Bevisning

Detta avsnitt innehåller en översikt över Europeiska unionens (EU) lagstiftning om inhämtande av bevismaterial i brottsmål från en medlemsstat till en annan.

Bakgrund

Avskaffandet av gränskontroller inom EU har avsevärt underlättat den fria rörligheten för medborgarna, men det har också blivit lättare för brottslingar att operera över gränserna. Därför behövs ett verkningsfullt samarbete inom EU när det gäller bevisinhämtning i brottmål.

EU-rätten

De gällande bestämmelserna om inhämtande av bevismaterial i brottmål inom EU grundar sig på fördrag om ömsesidig hjälp, framför allt konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, och rättsliga instrument för ömsesidigt erkännande, framför allt rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder.

Konventionen

  • Konventionen avser ömsesidig rättslig hjälp generellt, till exempel inhämtande av vittnesmål från misstänkta och vittnen och särskilda former av ömsesidig hjälp, till exempel användning av videokonferens, avlyssning och inhämtande av bevismaterial genom husrannsakan och beslag. Konventionen innehåller också bestämmelser om telemeddelanden. Dessutom innehåller protokollet till konventionen bestämmelser om inhämtande av information om bankkonton och banktransaktioner.
  • Framställningar om ömsesidig rättslig hjälp ska, som regel, översändas direkt mellan den utfärdande och den verkställande myndigheten. Om ingen vägransgrund åberopas av den verkställande myndigheten ska framställningen verkställas snarast möjligt och om möjligt inom de tidsfrister som angetts av den utfärdande myndigheten.
  • För att se till att det inhämtade bevismaterialet är godtagbart ska myndigheterna i den anmodade staten iaktta de formaliteter och förfaranden som anges av myndigheterna i den ansökande staten under förutsättning att de inte strider mot grundläggande rättsprinciper i den anmodade staten.

Rambeslutet

  • I rambeslutet tillämpas principen om ömsesidigt erkännande på rättsliga avgöranden vad gäller inhämtande av bevismaterial för bruk i straffrättsliga förfaranden. En europeisk bevisinhämtningsorder kan utfärdas i syfte att inhämta redan befintligt bevismaterial som är direkt tillgängligt i form av föremål, handlingar eller uppgifter.
  • Bevisinhämtningsordern ska utfärdas på ett standardformulär och översättas till ett officiellt språk i den verkställande staten. Myndigheterna i den utfärdande staten måste göra bedömningen att bevismaterialet också skulle kunna inhämtas enligt nationell lagstiftning i ett liknande fall och måste ha förvissat sig om att det efterfrågade bevismaterialet är nödvändigt och proportionerligt för förfarandet i fråga.
  • Bevisinhämtningsordern ska erkännas och verkställas inom en bestämd tidsfrist om ingen vägransgrund föreligger. Vid verkställandet av en europeisk bevisinhämtningsorder ska det inte göras någon kontroll av huruvida dubbel straffbarhet föreligger (dvs. att den begångna gärningen anses vara ett brott i såväl den utfärdande som den verkställande staten) om det inte är nödvändigt för att genomföra husrannsakan eller beslag eller om brottet är belagt med minst tre års fängelsestraff och är medtaget i en förteckning över brott i rambeslutet.
  • För att se till att det inhämtade bevismaterialet är godtagbart måste myndigheterna i den verkställande staten iaktta de formaliteter och förfaranden som anges av den utfärdande staten, under förutsättning att de inte strider mot grundläggande rättsprinciper i den verkställande staten.

Framtidsperspektiv

Europeiska kommissionen överväger för närvarande huruvida det behövs några insatser för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna i fråga om inhämtande av bevismaterial i brottmål. I april 2010 presenterade sju medlemsstater ett förslag til Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder i brottmål. Detta förslag diskuteras för närvarande av medlagstiftarna.

Senaste uppdatering: 20/02/2014

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.