Bendradarbiavimas civilinėse bylose

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose Bendrijos sistemoje nustatytas 1999 m. ir juo siekiama užtikrinti glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą, siekiant sumažinti kliūtis, atsirandančias dėl skirtingų teisinių sistemų.

Teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose siekiama glaudaus valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimo, siekiant panaikinti visas kliūtis, atsirandančias dėl įvairių teisinių ir administracinių sistemų nesuderinamumo.

Iš pradžių reglamentuotas tarptautinėmis konvencijomis, teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose buvo įtrauktas į Mastrichto sutartį kaip atitinkantis bendrą interesą, o vėliau į Amsterdamo sutartį (1997 m.), kuria teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose buvo iškeltas į Bendrijos lygmenį, susiejant jį su laisvu asmenų judėjimu.

Europos Vadovų Taryba 1999 m. Tamperėje įvykusio posėdžio išvadose teigė, kad „tikroje Europos teisingumo erdvėje asmenims ir įmonėms neturėtų būti trukdoma ar jie neturėtų būti atgrasinami nuo savo teisių realizavimo dėl valstybių narių teisės ir administracinių sistemų nesuderinamumo ar sudėtingumo“. Tai patvirtino jų įsipareigojimą sukurti tikrą teisingumo erdvę, „kurioje kiekvienas gali kreiptis į visų valstybių narių teismus ir valdžios institucijas taip pat lengvai, kaip ir savo šalyje“. Tai buvo dar kartą patvirtinta 2004 m. Hagos programoje, siekiant stiprinti teisingumą, ir Europos Komisijos vadinamojoje 2009 m. Stokholmo Programoje.

Abipusio pripažinimo principas yra teisminio bendradarbiavimo pagrindas. Siekiama, kad teismo sprendimai būtų pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje netaikant jokių papildomų tarpinių veiksmų, kitaip tariant, panaikinti egzekvatūrą.

Atitinkamuose tolesniuose puslapiuose pateikiama daugiau informacijos šiais klausimais:

Valstybių narių teisingumo sistemų bendradarbiavimo stiprinimas – pagrindinis principas, kuriuo pagrįstas Europos teisinės ekspertizės vadovas – teisėjų, advokatų, mokslininkų ir ekspertų kelių metų darbo, kuriam vadovavo Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI), rezultatas.

Vadove pateikiamos bendrosios rekomendacijos, kurios gali būti pritaikytos kiekvienai valstybei narei ir kiekvienai teisingumo sistemai, taip užtikrinant kokybišką ir tinkamą naudoti teisminės ekspertizės praktiką. Jame pateikiamos gerosios patirties rekomendacijos dėl ekspertizės procedūrų, sertifikavimo, etikos ir eksperto statuso, taip pat dėl Europos ekspertų sąrašo sukūrimo. Dalį šių rekomendacijų ekspertai jau gali taikyti, visų pirma: dėl nepriklausomumo pareiškimo prieš pradedant kiekvieną eksperto vertinimą, draudimo įsigijimo, išankstinės ataskaitos parengimo ir struktūrizuotos ataskaitos rengimo.

Vadovo PDF versija pateikiama šiomis kalbomis: anglų, prancūzų ir ispanų.

Paskutinis naujinimas: 25/05/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.