Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Evropský zatýkací rozkaz

Evropský zatýkací rozkaz (EZR) nahrazuje zdlouhavé postupy vydávání mezi členskými státy EU zjednodušeným justičním postupem předávání za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody či ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody. Evropský zatýkací rozkaz vydaný justičními orgány členského státu je platný na celém území Evropské unie.

Co je evropský zatýkací rozkaz?

Evropský zatýkací rozkaz je žádost justičního orgánu jednoho členského státu EU o to, aby jiný členský stát na svém území zatkl vyžádanou osobu a předal ji za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody. Tento mechanismus vychází ze zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí. Předpokládá přímý kontakt mezi justičními orgány.

Evropský zatýkací rozkaz zajišťuje vhodnou rovnováhu mezi efektivitou a přísnými zárukami v oblasti dodržování základních práv zadržené osoby. Členské státy a vnitrostátní soudy musí dodržovat procesní práva podezřelých a obviněných osob a ustanovení Evropské úmluvy o lidských právech. Jakákoli osoba zadržená na základě EZR může mít například obhájce a případně tlumočníka, v souladu s právními předpisy země, v níž byla zadržena.

Evropský zatýkací rozkaz vychází z dohody členských států EU zakotvené v tzv. rámcovém rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu.

Členské státy rovněž vyvinuly pokyny k fungování systému EZR ve formě „Evropské příručky k vydávání evropského zatýkacího rozkazu“.

Novinky oproti tradičnímu postupu vydávání

Ve srovnání s tradičními postupy vydávání zavádí evropský zatýkací rozkaz šest inovativních prvků:

 1. Striktní lhůty: Stát, v němž je osoba zadržena, musí tuto osobu vrátit do státu, v němž byl vydán EZR, nejvýše do 90 dnů od zadržení. Poskytne-li osoba souhlas s předáním, musí být rozhodnutí přijato do 10 dnů.
 2. Zjednodušení postupů: U 32 kategorií závažných trestných činů byla zrušena zásada oboustranné trestnosti, která znamená, že jednání, kvůli němuž je požadováno předání, je trestným činem jak v dožadujícím státě, tak v zemi, v níž byla hledaná osoba zadržena. Je-li trestný čin dostatečně závažný a hrozí-li za jeho spáchání v členském státě, který zatýkací rozkaz vydal, trest odnětí svobody v trvání nejméně tří let, musí být evropský zatýkací rozkaz v souvislosti s daným trestným činem vykonán bez ohledu na to, zda je či není definice trestného činu v obou státech stejná.
 3. Absence politické účasti: Postup EZR odstranil politickou fázi vydávání. To znamená, že rozhodnutí zda předat či nepředat osobu na základě EZR, je výlučně justiční postup.
 4. Předávání státních příslušníků: Země EU v zásadě nemohou již odmítnout předání svých vlastních státních příslušníků, ledaže by samy převzaly trestní stíhání nebo výkon trestu odnětí svobody hledané osoby. Evropský zatýkací rozkaz vychází ze zásady, že občané EU by za své činy měli být poháněni k odpovědnosti před vnitrostátní soudy v celé EU.
 5. Záruky: Na předání osoby se mohou vztahovat tři typy záruk, které musí poskytnout stát, jenž vydal zatýkací rozkaz:
  a. Byl-li EZR vydán na základě rozsudku vyneseného v nepřítomnosti hledané osoby, může být předání podmíněno zárukou, že osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, bude mít právo požádat o obnovu řízení ve státě, který požaduje její předání.
  b. Byl-li EZR, na jehož základě je určitá osoba zadržena, vydán v souvislosti s trestným činem, za který lze udělit doživotní trest odnětí svobody, může být předání podmíněno zárukou, že obviněná osoba bude mít po uplynutí určité lhůty právo požádat o přezkoumání uloženého trestu.
  c. Týká-li se žádost trestního stíhání státního příslušníka státu, v němž byla osoba zadržena, nebo osoby, která má v tomto státě trvalé bydliště, může být předání podmíněno zárukou, že v případě uložení trestu odnětí svobody bude předávaná osoba do tohoto státu vrácena k výkonu trestu.
 6. Důvody k odmítnutí: Předání zadržené osoby lze odmítnout na základě tří povinných a sedmi nepovinných (možných) důvodů. Důvody pro povinné odmítnutí se týkají zásady „ne bis in idem“ (nepředávat osobu, která již vykonala trest za tentýž trestný čin), nezletilých osob (nepředávat osobu, která nedosáhla věkové hranice trestní odpovědnosti platné v zemi zadržení) a amnestie (nepředávat, pokud by stát, v němž byla osoba zadržena, mohl tuto osobu stíhat, a na daný trestný čin se v tomto státě vztahuje amnestie). Důvody pro nepovinné odmítnutí jsou v zásadě na uvážení justičních orgánů; předání lze například odmítnout, pokud byla část trestných činů, na jejichž základě byl EZR vydán, spáchána ve státě, kde byla osoba zadržena, a daný stát bude tyto trestné činy stíhat.

Statistické údaje

Evropský zatýkací rozkaz je používán ve všech 28 členských státech a hodnocení ukazují, že tento nástroj funguje dobře. Ačkoli nejsou k dispozici údaje ze všech členských států, zaokrouhlené údaje v níže uvedené tabulce ukazují, jak dalece je EZR využíván.


2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vydané EZR

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

Vypátráno nebo zadrženo

1 770

2 040

4 200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

Předáno

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

Ve většině členských států probíhá postup předání se souhlasem do 14–16 dnů a bez souhlasu méně než dva měsíce. Přibližně 50 % předání probíhá se souhlasem hledané osoby.

Poslední aktualizace: 22/07/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.