Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейска заповед за арест

С европейската заповед за арест (ЕЗА) дългите процедури по екстрадиране между държавите — членки на ЕС, се заменят с опростена съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Европейска заповед за арест, издадена от съдебните органи на една държава членка, е валидна за цялата територия на Европейския съюз.

Какво е европейска заповед за арест?

Европейската заповед за арест е искане на съдебен орган на една от държавите — членки на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице на първата държава членка с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения. Той предполага преки контакти между съдебните органи.

ЕЗА осигурява добър баланс между ефикасността и строгите гаранции за спазването на основните права на задържаното лице. Държавите членки и националните съдилища трябва да зачитат процесуалните права на заподозрените лица и обвиняемите и разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека. Задържаният с ЕЗА има право например да получи съдействие от адвокат, а ако е необходимо и от устен преводач, според предвиденото в законодателството на страната, в която е задържан.

ЕЗА се основава на споразумение между държавите — членки на ЕС, т.нар. Рамково решение относно европейската заповед за арест.

Също така държавите членки изготвиха насоки за работа със системата на ЕЗА под формата на „Европейски наръчник за издаване н\а европейска заповед за арест“.

Кое е новото спрямо традиционните процедури за екстрадиция?

С европейската заповед за арест се въвеждат шест съществено нови елемента спрямо традиционните процедури за екстрадиция:

  1. Стриктни срокове: Държавата, в която е задържано лицето, трябва да го върне в държавата, в която е издадена ЕЗА, в максимален срок до 90 дни след задържането. Ако лицето даде съгласие за предаването, решението се взема в срок до 10 дни.
  2. Опростени процедури: За 32 категории тежки престъпления се отменя принципът на двойната наказуемост, който се изразява в това, че деянието, за което се иска предаване, се квалифицира като престъпление както в издаващата държава, така и в държавата, в която издирваното лице е задържано. При условие, че престъплението е достатъчно тежко и е наказуемо с лишаване от свобода за не по-малко от три години в държавата членка, издала заповедта, европейската заповед за арест, издадена във връзка с посочените престъпления, се изпълнява без оглед на това дали съставът на престъплението е еднакъв в двете държави.
  3. Без политическо участие: С процедурата за ЕЗА се отменя политическият етап при екстрадирането. Това означава, че решението дали едно лице да бъде предадено на основание ЕЗА е изключително само съдебна процедура.
  4. Предаване на свои граждани: По принцип държавите от ЕС вече не могат да отказват да предават свои граждани, освен ако поемат делото по наказателно преследване или изпълнението на присъда за лишаване от свобода срещу задържаното лице. ЕЗА се основава на принципа, че гражданите на ЕС носят отговорност за деянията си пред националните съдилища в целия ЕС.
  5. Гаранции: Предаването на едно лице може да бъде обвързано с три вида гаранции, предоставени от държавата, издала заповедта:

а. Когато ЕЗА се основава на присъда, постановена в отсъствие на издирваното лице, предаване може да се извърши, при условие че лицето има право да иска повторно разглеждане на делото в страната, изискала неговото предаване.
б. Когато ЕЗА, с която е задържано лицето, е издадена за престъпление, което е наказуемо с доживотен затвор, предаване може да се извърши, при условие че обвиненото лице ще има право след известен период от време да поиска преразглеждане на наложеното наказание.
в. Когато искането засяга провеждане на наказателно производство срещу гражданин или обичайно пребиваващ в държавата, в която е извършено задържането, предаване може да се извърши, при условие че лицето бъде върнато за изпълнение на наложено наказание лишаване от свобода.

  1. Основания за отказ: Предаването на задържано лице може да бъде отказано на три задължителни и седем незадължителни основания. Задължителните основания се отнасят до принципа Ne bis in idem (предаване не се извършва, когато лицето вече е изтърпяло наказание за същото престъпление), ненавършили пълнолетие лица (предаване не се извършва, когато лицето не е на възраст да може да носи наказателна отговорност в държавата по задържане) и амнистия (предаване не се извършва, когато държавата, в която лицето е задържано, е имала възможност да предприеме наказателно преследване срещу него и престъплението е амнистирано в тази държава). Незадължителните основания за отказ по принцип са по усмотрение на съдебните органи — например предаването може да бъде отказано, ако престъпленията, за които е издадена ЕЗА, са извършени частично в държавата, в която лицето е задържано и тази държава ще предприеме наказателно преследване по тези деяния.

Статистическа информация

ЕЗА действа във всички 28 държави членки и оценките сочат, че инструментът работи добре. Въпреки че не се разполага с данни от всички държави членки, стойностите (със закръгления) в таблицата по-долу говорят за това колко широко се използва ЕЗА.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Издадени

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

Проследени и/или задържани

1 770

2 040

4 200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

Предадени

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

В повечето държави членки предаването със съгласието на лицето става в рамките на 14—16 дни, а без съгласието му процедурата отнема по-малко от два месеца. Около 50 % от случаите на предаване стават със съгласието на издирваното лице.

Последна актуализация: 22/07/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.