Mandat ta' arrest Ewropew

Il-Mandat ta' Arrest Ewropew ("MAE") huwa proċedura ta' ċediment ġudizzjarju ssemplifikata – għall-fini ta' prosekuzzjoni jew eżekuzzjoni ta' sentenza ta' kustodja jew ordni ta' detenzjoni. Mandat maħruġ minn awtorità ġudizzjarja ta' pajjiż tal-UE huwa validu għat-territorju kollu tal-UE. Il-mandat ta' arrest Ewropew ilu jopera mill-1 ta' Jannar 2004. Huwa ssostitwixxa l-proċeduri ta' estradizzjoni twal li kienu jeżistu bejn il-pajjiżi tal-UE.

Kif jaħdem

Il-MAE hu talba minn awtorità ġudizzjarja f'pajjiż tal-UE għall-arrest ta' persuna f'pajjiż ieħor u biex tiġi ċeduta għall-prosekuzzjoni, jew għall-eżekuzzjoni ta' priġunerija jew ordni ta' detenzjoni fl-ewwel pajjiż. Il-mekkaniżmu huwa bbażat fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Huwa jopera fil-pajjiżi kollha tal-UE

Huwa jopera permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.

Fl-applikazzjoni tal-mandat, l-awtoritajiet iridu jirrispettaw id-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati – bħad-dritt għall-informazzjoni, id-dritt għal avukat, u possibbilment għal interpretu, u għall-għajnuna legali kif stipulat mil-liġi fil-pajjiż fejn ikunu ġew arrestati.

Kif inhu differenti mill-estradizzjoni tradizzjonali?

 1. Termini stretti
  Il-pajjiż fejn il-persuna tiġi arrestata jrid jieħu deċiżjoni finali dwar l-eżekuzzjoni tal-mandat ta' arrest Ewropew fi żmien 60 jum mill-arrest tal-persuna.
  Jekk il-persuna tagħti l-kunsens tagħha għaċ-ċessjoni, id-deċiżjoni taċ-ċessjoni trid tittieħed fi żmien 10 ijiem.
  Il-persuna rikjesta trid tiġi ċeduta mill-aktar fis f’data miftiehma bejn l-awtoritajiet ikkonċernati, u mhux aktar tard minn għaxart (10) ijiem mid-deċiżjoni finali dwar l-eżekuzzjoni tal-mandat ta' arrest Ewropew.
 2. Verifika ta’ kriminalità doppja – mhux aktar meħtieġa għal
  32 kategorija ta' reati, ma hemm l-ebda verifika dwar jekk l-att huwiex reat kriminali fiż-żewġ pajjiżi. L-uniku rekwiżit hu li jkun iġorr piena ta' perjodu massimu ta’ mill-inqas tliet (3) snin priġunerija fil-pajjiż li joħroġ il-mandat.
  Għal reati oħra
  , iċ-ċediment jista’ jkun suġġett għall-kundizzjoni li l-att jikkostitwixxi reat fil-pajjiż eżekutur.
 3. Ebda involviment politiku
  Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-awtoritajiet ġudizzjarji waħedhom, mingħajr ebda konsiderazzjoni politika involuta.
 4. Ċessjoni ta' ċittadini
  Il-pajjiżi tal-UE ma għadhomx jistgħu jirrifjutaw li jċedu liċ-ċittadini tagħhom, sakemm ma jeżegwux is-sentenza ta' priġunerija huma stess kontra l-persuna riċerkata.
 5. Garanziji
  Il-pajjiż li jeżegwixxi l-MAE jista' jirrikjedi garanziji li:
  a. wara ċertu perjodu l-persuna jkollha d-dritt li titlob reviżjoni, jekk il-piena imposta tkun ta' għomor priġunerija.
  b. il-persuna riċerkata tista' sservi kwalunkwe żmien ta' priġunerija li jirriżulta fil-pajjiż eżekutorju, jekk tkun ċittadina jew residenti abitwali f'dak il-pajjiż.
Raġunijiet limitati għal ċaħda
Pajjiż jista' jiċħda ċ-ċessjoni tal-persuna mitluba biss jekk tapplika waħda mir-raġunijiet għal ċaħda obbligatorja jew fakultattiva:
Raġunijiet obbligatorji
 • il-persuna kienet diġà ġġudikata fuq l-istess reat (ne bis in idem)
 • minuri (il-persuna ma tkunx għadha laħqet l-età ta' responsabilità penali fil-pajjiż eżekutorju)
 • amnestija (il-pajjiż eżekutorju seta' jipproċedi kontriha, u r-reat huwa kopert minn amnestija f'dak il-pajjiż).
Raġunijiet fakultattivi – bħal:
 • nuqqas ta’ kriminalità doppja għal reati oħra barra mit-32 reat elenkat fl-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-MAE
 • ġuriżdizzjoni territorjali
 • proċedura kriminali pendenti fil-pajjiż eżekutorju
 • preskrizzjonijiet, eċċ.

Manwal dwar Kif Jinħareġ u Jiġi Eżegwit MAE

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Manwal dwar Kif Jinħareġ u Jiġi Eżegwit Mandat ta' Arrest Ewropew  PDF (2002 Kb) en, biex tiġi ffaċilitata u ssimplifikata l-ħidma ta’ kuljum tal-awtoritajiet ġudizzjarji kkonċernati. Il-Manwal jipprovdi gwida dettaljata dwar il-passi proċedurali għall-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ MAE. Il-Manwal jipprovdi wkoll spjegazzjoni sħiħa tal-każistika l-aktar importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tinterpreta dispożizzjonijiet partikolari tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-MAE.

Il-manwal bil-lingwi kollha jista’ jinstab hawn: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

Statistika dwar l-użu ta' MAE

Fl-2019, bħala medja, il-persuni mfittxija ġew ċeduti:

 • b’kunsens - fi 16,7-il jum
 • mingħajr kunsens - f’55,75 jum.

Fl-2018, bħala medja, il-persuni mfittxija ġew ċeduti:

 • b’kunsens - fi 16,4-il jum
 • mingħajr kunsens - f’45 jum.

Risposti għall-kwestjonarju dwar il-MAE: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Id-data mhix disponibbli għall-pajjiżi kollha; madankollu, id-data tal-MAE li nħarġu hija kompluta għall-2015, 2016 u 2017.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Maħruġin

14 948

16 144

16 636

17 491

17 471

20 226

MAE eżegwiti

5 535

5 304

5 812

6 317

6 976 5 665

Proġetti ffinanzjati taħt il-Programm Ġustizzja

Il-proġett ta’ riċerka InAbsentiEAW huwa studju legali komparattiv fil-Mandati ta’ Arrest Ewropej relatati ma’ persuni li ma kinux preżenti fil-proċedimenti li wassal għall-kundanna tagħhom (proċedimenti in absentia). Il-prattika turi li ta’ spiss ikun hemm problemi fil-ħruġ u fl-eżekuzzjoni ta’ tali MAE. L-għan tal-proġett ta’ riċerka kien li jiġu analizzati l-kawżi għal dawn il-problemi u li jiġu fformulati standards komuni għall-ħruġ ta’ tali MAE sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni tajba u ġusta tagħhom. Ir-riċerka twettqet permezz ta’ studji ta’ każijiet mill-Belġju, l-Ungerija, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Polonja u r-Rumanija.

Ħoloq relatati

Deċiżjoni Qafas dwar il-Mandat ta' Arrest Ewropew

L-aħħar aġġornament: 14/10/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.