Ασφαλιστικά και συντηρητικά μέτρα

Ενδέχεται να θέλετε να ληφθούν ταχέως μέτρα σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεσή σας χωρίς να περιμένετε την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ενδεχομένως έχετε ασκήσει αγωγή, αλλά σας έχει αποθαρρύνει η βραδύτητα της διαδικασίας. Φοβάστε ότι ο οφειλέτης σας θα επωφεληθεί από τη βραδύτητα των διαδικασιών και από τα πολυάριθμα ένδικα βοηθήματα για να αποφύγει την ικανοποίηση των δανειστών του πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να φροντίσει να καταστεί αφερέγγυος ή να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, έχετε συμφέρον να ζητήσετε από το δικαστήριο τη λήψη προσωρινών μέτρων.

Το δικαστήριο θα διατάξει, εφόσον συντρέχει λόγος, προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων είναι να προκαταλάβουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα την οριστική απόφαση επί της ουσίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μετέπειτα εκτέλεσή της.

Ωστόσο, αρκετά σημαντικές διαφορές διαπιστώνονται όσον αφορά τις προϋποθέσεις λήψης των εν λόγω μέτρων στα κράτη μέλη.

Για αναλυτικές πληροφορίες, επιλέξτε μια από τις καρτέλες που παρατίθενται δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.