Videokonferenser

Undersökningar av användningen av videokonferenser i mål med anknytning till flera medlemsstater har visat att videokonferenssystemen i olika medlemsstater är tekniskt kompatibla. I flera medlemsstater finns videokonferensutrustning allmänt tillgänglig i domstolarna. I avsaknad av tekniska hinder bör uppmärksamheten riktas mot att öka medvetenheten om hur videokonferenser kan användas och att skapa praktiska verktyg för att underlätta användningen av videokonferenser.

I detta avsnitt hittar du följande information:

  • Information om allmänna principer för videokonferenser .
  • En broschyr som tagits fram av Europeiska unionens råd som innehåller allmän information om den rättsliga ramen, tekniska frågor och god praxis vid videokonferenser i gränsöverskridande mål – se bifogat dokument.
  • En handbok som tillhandahåller mer detaljerad information för yrkesverksamma inom domstolsväsendet (t.ex. domare, domstolssekreterare och domstolstekniker).
  • Bevisupptagning genom videokonferens.
  • Information om nationella faciliteter som gör det möjligt för yrkesverksamma inom domstolsväsendet att ta reda på om videokonferensutrustning finns tillgänglig i en viss domstol i en annan medlemsstat (informationen i detta avsnitt grundar sig på information från justitieministerierna i alla medlemsstater).
  • Dynamiska formulär som för närvarande endast berör gränsöverskridande förfaranden av civil och kommersiell natur enligt rådets förordning av den 28 maj 2001 (se lagstiftningen). De gör det möjligt för den ansökande domstolen att fylla i ansökningar på Internet, kontrollera om en ansökan är fullständig, att skriva ut, spara och översätta den till den anmodade domstolens språk samt att skicka sådana dokument med e-post.

Bakgrundsmaterial

Broschyr PDF (3067 Kb) sv

Rådets rekommendationer – ”Främjande av användningen och utbyte av bästa praxis när det gäller gränsöverskridande videokonferenser på juridikområdet i medlemsstaterna och på EU-nivå”

Slutrapport PDF (1210 Kb) en från rådets arbetsgrupp om e-lagstiftning (e-juridik) - expertgruppen om videokonferenser (bilagor nedan)

Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning PDF (213 Kb) sv

Senaste uppdatering: 18/07/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.