Jurysdykcja

Może się zdarzyć, że obie strony sporu zwrócą się do sądów w różnych państwach członkowskich o rozstrzygnięcie tej samej sprawy.

Przykładowo, po wypadku drogowym, dwie osoby które brały w nim udział, mieszkające odpowiednio w Niemczech i we Francji, wnoszą przeciw sobie pozwy odszkodowawcze do sądów w państwach członkowskich swojego miejsca zamieszkania.

Prawo unijne określa właściwe sądy w poszczególnych państwach członkowskich, aby uniknąć sytuacji, w których zostaną wydane sprzeczne orzeczenia. Co do zasady, pozwy należy kierować do sądu w państwie, w którym dana osoba posiada stałe miejsce zamieszkania. Ponadto w szczególnych sytuacjach można zastosować inne przepisy dotyczące jurysdykcji, na przykład przeciwko osobie niewykonującej postanowień umowy może zostać wszczęte postępowanie w miejscu, w którym dane zobowiązanie miało zostać wykonane (np. w miejscu, do którego należało dostarczyć towary). Interesy konsumentów, pracowników czy osób ubezpieczonych są chronione przepisami szczególnymi.

W prawie rodzinnym przepisy unijne służą określeniu jurysdykcji w sprawach rozwodowych, sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej czy świadczeń alimentacyjnych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Po określeniu – w oparciu o przepisy dotyczące jurysdykcji – odpowiedniego państwa członkowskiego, należy znaleźć właściwy sąd.

Europejski atlas w sprawach cywilnych zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w państwach członkowskich właściwych w sprawach cywilnych i handlowych (sądów pierwszej instancji, sądów odwoławczych itd.) oraz wskazuje okręgi sądowe, w których te sądy są właściwe.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.