Videokonferencie

Pokiaľ ide o využívanie videokonferencií v cezhraničných veciach, zo štúdií vyplýva, že z technického hľadiska dokážu videokonferenčné systémy používané v jednotlivých členských štátoch spolupracovať. V niektorých členských štátoch je zariadenie na videokonferencie dostupné v mnohých súdnych sieňach. Pokiaľ neexistujú technické prekážky, viac pozornosti by sa malo venovať zvyšovaniu povedomia o potenciálnom využívaní videokonferencií a vytváraniu praktických nástrojov na ich umožnenie.

V rámci tejto sekcie sa na tieto účely uvádzajú:

  • informácie o všeobecnej politike týkajúcej sa videokonferencií,
  • brožúra, ktorú pripravila Rada Európskej únie, obsahujúca všeobecné informácie o právnom rámci, technických otázkach a osvedčenej praxi pri cezhraničných videokonferenciách – pozri priložený dokument,
  • príručka poskytujúca podrobnejšie informácie pre odborníkov (napr. sudcov, súdnych úradníkov a technických pracovníkov na súdoch),
  • Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie,
  • informácie o vnútroštátnych nástrojoch, ktoré umožňujú odborníkom zistiť, či je na konkrétnom súde v inom členskom štáte dostupné videokonferenčné zariadenie (informácie v tejto sekcii sú založené na informáciách z ministerstiev spravodlivosti jednotlivých členských štátoch);
  • dynamické formuláre, ktoré sa v súčasnosti týkajú len cezhraničných konaní v občianskych a obchodných veciach podľa nariadenia Rady z 28. mája 2001 (pozri legislatívny rámec). Umožňujú požadujúcemu súdu vyplniť žiadosti online, skontrolovať, či je žiadosť kompletná, vytlačiť, uložiť, preložiť do jazyka požadujúceho súdu a poslať takéto dokumenty prostredníctvom e-mailu.

Súvisiace prílohy

Brožúra PDF (3071 Kb) sk

Odporúčania Rady – „Podpora využívania cezhraničných videokonferencií a výmeny súvisiacich najlepších postupov v oblasti spravodlivosti v členských štátoch a na úrovni EÚ“

Záverečná správa PDF (798 KB) en pracovnej skupiny Rady pre elektronické právo (elektronická justícia) - expertná skupina pre videokonferencie (prílohy nižšie)

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov  PDF (319 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 18/07/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.