Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Η δικαστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ νομικών (δικαστών, εισαγγελέων και συνηγόρων) και των ομολόγων τους σε άλλα κράτη μέλη, τη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, την ανάπτυξη –όπου απαιτείται– της προσέγγισης του δικονομικού και του ουσιαστικού δικαίου, την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκδοθείσας νομοθεσίας και τον συνυπολογισμό πτυχών που άπτονται των εξωτερικών σχέσεων της ποινικής δικαιοσύνης (σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ).

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ορίζει μια σειρά νέων στόχων για την περίοδο 2010-2014:

  • να αναπτυχθούν μέσα για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε όλα τα στάδια των ποινικών διαδικασιών,
  • να επιτευχθεί προσέγγιση των εθνικών δικονομικών και ουσιαστικών δικαίων όπου απαιτείται, προκειμένου να βελτιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναγνώριση,
  • να αναπτυχθούν κοινά ελάχιστα πρότυπα που θα διασφαλίζουν δίκαιες δίκες σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ,
  • να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν ενωσιακοί φορείς ή μέσα δικαστικής συνεργασίας όπως η EUROJUST και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικές υποθέσεις,
  • να βελτιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών της ΕΕ με την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής «δικαστικής κουλτούρας» μέσω της κατάρτισης και της δικτύωσης των νομικών,
  • να παρακολουθείται η εφαρμογή των ήδη εκδοθέντων νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές πτυχές της ενωσιακής δικαστικής συνεργασίας (για παράδειγμα, διαπραγμάτευση συμφωνιών με χώρες εκτός ΕΕ, αξιολόγηση των δικαστικών συστημάτων χωρών που υποβάλλουν –ή σκέπτονται να υποβάλουν– αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ).

Η ΕΕ έχει εκδώσει πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης – μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σχετικές υποσελίδες εάν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

Έχουν εκδοθεί τρεις οδηγίες για την ανάπτυξη κοινών ελάχιστων προτύπων με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη:

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.