Üldine teave

Uuringud on näidanud, et piiriüleste juhtumite korral on videokonverentsi kasutamine võimalik, sest liikmesriikides kasutatavad videokonverentsi süsteemid on tehniliselt koostalitlusvõimelised. Mitme liikmesriigi kohtusaalides on olemas videokonverentsi seadmed. Kuna tehnilised takistused puuduvad, tuleks pöörata rohkem tähelepanu teadlikkuse suurendamisele videokonverentsi kasutamise võimalusest ja praktilistest vahenditest videokonverentsi läbiviimise lihtsustamiseks.

Sel eesmärgil leiate käesolevast osast järgmise teabe:

  • teave videokonverentsi üldpõhimõtete kohta;
  • Euroopa Liidu Nõukogu koostatud brošüür, mis sisaldab üldteavet piiriüleste videokonverentside korraldamise õigusraamistiku, tehniliste küsimuste ja heade tavade kohta – vt manus;
  • käsiraamat, milles on esitatud üksikasjalikum teave videokonverentsil osalevatele kohtutöötajatele (st kohtunikele, kohtusekretäridele ja kohtu tehnilisele personalile);
  • teave tõendite kogumise kohta videokonverentsi vahendusel;
  • teave liikmesriigi võimaluste kohta, et kohtutöötajad saaksid välja selgitada, kas teatavas teise liikmesriigi kohtus on olemas videokonverentsi seadmed (selles osas esitatud teave põhineb kõikide liikmesriikide justiitsministeeriumide esitatud andmetel);
  • dünaamilised vormid, mis praegu on kättesaadavad ainult piiriüleste menetluste jaoks tsiviil- ja kaubandusasjades vastavalt 28. mai 2001. aasta nõukogu määrusele (vt õigusraamistik). Need vormid võimaldavad taotleval kohtul täita taotluse internetis, kontrollida, kas taotluses on esitatud kõik vajalikud andmed, taotluse printida ja salvestada, tõlkida selle taotluse saavas kohtus kasutatavasse keelde ja saata asjaomaseid dokumente elektronpostiga;
  • õigusprogrammist rahastatud ja videokonverentside eksperdirühmas osalevate liikmesriikide läbiviidud projekti „Mitmetahuline algatus piiriülese videokonverentside pidamise parandamiseks“ tulemused. Projekti eesmärk oli soodustada piiriüleste videokonverentside korraldamist ning sellega seotud kogemuste ja parimate tavade jagamist. Selle tulemused on suunatud liikmesriikide kohtuasutustes töötavatele ja piiriüleste juhtumitega tegelevatele kohtunikele, prokuröridele ja kohtusekretäridele, aga ka videokonverentse kavandavale ja toetavale tehnilisele personalile.

Manused

Brošüür PDF (3073 Kb) et

Nõukogu soovitused – „Piiriüleste videokonverentside kasutamise ja nendega seotud parimate tavade jagamise edendamine õigusvaldkonnas liikmesriikide ja ELi tasandil“

Nõukogu e-õiguse töörühma (e-õiguskeskkond) videokonverentside kasutamise eksperdirühma lõpparuanne PDF (1210 Kb) en (vt lisad allpool)

Projekti „Mitmetahuline algatus piiriülese videokonverentside pidamise parandamiseks“ tulemused ZIP (2019 Kb) en

Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamise kohta PDF (74 Kb) et

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.