Eurooppalainen pidätysmääräys

Eurooppalainen pidätysmääräys on yksinkertaistettu oikeudellinen menettely, jonka avulla etsitty henkilö voidaan luovuttaa EU:n jäsenmaasta toiseen syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Minkä tahansa EU-maan oikeusviranomaisen antama pidätysmääräys on pätevä kaikkialla EU:n alueella. Eurooppalainen pidätysmääräys otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2004. Sillä korvattiin rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat pitkälliset menettelyt, joita siihen asti sovellettiin EU-maiden kesken.

Miten se toimii

Yhden EU-maan oikeusviranomaiset pyytävät, että tietty henkilö pidätetään toisessa maassa ja luovutetaan pyynnön esittäneeseen maahan syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Menettely perustuu oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Se on käytössä kaikissa EU-maissa.

Menettely edellyttää oikeusviranomaisten välisiä suoria yhteyksiä.

Viranomaisten on kunnioitettava eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvien menettelyjen yhteydessä epäiltyjen ja syytettyjen menettelyllisiä oikeuksia, kuten oikeutta tiedonsaantiin, oikeudellisen avustajan ja tulkin käyttöön sekä oikeusapuun, pidätysmaan lainsäädännön mukaisesti.

Miten menettely poikkeaa perinteisestä luovutusmenettelystä?

 1. Tiukat määräajat
  Pidätysmaan on tehtävä lopullinen päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 60 päivän kuluessa henkilön pidättämisestä.
  Jos henkilö suostuu luovuttamiseen, luovutuksesta on päätettävä kymmenen päivän kuluessa.
  Etsitty henkilö luovutetaan mahdollisimman pian asianomaisten viranomaisten sopimana ajankohtana ja viimeistään kymmenen päivän kuluttua siitä, kun lopullinen päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta on tehty.
 2. Kaksoisrangaistavuutta ei enää vaadita 32 rikoslajin osalta
  Kaksoisrangaistavuuden vaatimus poistuu 32 vakavan rikoslajin osalta. Tämä tarkoittaa, että niiden yhteydessä ei tarkisteta, onko teko määritelty rikokseksi kummassakin maassa. Ainoa vaatimus on, että pyyntö on esitetty sellaisen teon perusteella, josta voidaan määrätä pidätysmääräyksen antavassa maassa vähintään kolmen vuoden enimmäisvankeusrangaistus.
  Muiden rikosten osalta
  luovuttamisen edellytykseksi voidaan asettaa se, että teko on täytäntöönpanomaan lainsäädännön mukaan rikos.
 3. Ei poliittista harkintaa
  Oikeusviranomaiset tekevät päätökset itsenäisesti, ilman että asiassa käytetään poliittista harkintaa.
 4. Omien kansalaisten luovuttaminen
  EU-maat eivät enää voi kieltäytyä luovuttamasta omia kansalaisiaan, elleivät ne päätä ottaa huolehtiakseen asiaa koskevista syytetoimista tai etsityn henkilön vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta.
 5. Takeet
  Pidätysmaa voi vaatia takeita siitä, että
  a. henkilöllä on tietyn ajan kuluttua oikeus pyytää tuomion uudelleenkäsittelyä, jos hänelle määrätty rangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus.
  b. etsitty henkilö voi suorittaa mahdollisen vankeusrangaistuksen pidätysmaassa, jos hän on kyseisen maan kansalainen tai asuu kyseisessä maassa.
Rajoitetut kieltäytymisperusteet
Maa voi kieltäytyä luovuttamasta pyydettyä henkilöä vain jos jokin pakollisista tai valinnaisista perusteista täyttyy:
Pakolliset kieltäytymisperusteet
 • henkilö on jo tuomittu samasta rikoksesta (ne bis in idem)
 • kyseessä on alaikäinen (henkilö ei ole vielä ikänsä takia rikosoikeudellisesti vastuunalainen pidätysmaassa)
 • armahdus (pidätysmaa olisi voinut nostaa syytteen ja rikoksesta on annettu yleinen armahdus kyseisessä maassa).
Valinnaiset kieltäytymisperusteet, esimerkiksi
 • kaksoisrangaistavuuden puuttuminen muiden kuin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetun puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen 32 rikoslajin osalta
 • alueellinen toimivalta
 • pidätysmaassa on vireillä kyseistä henkilöä koskeva rikosoikeudellinen menettely
 • vanhentumisajat ym.

Käsikirja eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja täytäntöönpanosta

Euroopan komissio on julkaissut Käsikirjan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja täytäntöönpanosta PDF (2002 Kb) fi helpottaakseen pidätysmääräystä käyttävien oikeusviranomaisten työtä. Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista ja täytäntöönpanoa varten. Lisäksi siinä esitetään eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetun puitepäätöksen eri säännösten tulkintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen keskeinen oikeuskäytäntö.

Käsikirja on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

Tilastotietoa eurooppalaisen pidätysmääräyksen käytöstä

Vuonna 2019 etsityt henkilöt luovutettiin

 • heidän suostumuksellaan keskimäärin 16,7 päivässä
 • vastoin heidän suostumustaan keskimäärin 55,75 päivässä.

Vuonna 2018 etsityt henkilöt luovutettiin

 • heidän suostumuksellaan keskimäärin 16,4 päivässä
 • vastoin heidän suostumustaan keskimäärin 45 päivässä.

Vastaukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan kyselyyn: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Tietoja ei ole saatu kaikista maista, mutta pidätysmääräystiedot vuosilta 2015, 2016 ja 2017 ovat täydelliset.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Annetut

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

20.226

Täytäntöön pannut eurooppalaiset pidätysmääräykset

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

5.665

EU:n oikeusalan ohjelmasta rahoitetut hankkeet

InAbsentiEAW-tutkimushanke on vertaileva oikeudellinen selvitys, jossa tarkastellaan eurooppalaisia pidätysmääräyksiä henkilöistä, jotka on tuomittu poissaolevina (poissaolotuomio). Käytäntö on osoittanut, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen ja täytäntöönpanoon liittyy tällaisissa tapauksissa usein ongelmia. Selvityksen tarkoituksena oli analysoida ongelmien syitä ja muotoilla yhteisiä sääntöjä eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen tällaisissa tilanteissa, jotta täytäntöönpano tapahtuisi sujuvasti ja oikeudenmukaisesti. Selvitys perustui Alankomaissa, Belgiassa, Irlannissa, Puolassa, Romaniassa ja Unkarissa tehtyihin tapaustutkimuksiin.

Linkkejä

Puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Päivitetty viimeksi: 14/10/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.