Spolupráce v trestních věcech

Justiční spolupráce na evropské úrovni zahrnuje usnadnění spolupráce mezi právníky (soudci, státními zástupci a obhájci) a jejich protějšky v jiných členských státech, zlepšuje vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech mezi členskými státy, rozvíjí – je-li to nezbytné – sblížení procesních a hmotněprávních ustanovení, sleduje uplatňování přijatých právních předpisů a zohledňuje aspekty vnějších vztahů trestního soudnictví (vztahy se zeměmi mimo EU).

Stockholmský program stanoví nové cíle pro období 2010–2014:

  • vypracovat nástroje provádějící zásadu vzájemného uznávání v každé fázi trestního řízení,
  • sblížit vnitrostátní procesní a hmotné právo tam, kde je to nezbytné pro zlepšení vzájemné důvěry a vzájemného uznávání,
  • vypracovat společné minimální standardy pro zajištění toho, že soudy napříč EU jsou spravedlivé,
  • rozvíjet subjekty nebo nástroje EU v oblasti justiční spolupráce, jako je EUROJUST a Evropská soudní síť v trestních věcech,
  • zlepšit vzájemnou důvěru mezi vnitrostátními justičními systémy EU rozvojem evropské justiční kultury pomocí odborné přípravy a vzájemných kontaktů právníků,
  • sledovat provádění právních předpisů EU, které již byly přijaty,
  • zohlednit vnější aspekty justiční spolupráce EU (například sjednání dohod se zeměmi mimo EU, vyhodnocení justičních systémů zemí žádajících – nebo zvažujících žádost – o členství v EU).

EU přijala několik legislativních nástrojů v souladu se zásadou vzájemného uznávání – prosím konzultujte příslušné stránky pro více informací o:

Za účelem vypracování společných minimálních standardů pro zajištění práva na spravedlivý proces byly přijaty tři směrnice:

Poslední aktualizace: 19/08/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.