Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Žrtve kaznenih djela u kaznenim postupcima

Važno je da žrtve imaju pravo glasa u kaznenim postupcima protiv počinitelja. Premda je glavna svrha kaznenih postupaka procjena odgovornosti počinitelja, žrtve obično mogu aktivno i samostalno sudjelovati u postupku. Direktivom iz 2012. o pravima žrtava jačaju se prava žrtava te postupovna prava.

Uloga žrtava u kaznenim postupcima i mjerodavno zakonodavstvo država članica uvelike se razlikuju među pojedinim državama članicama. Radi osiguravanja minimalne razine prava žrtava u svim državama članicama, EU je donio nekoliko pravnih instrumenata EU-a u obliku zajedničkih pravila čiji je cilj pomoć žrtvama kaznenih djela i njihova zaštita. Riječ je o horizontalnim instrumentima koji se odnose na prava žrtava općenito, konkretnijim instrumentima koji se odnose na zaštitne mjere i novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela te instrumentima materijalnog prava koji se odnose na trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje djece.

Jačanje prava žrtava u EU-u

  • Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela osigurava se da se osobe koje su bile žrtve kaznenog djela prepozna, da se prema njima postupa s poštovanjem te da dobiju odgovarajuću zaštitu, potporu i pristup pravosuđu. Direktivom se zamjenjuje Okvirna odluka iz 2001. o položaju žrtava u kaznenom postupku te se znatno jačaju prava žrtava i članova njihovih obitelji na informacije, potporu i zaštitu kao i postupovna prava žrtava u kaznenim postupcima. Direktivom se zahtijeva i da države članice osiguraju odgovarajuće osposobljavanje o potrebama žrtava za službenike koji bi mogli doći u kontakt sa žrtvama te se potiče suradnja među državama članicama i koordinacija nacionalnih službi u području mjera koje se odnose na prava žrtava.

Države članice EU-a moraju provesti odredbe Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo do 16. studenoga 2015. GU za pravosuđe izdao je smjernice PDF (273 Kb) en za pomoć državama članicama u tom procesu. U tom se dokumentu objašnjava svaka odredba Direktive i predlažu načini njihove provedbe. Pomaže se nacionalnim tijelima, stručnjacima i relevantnim pružateljima usluga da uvide što je potrebno da se prava žrtava iz Direktive ostvare svugdje u EU-u.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2015

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.