Verktyg för domstolar och jurister

Europeiska unionen (EU) arbetar för att underlätta gränsöverskridande utbyten mellan domstolar och mellan jurister. Det har införts rättsinstrument för att göra det möjligt att påskynda de gränsöverskridande förfarandena, att beakta en annan medlemsstats domar i brottmål och att använda informationsteknik så att medborgare och jurister kan bekanta sig med medlemsstaternas rättsväsen.

Detta avsnitt av portalen ställer rättsinstrument, som underlättar gränsöverskridande förfaranden i tvistemål och i brottmål, till juristernas förfogande. Här hittar du beskrivningar om:

Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.