Доказателства

В настоящия раздел се прави преглед на правото на Европейския съюз (ЕС) в областта на събирането на доказателства по наказателни дела в различните държави-членки.

Исторически преглед

Премахването на контрола по границите в рамките на ЕС значително улесни свободното движение на гражданите, но с това стана и по-лесно за престъпниците да действат извън границите. Следователно е необходимо ефективно сътрудничество в рамките на ЕС в областта на получаването на доказателства по наказателноправни въпроси.

Право на ЕС

Съществуващият ред за получаване на доказателства по наказателноправни въпроси в ЕС се основава на договорите за взаимопомощ, и по-специално на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, и на инструменти за взаимно признаване, в частност на Рамковото решение относно европейската заповед за предаване на доказателства .

Конвенцията

  • Конвенцията обхваща взаимопомощта изобщо, като например вземане на показания от заподозрени лица и от свидетели, и специфични форми на взаимопомощ, като например използване на видеоконференция и прихващане, и получаване на доказателства посредством претърсване и изземване. Също така в конвенцията се съдържат правила за далекосъобщенията. Освен това в протокола към конвенцията се съдържат правила за получаване на информация относно банкови сметки и банкови транзакции.
  • Като общо правило молбите за взаимопомощ се предават директно между молещия и замоления орган. Молбата се изпълнява във възможно най-кратък срок и ако е възможно, в указаните от молещия орган срокове, освен ако замоленият орган не се позове на основание за отказ.
  • За да се осигури получените доказателства да са допустими, органите на замолената държава следва да изпълнят формалните изисквания и процедурите, посочени от органите на молещата държава, при условие че те не противоречат на основните принципи на правото на замолената държава.

Рамковото решение

  • Рамковото решение прилага принципа на взаимното признаване на съдебни решения за целите на получаването на доказателства, които да бъдат използвани в производства с наказателен характер. Европейска заповед за предаване на доказателства (ЕЗПД) може да бъде издадена за получаване на вече съществуващи доказателства, които са непосредствено достъпни под формата на предмети, документи или данни.
  • Тя се издава в стандартна форма и преведена на официалния език на изпълняващата държава. Органите на издаващата държава трябва да оценят, че доказателствата могат да бъдат получени също и по силата на националното право в подобен случай и трябва да са уверени, че търсените доказателства са необходими и съответстват на целите на въпросното производство.
  • Тя се признава и се изпълнява в определен срок, освен ако не се приложи основание за отказ. Изпълнението на европейска заповед за предаване на доказателства не подлежи на проверка за двойна наказуемост (т.е. че извършеното деяние се счита за престъпление и в издаващата и в изпълняващата държава), освен ако не е необходимо да се извърши претърсване или изземване или ако престъплението е наказуемо с наказание лишаване от свобода за не по-малко от три години и е посочено в списъка на престъпленията към рамковото решение.
  • За да се осигури получените доказателства да са допустими, органите на изпълняващата държава имат задължението да изпълнят формалните изисквания и процедурите, посочени от органите на издаващата държава, при условие че те не противоречат на основните принципи на правото на изпълняващата държава.

Какво предстои

Понастоящем Европейската комисия разглежда евентуалната необходимост от по-нататъшни действия за подобряване на сътрудничеството между държавите членки в областта на получаването на доказателства по наказателноправни въпроси. През април 2010 г. седем държави членки представиха инициатива за директива на Европейския парламент и на Съвета относно европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер (ЕЗР). Понастоящем това предложение е в процес на разглеждане от съзаконодателите.

Последна актуализация: 20/02/2014

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.