Bevisupptagning

Den som väcker talan vid domstol måste vanligtvis kunna lägga fram bevis för att styrka sitt krav.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information om medlemsstaternas lagstiftning om bevisning.

Bevisupptagningen i tvistemål behöver inte vara inskränkt till en viss medlemsstat. Ibland kan det vara nödvändigt att ta upp bevisning i en annan medlemsstat än den där du är bosatt. Det kan till exempel bli nödvändigt att höra vittnen eller sakkunniga i andra medlemsstater. Domstolen kan också behöva hålla syn på stället i en annan medlemsstat. När det gäller gränsöverskridande bevisupptagning i Europeiska unionen regleras det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaternas domstolar i samband med bevisupptagning i tvistemål av förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.

Länkar

Bevisupptagning – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Bevisupptagning genom videokonferens

Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning PDF (213 Kb) sv

Handledning för användning av videokonferens vid bevisupptagning i tvistemål  PDF (531 Kb) sv

Senaste uppdatering: 21/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.