Βιντεοδιάσκεψη

Όσον αφορά τη χρήση βιντεοδιάσκεψης σε διασυνοριακές υποθέσεις, μελέτες έχουν δείξει ότι από τεχνικής άποψης τα συστήματα βιντεοδιάσκεψης που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη είναι διαλειτουργικά. Σε αρκετά κράτη μέλη ο εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης είναι ευρέως διαθέσιμος στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εφόσον δεν υφίστανται τεχνικά εμπόδια, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την δυνητική χρήση των βιντεοδιασκέψεων και στη δημιουργία πρακτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή τους.

Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • πληροφορίες σχετικά με τη γενική πολιτική βιντεοδιάσκεψης
  • ένα φυλλάδιο που συντάχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τα τεχνικά ζητήματα και τις ορθές πρακτικές που διέπουν τη διασυνοριακή βιντεοδιάσκεψη – βλ. συνημμένο έγγραφο
  • ένα εγχειρίδιο που παρέχει λεπτομερέστερη πληροφόρηση για τους επαγγελματίες του κλάδου (π.χ. δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και τεχνικούς των δικαστηρίων)
  • Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη
  • πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές εγκαταστάσεις που δίνουν στους επαγγελματίες του κλάδου τη δυνατότητα να εξακριβώσουν κατά πόσον διατίθεται εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης σε κάποιο συγκεκριμένο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους (οι πληροφορίες της σελίδας αυτής βασίζονται σε στοιχεία που παρέχουν τα υπουργεία Δικαιοσύνης όλων των κρατών μελών)
  • δυναμικά έντυπα που επί του παρόντος αφορούν μόνο διασυνοριακές διαδικασίες για αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (βλ. νομοθετικό πλαίσιο). Επιτρέπουν στο αιτούν δικαστήριο να συμπληρώσει ηλεκτρονικά μια αίτηση, να ελέγξει κατά πόσον η αίτηση είναι πλήρης, να την εκτυπώσει, να την αποθηκεύσει, να τη μεταφράσει στη γλώσσα του δικαστηρίου εκτελέσεως και να αποστείλει τέτοιου είδους έγγραφα ηλεκτρονικά.

Σχετικά έγγραφα

Φυλλάδιο PDF (3097 Kb) el

Συστάσεις του Συμβουλίου - «Προώθηση της χρήσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διασυνοριακές εικονοτηλεδιασκέψεις στον τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ»

Τελική έκθεση PDF (1210 Kb) en της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) – Ομάδα ειδικών σε τηλεδιάσκεψη (Παραρτήματα κατωτέρω)

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού περί διεξαγωγής αποδείξεων PDF (330 Kb) el

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.