Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Konfiskata

W Unii Europejskiej już od dawna uważa się, że konfiskata (przepadek) korzyści pochodzących z przestępstwa to jedno z najskuteczniejszych narzędzi zwalczania przestępczości zorganizowanej. Godzi ona w podstawową rację bytu organizacji przestępczych, jaką jest osiąganie jak najwyższych zysków w nielegalny sposób. Konfiskata następuje na podstawie prawomocnego wyroku sądowego skutkującego ostatecznym pozbawieniem mienia.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Konfiskata na szczeblu międzynarodowym

Na szczeblu międzynarodowym istnieje szereg instrumentów propagujących stosowanie instytucji konfiskaty (przepadku) korzyści pochodzących z przestępstwa. Znaczącym krokiem w tym kierunku jest konwencja strasburska z 1990 r., którą ratyfikowało wszystkie 27 państw członkowskich UE. Jej celem jest promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie identyfikacji, wykrywania, zabezpieczania i konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstwa. Konwencja została uzupełniona i zaktualizowana przez drugą konwencję strasburską.

Konfiskata w Unii Europejskiej

Unia Europejska od dawna zwraca uwagę na znaczenie konfiskaty (przepadku) korzyści pochodzących z przestępstwa. Aby zagwarantować jednolite podejście do tej kwestii w UE, w ostatnich latach przyjęto szereg unijnych aktów prawnych. Obecnie UE koncentruje się na tym, by zostały one właściwie wdrożone na poziomie krajowym.

  • Decyzja ramowa w sprawie zamrożenia i konfiskaty zysków pochodzących z przestępstwa została przyjęta w 2001 r. Jej celem było zagwarantowanie wspólnych minimalnych standardów w zakresie podejścia państw członkowskich do przestępstw, w przypadku których należy orzekać konfiskatę zysków pochodzących z przestępstwa. Co do zasady prawo krajowe musi przewidywać możliwość orzeczenia konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstwa, jeżeli ustawowe zagrożenie karą pozbawienia wolności za to przestępstwo wynosi co najmniej rok. Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia instytucji konfiskaty korzyści majątkowych pochodzących z popełnienia przestępstwa. Wszystkie wnioski pochodzące z innych państw członkowskich powinny być rozpatrywane zgodnie z takimi zasadami pierwszeństwa, jakie obowiązują w odniesieniu do tego rodzaju czynności w postępowaniach krajowych.
  • Decyzja ramowa w sprawie konfiskaty z 2005 r. ma zapewnić jeszcze większe zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w kwestii konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstwa.
  • Decyzja ramowa w sprawie wzajemnego uznawania nakazów konfiskaty określa zasady, stosownie do których organy sądowe jednego państwa członkowskiego uznają i wykonują na swoim terytorium nakaz konfiskaty wydany przez właściwe organy sądowe innego państwa członkowskiego. Równowartość mienia podlegającego konfiskacie będzie podzielona równo między państwo wydające i wykonujące nakaz.
  • Nakaz konfiskaty (orzeczenie przepadku) jest często poprzedzony zabezpieczeniem mienia. Aby umożliwić właściwym organom sądowym zajęcie majątku na wniosek organów sądowych innego państwa członkowskiego, w 2003 r. przyjęto decyzję ramową w sprawie zabezpieczania mienia bądź materiału dowodowego (zob. również sekcja dotycząca zabezpieczenia majątku i dowodów).
  • Aby zapewnić skuteczność praktycznej współpracy między organami sądowymi, decyzja Rady dotycząca biur ds. odzyskiwania mienia opiera się na nieformalnej współpracy, która przebiega między punktami kontaktowymi z państw członkowskich działającymi w dziedzinie identyfikacji, wykrywania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa w ramach sieci CARIN. Decyzja wymaga, aby państwa członkowskie utworzyły lub wyznaczyły „biura ds. odzyskiwania mienia”, których zadaniem jest ułatwianie skutecznej współpracy i wymiany informacji w dziedzinie odzyskiwania mienia.
  • W 2014 r. przyjęto dyrektywę ułatwiającą państwom UE stosowanie konfiskaty mienia pochodzącego z poważnej i zorganizowanej przestępczości. Dyrektywa ma na celu uproszczenie istniejących przepisów i zlikwidowanie znaczących luk, które są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze. Państwa członkowskie UE zyskają większe możliwości orzekania konfiskaty w stosunku do mienia, które zostało przekazane osobom trzecim, a przeprowadzenie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa stanie się łatwiejsze nawet w sytuacji, gdy przestępca zbiegł. Zagwarantowana zostanie także możliwość tymczasowego zabezpieczenia przez właściwe organy mienia, które mogłoby zniknąć w przypadku ich bezczynności.
Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.