Įrodymai

Šiame skirsnyje pateikiama Europos Sąjungos (ES) teisės aktų dėl vienos valstybės narės įrodymų baudžiamosiose bylose perdavimo kitai valstybei narei apžvalga.

Bendra informacija

Panaikinus pasienio kontrolę Europos Sąjungoje buvo sudarytos daug palankesnės sąlygos laisvam piliečių judėjimui, tačiau nusikaltėliams taip pat tapo paprasčiau užsiimti nusikalstama veikla kitose valstybėse narėse. Todėl būtina užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą Europos Sąjungoje, susijusį su įrodymų baudžiamosiose bylose gavimu.

ES teisė

Galiojančios taisyklės dėl įrodymų baudžiamosiose bylose gavimo ES yra grindžiamos savitarpio pagalbos sutartimis, visų pirma − Konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, ir tarpusavio pripažinimo priemonėmis, visų pirma – Tarybos pamatiniu sprendimu dėl Europos įrodymų orderio.

Konvencija

  • Konvencija taikoma savitarpio pagalbai apskritai, pavyzdžiui, įtariamųjų bei liudytojų apklausai, ir konkrečių formų savitarpio pagalbai, pavyzdžiui, vaizdo konferencijų naudojimui ir įrodymų paėmimui bei gavimui atlikus kratą ar poėmį. Konvencijoje taip pat pateikiamos taisyklės dėl telekomunikacijų. Be to, Protokole prie Konvencijos pateikiamos taisyklės dėl informacijos apie banko sąskaitas ir bankinius sandorius gavimo.
  • Savitarpio pagalbos prašymus išduodančioji institucija paprastai tiesiogiai perduoda vykdančiajai institucijai. Jeigu vykdančioji institucija netaiko atsisakymo pagrindo, prašymas vykdomas kuo greičiau ir, jeigu įmanoma, laikantis išduodančiosios institucijos nurodytų terminų.
  • Siekiant, kad būtų užtikrintas gautų įrodymų leistinumas, prašomosios valstybės institucijos turi laikytis prašančiosios valstybės institucijų nurodytų formalumų ir procedūrų, jeigu tokie formalumai ir procedūros neprieštarauja pagrindiniams prašomosios valstybės teisės principams.

Pamatinis sprendimas

  • Pamatiniame sprendime taikomas teismo sprendimų abipusio pripažinimo principas, kad būtų gaunami įrodymai siekiant juos naudoti baudžiamuosiuose procesuose. Europos įrodymų orderis (EĮO) gali būti išduodamas siekiant gauti įrodymus, kurie jau pateikti ir kurie yra tiesiogiai prieinami kaip daiktai, dokumentai ar duomenys.
  • Išduodamas standartinės formos įrodymų orderis, išverstas į vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą. Išduodančiosios valstybės institucijos turi įsitikinti, kad panašioje byloje įrodymus taip pat būtų galima gauti pagal nacionalinę teisę ir kad ieškomi įrodymai yra būtini bei proporcingi atitinkamo proceso tikslais.
  • Europos įrodymų orderis pripažįstamas ir vykdomas per nustatytą terminą, išskyrus atvejus, kai taikomas atsisakymo pagrindas. Vykdant Europos įrodymų orderį dvigubas baudžiamumas (t. y. įvykdyta veika turi būti laikoma nusikalstama veika tiek išduodančiojoje, tiek vykdančiojoje valstybėje) netikrinamas, jeigu nėra būtina atlikti kratą ar poėmį arba jeigu už nusikalstamą veiką yra baudžiama ne trumpesne kaip trejų metų įkalinimo bausme ir ji yra paminėta pamatiniame sprendime pateiktame nusikalstamų veikų sąraše.
  • Siekiant, kad būtų užtikrintas gautų įrodymų leistinumas, vykdančiosios valstybės institucijos privalo laikytis išduodančiosios valstybės institucijų nurodytų formalumų ir procedūrų, jeigu tokie formalumai ir procedūros neprieštarauja pagrindiniams vykdančiosios valstybės teisės principams.

Ateitis

Europos Komisija šiuo metu svarsto, ar būtina imtis tolesnių veiksmų siekiant gerinti valstybių narių bendradarbiavimą gaunant įrodymus baudžiamosiose bylose. 2010 m. balandžio mėn. septynios valstybės narės pateikė Iniciatyvą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (ETO). Šį pasiūlymą šiuo metu svarsto teisės aktų leidėjai.

Paskutinis naujinimas: 20/02/2014

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.