Žádost o soudní pomoc

Žádosti o soudní pomoc předává soudce nebo státní zástupce jednoho členského státu soudci nebo státnímu zástupci jiného členského státu.

Vzájemná právní pomoc

Prvním evropským nástrojem upravujícím tyto žádosti byla úmluva Rady Evropy z roku 1959 a její protokol z roku 1978, po níž následovala úmluva z roku 1990. V roce 2000 podepsaly členské státy Evropské unie Úmluvu o vzájemné pomoci v trestních věcech s cílem doplnit a usnadnit uplatňování uvedených úmluv. V roce 2001 byla úmluva z roku 2000 posílena protokolem, který se zaměřuje na vzájemnou právní pomoc v oblasti informací o bankovních účtech a bankovních transakcích.

Na základě úmluvy z roku 2000 se vzájemná pomoc poskytuje v souvislosti s:

  • trestním řízením,
  • řízením zahájeným správními orgány, kde rozhodnutí může vést k řízení před soudem příslušným pro trestní věci,
  • řízením ve věci trestného činu či přestupku, za který by v dožadujícím členském státě nesla odpovědnost právnická osoba (společnost nebo subjekt, nikoli "fyzická osoba").

Spolupráce může probíhat prostřednictvím spontánní výměny informací nebo na základě žádosti členského státu. Obecným pravidlem je, že žádosti o její zahájení a provedení by měly být adresovány přímo místně příslušným soudním orgánům a vracet by se měly stejnými kanály. Dožádaný členský stát musí dodržet formální náležitosti a postupy výslovně uvedené dožadujícím členským státem. Na podporu užší spolupráce mezi donucovacími orgány, soudními a jinými příslušnými orgány úmluva z roku 2000 předepisuje technologické nástroje jako jsou videokonference, telekonference a odposlechy telekomunikačních prostředků.

Vzájemné uznávání

Od roku 2001 členské státy v rostoucí míře spolupracují prostřednictvím nástrojů uplatňujících princip vzájemného uznávání. Vzájemné uznávání znamená, že justiční orgány (soudy, soudci, státní zástupci) jednoho členského státu uznávají rozhodnutí justičních orgánů jiného členského státu jako rovnocenná s rozhodnutími přijatými v jejich členském státě. Více informací o těchto nástrojích naleznete na následujících stránkách:

Poslední aktualizace: 10/06/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.