Spolupráca v trestnoprávnych veciach

Justičná spolupráca na európskej úrovni zahŕňa zjednodušenie spolupráce medzi právnikmi (sudcami, prokurátormi a obhajcami) a ich náprotivkami v iných členských štátoch, zlepšenie vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v trestných veciach medzi členskými štátmi, v prípade potreby rozvoj aproximácie procesných a hmotnoprávnych predpisov, monitorovanie uplatňovania prijatých právnych predpisov a zohľadňovanie aspektov trestného súdnictva týkajúcich sa vonkajších vzťahov (vzťahy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ).

Štokholmský program stanovuje nový zoznam cieľov na obdobie 2010 – 2014:

  • vytvoriť nástroje, ktorými sa bude uplatňovať zásada vzájomného uznávania v každej fáze trestného konania,
  • aproximovať vnútroštátne procesné právo a hmotné právo tam, kde je to potrebné, s cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru a vzájomné uznávanie,
  • vypracovať spoločné minimálne normy, aby sa zabezpečila spravodlivosť v súdnych konaniach v celej EÚ,
  • zriadiť a podporovať orgány EÚ alebo nástroje na justičnú spoluprácu, akými sú napríklad EUROJUST Európska justičná sieť pre trestné veci,
  • zlepšiť vzájomnú dôveru medzi vnútroštátnymi justičnými systémami EÚ vytvorením európskej justičnej kultúry prostredníctvom odbornej prípravy a vytvárania kontaktov medzi právnikmi,
  • monitorovať vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktoré sa už prijali,
  • vziať do úvahy vonkajšie aspekty justičnej spolupráce EÚ (napríklad rokovania o dohodách s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, hodnotenie justičných systémov krajín, ktoré žiadajú o členstvo v EÚ alebo ho zvažujú).

EÚ prijala niekoľko legislatívnych nástrojov v súlade so zásadou vzájomného uznávania – pre viac informácií pozri príslušné podstránky:

Boli prijaté tri smernice na vypracovanie spoločných minimálnych noriem na zabezpečenie práva na spravodlivý proces:

Posledná aktualizácia: 21/08/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.