Euroopa vahistamismäärus

Euroopa vahistamismäärus on lihtsustatud piiriülene kohtulik üleandmismenetlus – sellega saab anda isiku kohtu alla või pöörata täitmisele talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus või vabadust piirav julgeolekumeede. Ühe Euroopa Liidu liikmesriigi õigusasutuse tehtud vahistamismäärus kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil. Euroopa vahistamismäärus on kasutusel alates 1. jaanuarist 2004. Sellega asendati ELi liikmesriikide vahel varem kohaldatud pikalevenivad väljaandmismenetlused.

Mis on Euroopa vahistamismäärus?

See on ühe ELi liikmesriigi õigusasutuse taotlus, et teine liikmesriik võtaks isiku vahi alla ja annaks ta esimesele liikmesriigile üle kohtu alla andmiseks või vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks. Kõnealuse mehhanismi aluseks on kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte. See toimib kõikides ELi riikides.

Mehhanism toimib õigusasutuste vaheliste otsekontaktide kaudu.

Vahistamismääruse taotlemisel peavad õigusasutused arvesse võtma kahtlustatavate või süüdistatavate menetlusõigusi, nagu need on sätestatud selle riigi õiguses, kus nad vahi alla võeti. Sellised õigused võivad olla näiteks õigus saada teavet, õigus kasutada kaitsja ja tõlgi abi ning õigus saada tasuta õigusabi.

Mille poolest erineb see tavapärastest väljaandmismenetlustest?

 1. Ranged tähtajad
  Riik, kus isik vahistati, peab tegema lõpliku otsuse Euroopa vahistamismääruse täitmise kohta 60 päeva jooksul pärast isiku vahistamist.
  Kui isik on üleandmisega nõus, tuleb üleandmisotsus teha 10 päeva jooksul.
  Isik tuleb üle anda võimalikult kiiresti asjaomaste ametiasutuste vahel kokkulepitud kuupäeval ja hiljemalt 10 päeva pärast Euroopa vahistamismääruse täitmist käsitleva lõpliku otsuse tegemist.
 2. Kahepoolse karistatavuse kontrollimine – seda ei nõuta enam 32 süüteoliigi puhul
  32 süüteoliigi puhul ei kontrollita enam, kas tegu klassifitseeritakse mõlemas riigis kuriteoks. Ainus nõue on, et teo eest peab vahistamismääruse teinud riigis olema maksimaalse karistusena ette nähtud vähemalt kolmeaastane vabaduskaotus.
  Muude süütegude korral
  antakse isik üle tingimusel, et tegu klassifitseeritakse süüteoks vahistamismäärust täitvas riigis.
 3. Poliitilise sekkumise puudumine
  Otsuseid teevad ainult õigusasutused ja poliitilised kaalutlused neid ei mõjuta.
 4. Oma riigi kodanike üleandmine
  ELi liikmesriigid ei saa enam keelduda oma riigi kodanikke üle andmast, välja arvatud juhul, kui nad pööravad ise vabaduskaotusliku karistuse täitmisele.
 5. Tagatised
  Vahistamismäärust täitev riik võib nõuda järgmisi tagatisi:
  a. kui kuritegu on karistatav eluaegse vabadusekaotusega, peab vahistatud isikul olema teatava aja möödudes õigus taotleda karistuse läbivaatamist;
  b. kui vahistatud isik on vahistamismäärust täitva riigi kodanik või kui tema harilik viibimiskoht asub selles riigis, peab tal olema võimalus kanda ülejäänud vanglakaristus vahistamismäärust täitvas riigis.
Keeldumine vaid piiratud põhjustel
Riik võib keelduda vahistatud isikut üle andmast ainult juhul, kui kohaldub üks järgmistest kohustuslikest või vabatahtlikest keeldumise põhjustest:
Kohustuslikud põhjused
 • isik on sama teo eest juba süüdi mõistetud (ne bis in idem);
 • isik on alaealine (isik ei ole jõudnud kriminaalvastutusele võtmise ikka selle riigi õiguse alusel, kus ta vahistati);
 • amnestia (vahistamismäärust täitev riik oleks saanud isikule süüdistuse esitada ja asjaomane süütegu kuulub selles liikmesriigis amnestia alla).
Vabatahtlikud põhjused
 • tegu, mis ei kuulu Euroopa vahistamismääruse raamotsuse artikli 2 lõikes 2 loetletud 32 kuriteoliigi hulka, ei ole kahepoolselt karistatav;
 • territoriaalne kohtualluvus;
 • pooleliolev kriminaalmenetlus vahistamismäärust täitvas riigis;
 • hagi aegumine jne.

Euroopa vahistamismääruse tegemise ja täitmise käsiraamat

Euroopa Komisjon on avaldanud Euroopa vahistamismääruse tegemise ja täitmise käsiraamatu  PDF (2002 Kb) en, mille eesmärk on lihtsustada asjaomaste õigusasutuste igapäevast tööd. Käsiraamatus antakse üksikasjalikke juhiseid selle kohta, milliseid menetluslikke samme tuleb astuda Euroopa vahistamismääruse tegemiseks ja täitmiseks. Samuti selgitatakse selles põhjalikult Euroopa Liidu Kohtu peamist kohtupraktikat Euroopa vahistamismääruse raamotsuse konkreetsete sätete tõlgendamisel.

Käsiraamatu leiab kõikides keeltes siit: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

Euroopa vahistamismääruse kasutamise statistika

2019. aastal kulus vahistatud isiku üleandmiseks keskmiselt:

 • isiku nõusoleku korral 16,7 päeva;
 • isiku nõusoleku puudumise korral 55,75 päeva.

2018. aastal kulus vahistatud isiku üleandmiseks keskmiselt:

 • isiku nõusoleku korral 16,4 päeva;
 • isiku nõusoleku puudumise korral 45 päeva.

Vastused Euroopa vahistamismäärust puudutavale küsimustikule: 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019

Andmeid ei ole saadud kõikidelt riikidelt, ent andmed vahistamismääruste kohta aastatel 2015, 2016 ja 2017 on täielikud.

2014

2015

2016

2017

2018

2018

Tehtud vahistamismäärused

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

20.226

Täidetud vahistamismäärused

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

5.665

Õigusprogrammi raames rahastatavad projektid

InAbsentiEAW uurimisprojekt on võrdlev õiguslik uuring, milles analüüsiti Euroopa vahistamismääruste tegemist isikute suhtes, kes ei olnud nende süüdimõistmiseni viinud menetluses kohal (tagaseljamenetlus). Praktika on näidanud, et selliste Euroopa vahistamismääruste tegemine ja täitmine on sageli probleemne. Uurimisprojekti eesmärk oli analüüsida nende probleemide põhjuseid ja sõnastada selliste Euroopa vahistamismääruste tegemise ühised normid, et täitmine toimuks probleemideta ja õiglaselt. Uuring põhines Belgias, Ungaris, Iirimaal, Madalmaades, Poolas ja Rumeenias tehtud juhtumiuuringutel.

Lingid

Euroopa vahistamismäärust puudutav raamotsus

Viimati uuendatud: 14/10/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.