Samenwerking in civiele zaken

De justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, waar al sinds 1999 gestalte aan wordt gegeven in Unieverband, is gericht op nauwere samenwerking tussen de lidstaten om de belemmeringen die voortvloeien uit het bestaan van verscheiden rechtsstelsels zoveel mogelijk weg te nemen.

De justitiële samenwerking in burgerlijke zaken heeft tot doel een nauwe samenwerking tussen de nationale autoriteiten tot stand te brengen om eventuele belemmeringen die voortvloeien uit verschillen tussen de diverse rechts- en administratieve stelsels, weg te nemen.

De justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, die aanvankelijk werd geregeld door internationale verdragen, is in het Verdrag van Maastricht opgenomen als een 'aangelegenheid van gemeenschappelijk belang' en kreeg vervolgens ook een plaats in het Verdrag van Amsterdam (1997), dat aan de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken een Uniedimensie verleent door deze vorm van samenwerking te koppelen aan het vrije verkeer van personen.

Een van de conclusies van de Europese Raad van Tampere in 1999 luidde als volgt: "In een ware Europese rechtsruimte mogen burgers en bedrijven door de onderlinge onverenigbaarheid of de complexiteit van de juridische en administratieve stelsels van de lidstaten niet worden verhinderd of ontmoedigd om hun rechten te doen gelden". Dit bevestigde het voornemen om een ware rechtsruimte tot stand te brengen "waarin de burgers in elke andere lidstaat even gemakkelijk toegang hebben tot de rechter en de overheid als in hun eigen lidstaat". Dit beginsel werd opnieuw bevestigd in het Haags Programma van 2004 ter versterking van justitie, evenals door de Europese Commissie in het zogeheten programma van Stockholm van 2009.

Het beginsel van wederzijdse erkenning is de hoeksteen van de justitiële samenwerking. Doel hiervan is dat rechterlijke beslissingen in elke andere lidstaat zonder enige tussenstap moeten worden erkend en ten uitvoer moeten worden gelegd, m.a.w. de afschaffing van het exequatur.

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina’s:

Versterking van de samenwerking tussen de rechtsstelsels van de lidstaten is een centrale doelstelling van de European Guide for Legal Expertise, waaraan jaren is gewerkt door rechters, advocaten, academici en deskundigen, onder leiding van het European Expertise and Expert Institute (EEEI).

Deze handleiding bevat kaderaanbevelingen die voor elke lidstaat en elk rechtsstelsel kunnen worden aangepast en die moeten zorgen voor kwaliteit en bruikbare praktijken op het gebied van justitiële deskundigheid. De handleiding bevat aanbevelingen voor beste praktijken inzake deskundigenprocedures, certificatie, ethiek en status, en inzake het opstellen van een Europese lijst van deskundigen. Een deel van deze aanbevelingen kan al worden toegepast door deskundigen, met name: de verklaring van onpartijdigheid bij het begin van elke evaluatie door deskundigen, het afsluiten van een verzekering, het opstellen van een voorlopig verslag, en het opstellen van een gestructureerd verslag.

Een pdf-versie van deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans en Spaans.

Laatste update: 25/05/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.