Сътрудничество по граждански дела

Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси е залегнало в правната рамката на Общността от 1999 г. насам и с него се цели по-тясно сътрудничество между държавите членки с оглед свеждане до минимум на пречките, възникващи вследствие на съществуването на различни правни системи.

Чрез съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси се цели постигане на по-тясно сътрудничество между органите на държавите членки, за да се отстранят всички пречки, произтичащи от несъответствията между различните правни и административни системи.

Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, което беше уредено първоначално от международни конвенции, беше включено като „въпрос от общ интерес“в Договора от Маастрихт и впоследствие в Договора от Амстердам (1997 г.), който поставя сътрудничеството по гражданскоправни въпроси на общностно равнище, като го свързва със свободното движение на хора.

Европейският съвет подчертава в своите заключения от Тампере през 1999 г., че „в рамките на едно истинско европейско пространство на правосъдие физическите лица и предприятията следва да не се възпрепятстват или обезсърчават да упражняват своите права поради несъвместимостта или сложността на правните и административните системи в държавите членки“. Това потвърди ангажимента на Съвета да създаде истинско пространство на правосъдие, „в което гражданите могат да се обръщат към съдилищата и органите във всяка друга държава членка също толкова лесно, както в своята държава“. Това беше потвърдено както в Програмата от Хага от 2004 г. с цел укрепване на правосъдието, така и от Европейската комисия в т. нар. Програма от Стокхолм от 2009 г..

Принципът на взаимното признаване е крайъгълният камък на съдебното сътрудничество. Целта е съдебните решения да бъдат признавани и изпълнявани в друга държава членка без каквито и да било допълнителни междинни мерки, с други думи: премахване на екзекватурата.

Отидете на съответната подстраница, за да получите повече информация относно:

Засилването на сътрудничеството между правосъдните системи на държавите членки е водещ принцип, залегнал в Европейското ръководство за правни експертизи (the European Guide for Legal Expertise), което е резултат от няколкогодишната работа на съдии, адвокати, представители на академичните среди и експерти, осъществена под ръководството на Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Ръководството предоставя рамкови препоръки, които могат да бъдат адаптирани от всяка държава членка и всяка съдебна система с оглед на осигуряване на качество и използваеми практики в областта на съдебните експертизи. В него се съдържат основаващи се на най-добри практики препоръки във връзка с производствата по експертизи, сертифицирането на експерти, етиката и статута на експертите и създаването на европейски списък на експертите. Някои от тези препоръки вече могат да се прилагат от експертите. По-специално това се отнася до препоръките във връзка с декларацията за независимост в началото на всяка експертна оценка, сключването на застраховка, практиката за изготвяне на предварителен доклад и съставянето на структуриран доклад.

Версии на наръчника в PDF формат са достъпни на следните езици: английски, френски и испански.

Последна актуализация: 25/05/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.