Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

Det kan hända att du snabbt vill få åtgärder vidtagna i en annan medlemsstat än den där talan i själva saken är anhängiggjord, utan att behöva vänta på den slutliga domen.

Du har väckt talan vid domstol, men tycker att rättegången går för långsamt. Du är rädd att den som är skyldig dig pengar ska utnyttja det långsamma förfarandet och möjligheterna till överklagande för att slippa undan fordringsägarna före den slutliga domen. Han kanske försöker överföra sina tillgångar på en annan person eller gömma undan dem. I sådana fall kan du begära att domstolen beslutar om åtgärder för att förhindra detta.

Domstolen kan besluta om interimistiska (tillfälliga) åtgärder eller säkerhetsåtgärder rörande den betalningsskyldiges egendom. Avsikten med denna typ av åtgärder är att under en begränsad tid, innan målet är avgjort, säkra att den slutliga domen kan verkställas.

Förutsättningarna för att besluta om sådana åtgärder skiljer sig emellertid avsevärt mellan medlemsstaterna.

Klicka på en av flaggorna i högerkanten om du vill ha närmare upplysningar.

Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.