Videoconferentie

Uit studies naar de toepassing van videoconferencing in grensoverschrijdende zaken is gebleken dat de in de verschillende lidstaten gebruikte videoconferencingsystemen technisch gezien compatibel zijn. In diverse lidstaten is deze apparatuur ruim voorhanden in de rechtszalen. Als er verder geen andere technische belemmeringen zijn, moeten alle betrokkenen bewuster worden gemaakt van de mogelijkheden die de toepassing van videoconferencing biedt en moet er meer aandacht komen voor het ontwerpen van hulpmiddelen die videoconferencing vergemakkelijken.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie op dit vlak:

  • informatie over het algemene videoconferencingbeleid;
  • een door de Raad van de Europese Unie samengestelde brochure met algemene informatie over het juridisch kader, technische zaken en goede praktijken bij grensoverschrijdende videoconferencing – zie onderstaande link;
  • een handleiding met nadere informatie voor de desbetreffende professionals (bv. rechters, griffiers en technisch personeel bij de rechtbanken);
  • Getuigenverhoor per videoconferentie;
  • informatie over nationale faciliteiten aan de hand waarvan deze professionals kunnen nagaan of er in een bepaalde rechtbank in een andere lidstaat videoconferencingapparatuur aanwezig is (de informatie op deze pagina is aangeleverd door de ministeries van Justitie van alle lidstaten);
  • dynamische formulieren die op dit moment alleen betrekking hebben op grensoverschrijdende procedures in burgerlijke en handelszaken overeenkomstig de verordening van de Raad van 28 mei 2001 (zie wettelijk kader). Via deze formulieren kan de verzoekende rechtbank online het verzoek indienen, de volledigheid van het verzoek controleren, het verzoek afdrukken, opslaan en vertalen in de taal van de rechtbank waar het verzoek aan gericht is, en het betreffende document e-mailen.

Bestanden

Brochure PDF (3073 Kb) nl

Aanbevelingen van de Raad - „Bevordering van het gebruik en de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van grensoverschrijdende videoconferenties binnen het justitieel apparaat op lidstaat- en EU-niveau”

Eindverslag PDF (1210 Kb) en van de werkgroep van de Raad voor e-justitie – Deskundigengroep voor videoconferentie (zie ook de bijlagen hieronder)

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging PDF (218 Kb) nl

Laatste update: 18/07/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.