Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie (EU) kunnen schadeloosstelling verkrijgen voor het geleden letsel en/of de geleden schade, ongeacht waar op het grondgebied van de EU het misdrijf is gepleegd.

Nationale situaties

De EU-lidstaten hebben allemaal hun eigen regelingen om slachtoffers schadeloos te stellen voor de schade die ze als gevolg van een misdrijf hebben geleden. Er zijn in beginsel twee manieren om schadeloosstelling te verkrijgen: slachtoffers kunnen ofwel een schadeclaim indienen tegen de dader (veelal betekent dat dat het slachtoffer een civiele procedure moet aanspannen), ofwel de staat om schadeloosstelling verzoeken.

Het slachtoffer kan mogelijk echter ook om schadeloosstelling door de dader vragen in de loop van de strafprocedure. Meer informatie over deze mogelijkheid voor vergoeding kan hier worden gevonden (kies rechts de vlag van het betrokken land en klik dan op mijn rechten tijdens het proces).

Grensoverschrijdende situaties

De EU-wetgeving schrijft voor dat elke lidstaat een nationale regeling moet hebben die slachtoffers van misdrijven een billijke en passende schadeloosstelling garandeert, en dat slachtoffers in de praktijk gemakkelijk toegang moeten hebben tot schadeloosstelling, ongeacht de plaats in de EU waar het delict is gepleegd. Het relevante EU-rechtsinstrument is de richtlijn betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven. Deze richtlijn vergemakkelijkt de toegang tot schadeloosstellingsregelingen voor slachtoffers van misdrijven in grensoverschrijdende situaties (bijvoorbeeld wanneer het misdrijf is gepleegd in een andere lidstaat dan die waarin het slachtoffer woont) en zet een systeem van samenwerking tussen nationale autoriteiten op.

Laatste update: 15/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.