Искане за съдебна помощ

Молбите за съдебна помощ се предават от съдия или прокурор в една държава-членка до съдия или прокурор в друга държава-членка.

Правна взаимопомощ

Първият европейски инструмент, който урежда такива молби, бе Конвенцията на Съвета на Европа от 1959 г. и Протоколът към нея от 1978 г., последвани от Конвенцията от 1990 г. През 2000 г. държавите-членки на Европейския съюз подписаха Конвенция относно правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси, която допълва и улеснява прилагането на тези конвенции. Конвенцията от 2000 г. бе укрепена с приемането през 2001 г. на Протокол, насочен специално към правната взаимопомощ относно информациите за банкови сметки или банкови транзакции.

Съгласно Конвенцията от 2000 г. взаимопомощ се предоставя във връзка с:

  • наказателни производства,
  • производства пред административни органи, когато решението може да послужи като основание за производство пред съд, който е компетентен по наказателноправни въпроси,
  • производства, свързани с престъпления или нарушения, за които в молещата държава-членка може да бъде потърсена отговорност на юридическо лице (дружество или орган, а не „лице“).

Сътрудничеството може да се осъществява чрез спонтанен обмен на информация или по молба на държава-членка. Общото правило е, че молбите се отправят директно между съдебни органи с териториална компетентност за изготвянето или изпълнението им и следва да се върнат по същия път.  Замолената държава-членка е длъжна да се съобрази с формалностите и процедурите, указани изрично от молещата държава-членка. За да се улесни по-тясното сътрудничество между правоприлагащите, съдебните и други компетентни органи, Конвенцията от 2000 г. предвижда инструменти, основани на технологии като видео и телеконферентна връзка и прихващане на телекомуникации.  

Взаимно признаване

От 2001 г. държавите-членки си сътрудничат все по-активно чрез инструменти, прилагащи принципа за взаимно признаване.  Взаимното признаване означава, че съдебните органи (съдилища, съдии, прокурори) на една държава-членка признават решения на съдебните органи в друга държава-членка като равностойни на решенията, приети в тази държава.  Повече информация по тези инструменти може да бъде намерена на следните страници:

Последна актуализация: 10/06/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.