Dokazování

Tento oddíl uvádí přehled právních předpisů Evropské unie (EU) o zajištění důkazů v trestních věcech z jednoho členského státu do jiného.

Souvislosti

Odstranění hraničních kontrol v rámci EU významně usnadnilo volný pohyb občanů, ale zároveň ulehčilo zločincům páchání trestné činnosti přes hranice. Proto je nezbytná efektivní spolupráce v rámci EU ohledně zajišťování důkazů v trestních věcech.

Právo EU

Stávající pravidla pro zajišťování důkazů v trestních věcech v EU jsou založena na smlouvách o vzájemné pomoci, zejména na Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech, a na nástrojích vzájemného uznávání, zejména na rámcovém rozhodnutí o evropském důkazním příkazu.

Úmluva

  • Úmluva zahrnuje vzájemnou pomoc obecně, jako je vyslýchání podezřelých a svědků, i zvláštní formy vzájemné pomoci, jako je využití videokonference a odposlechů a zajišťování důkazů prostřednictvím prohlídky a zabavení. Úmluva obsahuje rovněž pravidla pro telekomunikaci. Protokol k úmluvě dále obsahuje pravidla pro zajišťování informací o bankovních účtech a transakcích.
  • Žádosti o vzájemnou pomoc mají být obecně předávány přímo mezi vydávajícím a vykonávajícím orgánem. S výjimkou případů, kdy se vykonávající orgán dovolává důvodu pro odmítnutí, se žádost vykoná co nejdříve a pokud možno ve lhůtách stanovených vydávajícím orgánem.
  • S cílem zabezpečit přípustnost zajištěného důkazu splní orgány dožádaného státu formální náležitosti a postupy uvedené orgány dožadujícího státu, pokud nejsou v rozporu se základními zásadami právních předpisů v dožádaném státě.

Rámcové rozhodnutí

  • Rámcové rozhodnutí uplatňuje zásadu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí za účelem zajišťování důkazů pro použití v trestním řízení. Evropský důkazní příkaz (EDP) může být vydán za účelem zajištění důkazů, které již existují a jsou přímo dostupné v podobě předmětů, listin či údajů.
  • Vydává se v podobě standardního formuláře přeloženého do úředního jazyka vykonávajícího státu. Orgány vydávajícího státu musí posoudit, zda lze důkaz zajistit rovněž podle vnitrostátních právních předpisů v podobném případě, a musí být splněno, že požadovaný důkaz je nezbytný a přiměřený pro dotyčné řízení.
  • Příkaz musí být uznán a vykonán ve stanovené lhůtě, ledaže se uplatní důvod pro odmítnutí. Výkon evropského důkazního příkazu nepodléhá ověření oboustranné trestnosti (tj. že spáchaný čin je považován za trestný čin jak ve vydávajícím státě, tak ve státě vykonávajícím), pokud to není nezbytné pro provedení prohlídky a zabavení, nebo pokud lze daný trestný čin potrestat nejméně třemi lety odnětí svobody a je uveden na seznamu trestných činů v rámcovém rozhodnutí.
  • S cílem zabezpečit přípustnost zajištěného důkazního prostředku musí orgány vykonávajícího státu splnit formální náležitosti a postupy uvedené orgány vydávajícího státu, pokud nejsou v rozporu se základními zásadami právních předpisů ve vykonávajícím státě.

Budoucnost

Evropská komise v současné době zvažuje, zda je třeba učinit další kroky pro zlepšení spolupráce mezi členskými státy při zajišťování důkazů v trestních věcech. V dubnu 2010 předložilo sedm členských států podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady ohledně evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech. Tento návrh je v současné době v procesu projednávání mezi spoluzákonodárci.

Poslední aktualizace: 20/02/2014

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.