Събиране на доказателства

Ако започнете съдебно производство, обикновено е от съществено значение да предоставите пред съда доказателства, в подкрепа на иска си.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Събирането на доказателства в гражданското производство не е ограничено в рамките на територията на дадена държава членка. Понякога е нужно да бъдат събрани доказателства в държава членка, различна от тази, в която пребивавате. Например, може да се наложи да бъдат изслушани свидетели или вещи лица в други държави членки или съдът да трябва да посети място на евентуално престъпление, намиращо се в друга държава членка. По отношение на трансграничното събиране на доказателства в Европейския съюз съдебното сътрудничество между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела се урежда от Регламент (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г.

Връзки по темата

Събиране на доказателства – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за събиране на доказателства PDF (74 Kb) en

Практическо ръководство за използването на видеоконферентна връзка за събирането на доказателство граждански и търговски дела PDF (534 Kb) bg

Последна актуализация: 21/01/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.