Üldpõhimõtete kirjeldus

Uued tehnoloogiad loovad vajaduse kohtumenetluse traditsioonilise läbiviimise muutmiseks. Samuti loovad need võimaluse menetluse tõhustamiseks ning paindlikumaks ja mugavamaks muutmiseks kõikide menetluses osalejate – kohtute, menetluse poolte ja tunnistajate – jaoks.

Videokonverentsid – kellele ja miks?

Videokonverentsid avavad nii ELi kui ka 27 liikmesriigi jaoks uusi võimalusi.

Paljudel liikmesriikidel on kogemusi videokonverentside korraldamisel riigi erinevates piirkondades asuvate ametiasutuste vahel või teiste riikidega.

Euroopa e-õiguskeskkonna raames on ELi liikmesriigid leppinud kokku, et teevad koostööd videokonverentside võimaluse kasutamise edendamiseks ning vahetavad kogemusi ja häid tavasid. Seda tehakse olemasoleva õigusraamistiku alusel, järgides nii liikmesriikides kui ka ELi tasandil kehtivaid menetluslikke tagatisi.

Piiriüleste kohtuasjade korral on liikmesriikide kohtuasutuste vaheline suhtlemine äärmiselt tähtis. Üks võimalus suhtlemist lihtsustada ja soodustada on videokonverentside korraldamine.

Videokonverentsi seadmete kasutamisega tagatakse kohtule suurem paindlikkus küsimuses, millal ja kuidas koguda teiste liikmesriikide tunnistajatelt või ekspertidelt ütlusi.

 • Tunnistaja või eksperdi jaoks võib olla mugavam anda ütlusi, ilma et peaks reisima
 • Kaitset vajavate või ohus olevate tunnistajate jaoks aitab see vähendada inimesi täis kohtusaalis tekkivat pinget
 • Vajaduse korral saab videokonverentsi abil osutada ka tõlketeenust
 • Videokonverentsid vähendavad kõikide menetluses osalejate kulusid.

Õigusraamistik

Olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt on olemas rida võimalusi piiriüleste videokonverentside korraldamiseks, eelkõige seoses tunnistajate, ekspertide või kannatanute ärakuulamisega videokonverentsi teel kooskõlas näiteks järgmiste õigusaktidega:

Õigusraamistiku lühiülevaade on esitatud lisatud brošüüris, üksikasjalikumat teavet leiate käsiraamatust.

Tulevikuplaanid

Liikmesriigid on kokku leppinud, et tuleb jätkata tööd videokonverentside korraldamise lihtsustamiseks. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali tuleb selleks lisada vajaduse korral uusi võimalusi. Tulevikuplaanid võiksid hõlmata järgmist:

 • lingid ELi ja liikmesriikide õigusaktide juurde, millega reguleeritakse videokonverentsi kasutamist;
 • koondteave kõikide liikmesriikide kohtute kohta, kus on olemas videokonverentsi korraldamise võimalus;
 • võimalused videokonverentsi praktiliseks korraldamiseks (elektroonilised vormid, kaugemas tulevikus võimaluse korral broneerimissüsteem);
 • lingid liikmesriikide eeskirjade või käsiraamatute juurde, kui need on olemas;
 • osa, mis sisaldab piiriülestes menetlustes korraldatud videokonverentside näiteid ja valikut headest tavadest;
 • teave koolituse ja internetipõhiste koolitusmoodulite kohta;
 • link tõlkide andmebaaside juurde, mis on omavahel ühendatud.

Seonduvad manused

Brošüür PDF (3071 Kb) et

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.