Europeisk arresteringsorder

Den europeiska arresteringsordern är ett förenklat rättsligt förfarande för överlämnande över gränserna, i syfte att gå vidare med lagföring eller verkställighet av fängelsestraff eller någon annan frihetsberövande åtgärd. En europeisk arresteringsorder som utfärdats av rättsliga myndigheter i en medlemsstat är giltig i hela Europeiska unionen. Den europeiska arresteringsordern har varit i bruk sedan den 1 januari 2004. Den har ersatt de utdragna förfarandena för utlämning mellan EU-medlemsstaterna.

Hur fungerar den?

Den europeiska arresteringsordern är en begäran från en rättslig myndighet i ett EU-land om att en person ska gripas i ett annat land och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd i det första landet. Systemet bygger på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden. Det är giltigt i alla EU-länder.

Det fungerar genom direkta kontakter mellan rättsliga myndigheter.

När en arresteringsorder används måste myndigheterna respektera de misstänktas eller anklagades processuella rättigheter – till exempel rätten till information, advokat, tolk och rättshjälp – såsom dessa rättigheter fastställts i det land där personen grips.

Hur skiljer detta sig från traditionell utlämning

 1. Bestämda tidsfrister
  Det land där personen grips ska fatta ett slutligt beslut om verkställandet av den europeiska arresteringsordern inom 60 dagar från gripandet.
  Om personen samtycker till överlämnandet ska beslutet om överlämnande fattas inom 10 dagar.
  Den eftersökta personen ska överlämnas så snart som möjligt och på en dag som de berörda myndigheterna kommer överens om, dock senast 10 dagar efter det slutliga beslutet om verkställandet av den europeiska arresteringsordern.
 2. Kontroll av dubbel straffbarhet krävs inte längre för 32 kategorier av brott
  För 32 kategorier av brott sker ingen kontroll av huruvida handlingen är ett brott i båda länderna. Det enda kravet är att brottet ska vara straffbart och belagt med ett högsta frihetsstraff på minst tre års fängelse i den medlemsstat som har utfärdat arresteringsordern.
  För andra brott kan ett villkor för överlämnandet vara att handlingen är ett brott i det land som verkställer arresteringsordern.
 3. Ingen politisk inblandning
  Besluten fattas av rättsliga organ, utan hänsyn till politiska överväganden.
 4. Överlämnande av medborgare
  EU-länder får inte längre vägra att överlämna sina egna medborgare, såvida de inte tar över verkställandet av det fängelsestraff som den eftersökta personen dömts till.
 5. Garantier
  Det land som verkställer en europeisk arresteringsorder kan kräva garantier om följande:
  a. Att personen efter en viss tid ska ha rätt att begära översyn, om det utdömda straffet är ett livstidsstraff.
  b. Att personen kan avtjäna sitt fängelsestraff i det verkställande landet om vederbörande är medborgare eller varaktigt bosatt i det landet.
 6. Begränsade grunder för vägran
  Ett land kan endast vägra att lämna ut den begärda personen på en av följande obligatoriska eller fakultativa grunder:
  Obligatoriska grunder
  • Om personen redan dömts för samma brott (ne bis in idem)
  • Minderåriga (personen har inte har uppnått åldern för straffrättsligt ansvar i det land där verkställandet sker)
  • Amnesti (det land där arresteringsordern verkställs kunde ha lagfört personen, och brottet omfattas av amnesti i detta land).
  Fakultativa grunder – exempel
  • Ingen dubbel straffbarhet för andra brott än de 32 som nämns i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
  • Territoriell behörighet
  • Ett pågående rättsligt förfarande i det verkställande landet
  • Bestämmelser om preskriptionstider etc.

Handbok för utfärdande och verkställighet av en europeisk arresteringsorder

Europeiska kommissionen har publicerat en handbok för utfärdande och verkställighet av en europeisk arresteringsorder  PDF (2002 Kb) en för att underlätta och förenkla det dagliga arbetet för berörda rättsliga myndigheter. I handboken ges detaljerad vägledning om hur man utfärdar och verkställer en europeisk arresteringsorder. I handboken ges även en fullständig förklaring av EU-domstolens viktigaste rättspraxis när det gäller tolkningen av enskilda bestämmelser i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder.

Du kan hitta handboken på alla språk här: BG  PDF (2700 Kb) bg, CS  PDF (1854 Kb) cs, DA  PDF (1766 Kb) da, DE  PDF (1659 Kb) de, ET  PDF (1783 Kb) et, EL  PDF (2439 Kb) el, ES  PDF (1649 Kb) es, FR  PDF (1892 Kb) fr, HR  PDF (1789 Kb) hr, IT  PDF (2141 Kb) it, LV  PDF (2158 Kb) lv, LT  PDF (1865 Kb) lt, HU  PDF (1908 Kb) hu, MT  PDF (2560 Kb) mt, NL  PDF (2047 Kb) nl, PL  PDF (2200 Kb) pl, PT  PDF (1968 Kb) pt, RO  PDF (1926 Kb) ro, SL  PDF (1797 Kb) sl, SK  PDF (1977 Kb) sk, FI  PDF (2172 Kb) fi, SV  PDF (1591 Kb) sv.

Statistik om användningen av den europeiska arresteringsordern

År 2019 överlämnades en efterlyst personen i genomsnitt

 • med samtycke – inom 16,7 dagar
 • utan samtycke – inom 55,75 dagar.

År 2018 överlämnades en efterlyst personen i genomsnitt

 • med samtycke – inom 16,4 dagar
 • utan samtycke – inom 45 dagar.

Svar på frågeformuläret om den europeiska arresteringsordern 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uppgifter saknas för vissa länder, men uppgifterna om utfärdade arresteringsorder för 2015, 2016 och 2017 är fullständiga.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Utfärdade

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

20.226

Verkställda europeiska arresteringsorder

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

5.665

Länkar

Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder

Rapport om genomförandet av rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna

Senaste uppdatering: 14/10/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.