížnost týkající se rozhodnutí komise o změnách podmínek výkonu trestu, a to do tří dnů ode dne, kdy byla tato osoba informována o rozhodnutí (§ 40 odst. 11 zákona č. 254/2013).
 3. Odsouzená osoba může soudci pověřenému dohledem na výkon trestů odnětí svobody podat stížnost na opatření související s výkonem zákonem stanovených práv, která přijala vězeňská správa, do deseti dnů ode dne, kdy byla informována o rozhodnutí vězeňské správy (§ 56 odst. 2 zákona č. 254/2013).
 4. Odsouzená osoba může soudci pověřenému dohledem na výkon trestů odnětí svobody podat stížnost na rozhodnutí disciplinární komise o uložení disciplinárního trestu do tří dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (§ 104 odst. 1 zákona č. 254/2013).

Zadržená osoba může do tří dnů ode dne, kdy byla informována o rozhodnutí komise o změně podmínek zadržení, podat soudci pověřenému dohledem na výkon opatření znamenajících zbavení osobní svobody stížnost týkající se tohoto rozhodnutí (§ 153 odst. 8 zákona č. 254/2013).

OBECNÝ INSPEKTORÁT PRO IMIGRACI

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Adresa sídla:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin No 15A, Sector 5, Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21 4109940

Fax: (+40) (0)21 4107501

E-mail: igi@mai.gov.ro a document.igi@mai.gov.ro – tato adresa je určena výhradně pro zaslání kopie průkazu totožnosti

Adresy jednotlivých ředitelství Generálního inspektorátu pro imigraci:

http://igi.mai.gov.ro/contact/bucure%C8%99ti

Oblastní útvary Generálního inspektorátu pro imigraci:

http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact

Představení instituce:

Generální inspektorát pro imigraci je uspořádán a funguje jako specializovaný subjekt ústřední státní správy. Jedná se o veřejnou instituci s právní subjektivitou, která je podřízena Ministerstvu veřejné správy a vnitra (Ministerul Administrației și Internelor).

Cíl:

Generální inspektorát pro imigraci, který byl zřízen v rámci reorganizace Rumunského úřadu pro imigraci (Oficiul Român pentru Imigrări), plní zákonem stanovené úkoly při provádění rumunských politik v oblasti migrace, azylu a integrace cizích státních příslušníků a prosazování souvisejících právních předpisů.

Činnost Generálního inspektorátu pro imigraci představuje veřejnou službu, která slouží zájmům jednotlivců i společnosti, a podporuje státní instituce, a to výhradně na základě právních předpisů a v souladu s nimi.

Právní základ:

Organizační struktura a povinnosti Generálního inspektorátu pro imigraci jsou stanoveny v rozhodnutí vlády č. 639 ze dne 20. června 2007, v pozměněném a doplněném znění.

Z organizačního hlediska tvoří inspektorát ústřední ředitelství, útvary a ostatní funkční jednotky, oblastní střediska pro ubytování žadatelů o azyl a vyřizování jejich žádostí, oblastní ubytovací střediska pro cizí státní příslušníky, kteří byli zajištěni, a organizační jednotky na úrovni žup.

Při plnění svých povinností spolupracuje Generální inspektorát pro imigraci s Ministerstvem veřejné správy a vnitra a ostatními státními institucemi a rovněž s nevládními organizacemi a cizími státními příslušníky, kteří vykonávají činnosti související s migrací a humanitární ochranou. V souladu s právními předpisy uzavírá dohody se svými protějšky v zahraničí a s mezinárodními organizacemi.

Další informace týkající se kategorií občanů EU a třetích zemí, azylu a přistěhovalectví, právních předpisů a programů a strategií Generálního inspektorátu pro imigraci jsou k dispozici na internetových stránkách instituce.

INSPEKTORÁT PRÁCE

(INSPECȚIA MUNCII)

Adresa instituce:

Str. Matei Voievod No 14, Sector 2, Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21 3027030

Fax: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro

E-mailová adresa pro zaslání kopie průkazu totožnosti: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Internetové stránky: https://www.inspectiamuncii.ro/

Úřední hodiny Inspektorátu práce:

Pondělí až čtvrtek: 8:00–16:30

Pátek: 8:00–14:00

Představení instituce:

Inspektorát práce je specializovaný subjekt ústřední státní správy, který je podřízen Ministerstvu práce, rodiny, sociální ochrany a seniorů. Sídlo instituce se nachází v Bukurešti.

Instituce má právní subjektivitu a plní úlohu státního orgánu, který provádí kontroly v oblasti pracovních vztahů, bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a dohledu nad trhem.

Cíl instituce:

Inspektorát práce odpovídá za zajištění sociální ochrany na pracovišti v souladu s článkem 41 rumunské ústavy v platném znění, Úmluvou MOP č. 81/1947 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, která byla ratifikována nařízením Státní rady č. 284/1973, a Úmluvou MOP č. 129/1969 o inspekci práce v zemědělství, která byla ratifikována nařízením Státní rady č. 83/1975.

Právní základ:

Instituce byla založena a je organizována podle:

 • zákona č. 108/1999, v pozměněném a doplněném znění;
 • rozhodnutí vlády č.1377/2009, v pozměněném a doplněném znění.

Inspektorátu práce jsou podřízeny tyto útvary:

Informace týkající se stížností, jež lze podat Inspektorátu práce, jsou uvedeny na internetových stránkách instituce.

Informace obecného rázu jsou k dispozici na internetových stránkách instituce.

STÁTNÍ AGENTURA PRO ZAMĚSTNANOST PRACOVNÍCH SIL

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ – ANOFM)

Adresa sídla:

Strada Avalanșei Nos 20-22, sector 4, 040305 Bucureşti

Úřední hodiny:

Pondělí až čtvrtek: 8:00–16:30

Pátek: 8:00–14:00

Schůzky:

Schůzky s předsedou Státní agentury pro zaměstnanost pracovních sil lze sjednat první nebo třetí úterý v měsíci v době od 11:00 do 12:00. Za účelem sjednání schůzky zavolejte na číslo (+40) (0)21 3039831.

Internetové stránky: http://www.anofm.ro/

E-mail: anofm@anofm.ro

Informace ohledně internetových stránek župních poboček Státní agentury pro zaměstnanost pracovních sil jsou uvedeny na internetových stránkách instituce.

Představení instituce:

Agentura nabízí širokou škálu služeb, včetně mimo jiné poradenství pro volbu povolání, kurzů odborné přípravy, poradenských služeb před propuštěním ze zaměstnání, pracovního umístění, poradenství v oblasti zakládání podniků, dotací na zaměstnávání osob, které patří k znevýhodněným skupinám, a poskytování výhodných půjček na vytváření pracovních míst.

Agentura poskytuje služby nezaměstnaným osobám i podnikům.

Jejím hlavním cílem je zvýšení míry zaměstnanosti, a tudíž snížení nezaměstnanosti.

Právní základ:

– zákon č. 202 o organizaci a fungování Státní agentury pro zaměstnanost pracovních sil,

– rozhodnutí vlády č. 1610 o statutu Státní agentury pro zaměstnanost pracovních sil (ANOFM).

Hlavní cíle Státní agentury pro zaměstnanost pracovních sil jsou tyto:

 • institucionalizace sociálního dialogu v oblasti zaměstnanosti a odborné přípravy,
 • uplatňování strategií v oblasti zaměstnanosti a odborné přípravy,
 • uplatňování opatření k sociální ochraně nezaměstnaných osob.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách instituce.

STÁTNÍ AGENTURA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – ANPM)

Sídlo:

Splaiul Independenței No 294, Block B, Sector 6, 060031 Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Fax: (+40) (0) 21 2071103

E-mail: office@anpm.ro

Internetové stránky: http://www.anpm.ro/

Úřední hodiny:

Pondělí až čtvrtek: 8:00–16:30

Pátek: 8:00–14:00

Představení instituce:

Státní agentura ochrany životního prostředí je specializovaná instituce ústřední státní správy, která je podřízena Ministerstvu životního prostředí. Podle rozhodnutí vlády č. 1000 ze dne 17. října 2012 o reorganizaci a fungování Státní agentury ochrany životního prostředí a podřízených veřejných institucí jsou agentuře svěřeny pravomoci týkající se provádění politik a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

Cíl:

Státní agentura ochrany životního prostředí působí v evropském a mezinárodním rámci pro spolupráci v zájmu zajištění zásad a provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

Úkoly Státní agentury ochrany životního prostředí jsou tyto:

 • zajištění strategického environmentálního plánování,
 • monitorování environmentálních faktorů,
 • povolování činností, které mají vliv na životní prostředí,
 • provádění právních předpisů a politik v oblasti ochrany životního prostředí na celostátní a místní úrovni,
 • podávání zpráv Evropské agentuře pro životní prostředí o kvalitě ovzduší, změně klimatu, chráněných oblastech, znečištění půdy a vody.

Stížnosti jsou evidovány podle nařízení vlády č. 27/2002, které upravuje vyřizování stížností, ve znění zákona č. 233/2002, a lze je zasílat e-mailem na adresu office@anpm.ro.

K anonymním stížnostem nebo stížnostem, které neobsahují identifikační údaje, se nepřihlíží a tyto jsou odloženy.

STÁTNÍ ORGÁN PRO OCHRANU SPOTŘEBITELE

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR – ANPC)

Adresa:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bucureşti

E-mail: cabinet@anpc.ro

Úřední hodiny:

Pondělí až čtvrtek: 8:00–16:30

Pátek: 8:00–14:00

Právní základ:

 • rozhodnutí vlády č. 700/2012 o organizaci a fungování Státního orgánu pro ochranu spotřebitele.

K úkolům ANPC patří:

 1. spolu s ostatními specializovanými orgány ústřední státní správy a místní samosprávy, které plní úkoly v příslušné oblasti, a s nevládními spotřebitelskými organizacemi účast na vypracovávání strategie ochrany spotřebitele a zajištění jejího souladu se strategií EU;
 2. uvedení vnitrostátního právního rámce do souladu s nařízeními EU v oblasti ochrany spotřebitele;
 3. předkládání návrhů na schválení a přijetí předloh legislativních aktů v oblasti ochrany spotřebitele vládě, pokud jde o výrobu, balení, označování, uchovávání, skladování, přepravu, dovoz a uvádění výrobků na trh, poskytování služeb, včetně finančních služeb, a zákaz asymetrických sankcí za porušení smluvních povinností mezi klienty a poskytovateli veřejných služeb a jiných služeb obecného zájmu tak, aby nebyl ohrožen život, zdraví a bezpečnost spotřebitelů nebo aby nebyla nepříznivě dotčena jejich legitimní práva a oprávněné zájmy;
 4. spolu s ostatními specializovanými orgány ústřední státní správy vypracování postupů týkajících se cílů, podmínek a způsobů spolupráce při provádění činností v oblasti ochrany spotřebitele.

Úplný seznam povinností ANPC je uveden na internetových stránkách instituce.

Oznámení a stížnosti:

Spotřebitelé mohou zasílat oznámení a stížnosti kancelářím oblastních/župních komisariátů na ochranu spotřebitele nebo komisariátu na ochranu spotřebitele v Bukurešti v závislosti na konkrétní jurisdikci, v níž hospodářský subjekt, jehož se stížnost týká, vykonává podnikatelskou činnost.

Pro podání oznámení/stížnosti použijte odkaz INFO stížnosti, kde naleznete informace o postupu podávání stížností a kontaktní údaje oblastních a župních komisariátů na ochranu spotřebitele.

Podle příslušných právních předpisů je třeba stížnosti a oznámení podat písemně nebo elektronicky a lze je podat osobně.

Stížnosti lze podat elektronicky na této internetové stránce.

Stížnost nebo oznámení je nutno podat jménem stěžovatele nebo oznamovatele.

Stížnost/oznámení budou vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě (podle nařízení vlády č. 27/2002), pokud jsou k nim připojeny všechny potřebné podklady, tj. faktura pro daňové účely, pokladní stvrzenka nebo jiná stvrzenka, smlouva nebo příslušný záruční list či případně jiné dokumenty.

Stížnosti musí splňovat výše uvedené podmínky, aby se jimi komisariáty zabývaly. V opačném případě budou odloženy pro nedostatek údajů.

NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – CNAS)

Adresa:

Calea Călărașilor No 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bucureşti

Internetové stránky: http://www.cnas.ro/

E-mail: relpubl1@casan.ro

Tel. č.: (+40) (0) 37-2309236

Fax: (+40) (0) 37-2309165

Představení instituce:

Národní zdravotní pojišťovna (CNAS) je autonomní veřejná instituce národního zájmu, která má právní subjektivitu. Jejím úkolem je zajistit soudržné a koordinované fungování sociálního systému zdravotního pojištění v Rumunsku.

Právní základ:

 • mimořádné nařízení vlády č. 150/20 z listopadu 2002,
 • mimořádné nařízení vlády č. 180/20,
 • zákon č. 145/1997.

Cíle:

rozvoj a zachování sociálního systému zdravotního pojištění, v jehož rámci jsou dodržována práva pojištěných osob a uspokojovány jejich potřeby.

Obecné cíle:

 • ochrana pojištěných osob proti výdajům na služby zdravotní péče v případě nemoci nebo úrazu,
 • zajištění toho, aby byly pojištěné osoby pojištěny na všeobecném, spravedlivém a nediskriminačním základě s výhradou účinného využívání rumunského Jednotného sociálního fondu zdravotního pojištění.

Specifické cíle:

 • zajištění přístupu k službám zdravotní péče, lékům a zdravotnickým prostředkům,
 • zajištění spravedlivé a nediskriminační ochrany s výhradou účinného využívání rumunského Jednotného sociálního fondu zdravotního pojištění,
 • zvýšení spokojenosti pojištěných osob s kvalitou služeb,
 • lepší poskytování informací pojištěným osobám.

STÁLÝ VOLEBNÍ VÝBOR

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Adresa sídla:

Str. Stavropoleos No 6, Sector 3, 030084 Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21-3100824

Internetové stránky: http://www.roaep.ro/prezentare/

E-mail: comunicare@roaep.ro

Představení instituce:

Stálý volební orgán je autonomní správní instituce s právní subjektivitou, které jsou svěřeny obecné pravomoci s ohledem na volební záležitosti. Jeho posláním je zajistit organizaci a konání voleb a referend a zaručení to, že financování politických stran a volebních kampaní je v souladu s ústavou a příslušnými právními předpisy a mezinárodními a evropskými normami.

Právní základ:

 • rozhodnutí č. 4 ze dne 22. června 2016, kterým se schvalují pravidla organizace a fungování Stálého volebního výboru a „volebního odborného“ centra,
 • zákon č. 334/2006 o financování činností politických stran a volebních kampaní v platném znění,
 • zákon č. 208/2015 o volbách do Senátu a Poslanecké sněmovny a o organizaci a fungování Stálého volebního výboru, v pozměněném a doplněném znění.

Cíle:

 • zajištění řádného, svobodného a spravedlivého průběhu voleb s efektivním a transparentním využitím lidských, finančních a hospodářských zdrojů,
 • zajištění řádného a transparentního financování politických stran a volebních kampaní,
 • zajištění integrovaného přístupu k řízení volebních procesů.

Funkce (neúplný seznam):

 • strategická funkce: zajištění stanovení odvětvových cílů v této oblasti činnosti,
 • regulační funkce: zajištění vypracování a předložení legislativního rámce potřebného pro plnění strategických úkolů ve volebních záležitostech ke schválení a vypracování a schválení norem a závazných technických předpisů pro všechny subjekty a orgány pověřené plněním úkolů souvisejících s volbami,
 • řídicí funkce: zajištění organizace a koordinace činností a zdrojů potřebných pro uskutečnění volebních procesů,
 • funkce státního orgánu: zajištění sledování a celostátního uplatňování předpisů týkajících se konkrétně volebního systému a pravidel stanovených za účelem modernizace rumunského volebního systému a zajištění jeho propojení s volebními systémy ostatních zemí EU,
 • kontrolní funkce: zajištění kontrol dodržování právních předpisů a případně uplatňování sankcí stanovených v právních předpisech.

Informace o dalších funkcích jsou k dispozici zde.

Úkoly (nevyčerpávající výčet):

 • příprava návrhů týkajících se logistiky v souvislosti s konáním voleb, které jsou zasílány vládě a dotčeným místním orgánům, a sledování provádění návrhů,
 • sledování způsobu vymezení volebních obvodů a výběr prostor pro volební místnosti a umístění volebních kanceláří,
 • sledování včasného poskytnutí vybavení a materiálu pro volební místnosti: standardních volebních uren a plent, razítek a razítkovacích podušek, kontejnerů pro přepravu hlasovacích lístků atd., a kontrola úschovy tohoto vybavení a materiálu mezi jednotlivými volbami,
 • kontrola způsobu zajištění toho, aby byly včas dostupné potřebné finanční prostředky pro postupné poskytování logistických služeb při konání voleb,
 • sledování zabezpečení volebních místností, volebních lístků a ostatních dokumentů a materiálů, které jsou zapotřebí ve volbách,
 • sledování přípravy a tisku stálých seznamů voličů,
 • sledování a kontrola aktualizace seznamu voličů.

Informace o dalších úkolech jsou k dispozici zde.

RUMUNSKÝ INSTITUT PRO LIDSKÁ PRÁVA

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI – IRDO)

Adresa:

B-dul Nicolae Bălcescu No 21, Sector 1, Bucureşti

Tel. č.: (+40) (0)21-3114921

Internetové stránky: http://www.irdo.ro/

E-mail office@irdo.ro

Představení instituce:

Rumunský institut pro lidská práva (IRDO) je nezávislá vnitrostátní instituce, která je podle právních předpisů upravujících její zřízení pověřena úkoly v oblasti výzkumu, odborné přípravy, šíření informací a poskytování odborného poradenství. Tyto právní předpisy stanoví rovněž záruky nezávislosti a nestrannosti v souladu s kritérii stanovenými Organizací spojených národů a Radou Evropy, které doporučují zřízení takovýchto institucí ve všech demokratických státech.

Při plnění veškerých svých úkolů v oblasti výzkumu, odborné přípravy a poskytování informací a odborného poradenství dbá Rumunský institut pro lidská práva neustále na pravidla a normy stanovené s ohledem na lidská práva v mezinárodních smlouvách i na příslušnou judikaturu mezinárodních soudů.

IRDO je mimoto voleným členem řady mezinárodních orgánů zaměřených na prosazování a ochranu lidských práv.

Služby institutu jsou k dispozici všem osobám, které je potřebují. Znění základních dokumentů a bibliografické odkazy jsou šířeny bezplatně, nebo jsou poskytovány pouze za náklady spojené s jejich okopírováním.

Institut si mohou najmout vědecké instituce nebo subjekty za účelem provedení odborné výzkumné činnosti a je k dispozici rovněž pro vypracování stanovisek na žádost specializovaných fór v Rumunsku i v zahraničí. Poplatky za tyto služby stanoví vedení institutu.

Právní základ:

Zákon č. 9/1991 o zřízení Rumunského institutu pro lidská práva

Cíl:

Posláním institutu je zajistit náležité informování veřejných subjektů, nevládních sdružení a rumunských občanů o záležitostech týkajících se lidských práv a o způsobu zaručení lidských práv v ostatních zemích, zejména zemí účastnících se Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Institut současně usiluje o zvýšení informovanosti mezinárodních orgánů (a široké veřejnosti v zahraničí) o praktických opatřeních, která byla zavedena k zajištění dodržování a ochrany lidských práv v Rumunsku.

Činnosti IRDO:

 1. zřízení, udržování a zajištění fungování dokumentačního střediska, které obsahuje znění mezinárodních úmluv, zákonů, dokumentů, studií a publikací zabývajících se lidskými právy a bibliografické odkazy, pro všechny uživatele,
 2. informování veřejných subjektů, nevládních organizací a občanů, zejména zvyšováním jejich povědomí o mezinárodních dokumentech, postupech a zvyklostech v oblasti lidských práv, včetně zajištění překladů v případě potřeby,
 3. zajištění vzdělávacích programů, které jsou zvlášť přizpůsobeny potřebám osob se zvláštními povinnostmi při ochraně lidských práv nebo které mají zvýšit informovanost o otázkách lidských práv u širších částí veřejnosti,
 4. poskytování informací, pravidelně nebo na žádost, o snahách vlády a nevládních subjektů v Rumunsku na podporu a k ochraně lidských práv a o podobných snahách v ostatních zemích, jakož i o mezinárodních závazcích, které Rumunsko přijalo, a o způsobu jejich plnění,
 5. poskytování dokumentů parlamentním výborům na jejich žádost, pokud jde o aspekty lidských práv, kterých se dotýkají předlohy právních předpisů, a ostatní záležitosti, jimiž se Parlament zabývá,
 6. provádění výzkumu týkajícího se různých aspektů prosazování a dodržování lidských práv v Rumunsku a v zahraničí,
 7. vydávání informačního zpravodaje o lidských právech a zajištění jeho rozsáhlého šíření, včetně zajištění překladů do jiných jazyků,
 8. pořádání výzkumů veřejného mínění ohledně různých záležitostí souvisejících s ochranou lidských práv v Rumunsku.

Další informace o IRDO jsou k dispozici na internetových stránkách instituce.

Poslední aktualizace: 16/05/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.