Сътрудничество по наказателни дела

Съдебното сътрудничество на европейско равнище включва улесняване на сътрудничеството между практикуващите юристи (съдии, прокурори и адвокати) и техните колеги в други държави членки, подобряване на взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела от една държава членка в друга, работа при необходимост по сближаване на процесуалното и материалното законодателство, наблюдение на прилагането на приетото законодателство, и отчитане на аспектите на външните отношения на наказателното правосъдие (отношения със страни, които не са членки на ЕС.

СъсСтокхолмската програма се определят нови цели за периода 2010-2014 г.

  • разработване на инструменти за прилагане на принципа на взаимно признаване на всяка фаза от наказателното производство;
  • сближаване на националното процесуално и материално право при необходимост, с цел подобряване на взаимното доверие и взаимното признаване;
  • разработване на общи минимални стандарти за гарантиране на справедлив съдебен процес в целия ЕС;
  • развиване и подпомагане на органи или инструменти на ЕС за съдебно сътрудничество като ЕВРОЮСТ и Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси;
  • подобряване на взаимното доверие между националните съдебни системи в ЕС чрез разработване на европейска съдебна култура посредством обучение и социални контакти между практикуващите юристи;
  • наблюдение на прилагането на вече прието законодателство на ЕС;
  • отчитане на външните аспекти на съдебното сътрудничество на ЕС (например преговори по споразумения с държави, които не са членки на ЕС, оценка на съдебните системи на страните, които кандидатстват или обмислят да кандидатстват за членство в ЕС).

ЕС прие няколко законодателни инструмента в съответствие с принципа на взаимното признаване – моля вж. съответните подстраници за повече информация относно:

С оглед разработването на минимални стандарти за гарантиране на правото на справедлив съдебен процес бяха приети три директиви.

Последна актуализация: 19/08/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.