Регистри за съдимост

За да бъде подобрена сигурността на гражданите в европейското пространството на свобода, сигурност и правосъдие, на европейско равнище бяха предприети конкретни мерки, позволяващи ефикасен обмен на информация за постановени присъди между държавите членки. По-специално през април 2012 г. беше създадена и започна да функционира компютризирана система, наречена ECRIS (Европейска информационна система за съдимост).

Контекст

Случаи като този по делото Fourniret от 2004 г. и многобройни по-късни изследвания показаха, че националните съдилища често са постановявали присъди, като са взимали предвид единствено информацията за предишни присъди, съдържаща се в техните национални регистри, без да знаят за присъдите, постановени в други държави членки. Вследствие на това престъпниците често успяваха да избягат от миналото си, просто като се местеха от една държава – членка на ЕС в друга.

Системата ECRIS

Системата ECRIS бе създадена в отговор на тази явна нужда да бъде подобрен обменът на информация между регистрите за съдимост на европейско равнище. На практика системата ECRIS представлява електронна връзка между базите данни на регистрите за съдимост, за да се осигури обмен на информация за постановени присъди между държавите членки по стандартен, бърз и лесно предаваем по компютърен път начин. Тя дава на съдиите, прокурорите и на съответните административни органи лесен достъп до всеобхватна информация за съдебното минало на всеки гражданин на ЕС, без значение в коя държава от ЕС е била постановена присъда срещу това лице в миналото. По този начин престъпниците няма да могат да избягат от престъпното си минало само като се преместят от една държава членка в друга и може да бъде даден адекватен отговор на вече извършени престъпления. Системата служи също и за предотвратяване на престъпления.

Общи принципи

  • ECRIS се базира на децентрализирана информационно-технологична архитектура, при която данните от регистрите за съдимост се съхраняват единствено в националните бази данни на държавите членки и се обменят по електронен път между централните органи на държавите членки при поискване.
  • Държавата членка, чийто гражданин е съответното лице, става централното място на съхранение на всички присъди, постановени срещу това лице. Тя има задължение да съхранява и актуализира цялата получена информация, както и да предава всяка поискана информация. В резултат от това всяка държава членка трябва да е в състояние да предостави изчерпателна, актуална и пълна информация във връзка със съдимостта на свои граждани при поискване от друга държава членка, независимо къде са постановени присъдите.
  • Държава членка, която издаде присъда срещу лице, което не е неин гражданин, е задължена да изпрати незабавно информацията относно присъдата, включително евентуални актуализации, на държавата/ите-членка/и, чийто гражданин е осъденият.
  • Предаването на информация за постановените присъди става по електронен начин посредством стандартизиран европейски формат, като се използват две референтни таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания. Тези таблици улесняват машинния превод и подобряват взаимното разбиране на предадената информация. Когато държава членка предава информация за постановена присъда, тя трябва да посочи съответния код за категорията наказуемо деяние и за наказанието или санкцията, който автоматично се превежда на езика на получателя, което позволява той/тя да реагира незабавно след получаване на информацията.

Законодателни инструменти

Главните принципи, регулиращи обмена на информация и функционирането на системата, са уредени в Рамковото решение за обмена на информация от регистрите за съдимост и в Решението за системата ECRIS.

Въвеждане

Държавите членки следва да са въвели системата до април 2012 година. Бяха предприети определен брой технически и финансови мерки с цел подпомагането на държавите членки в подготовката на техническата инфраструктура за свързване на системите им за съдимост. Комисията предостави на разположение на държавите членки специален софтуер, наречен „образец за свързване“, за улеснение на взаимната им връзка с други регистри. Държавите членки могат да се възползват също и от финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства в рамките на програма "Наказателно правосъдие", за да модернизират своите национални системи за съдимост.

Извлечение от регистрите за съдимост за цели, различни от тези на наказателното производство

В съответствие с разпоредбите, установени в Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета и в Решение 2009/316/ПВР на Съвета, и с националните разпоредби, обменът на информация от регистрите за съдимост може да се извършва за цели, различни от тези на наказателното производство. Допълнителна информация за начина на получаване на извлечение от регистрите за съдимост за такива други цели може да намерите на страницата на съответната държава членка, като щракнете върху съответното знаме от дясната страна.

Пилотен проект

Още преди системата ECRIS да влезе в сила, няколко държави членки (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) осъществяваха електронен обмен на информация от регистрите за съдимост в рамките на пилотния проект „Мрежа от съдебни регистри“. Развитието и постигнатото в този проект, в частност информационно-технологичната архитектура и референтните таблици, послужиха за ценна основа на системата ECRIS.

Предложение на Комисията за подобряване на обмена на информация относно граждани на трети държави

Понастоящем системата ECRIS функционира ефикасно, що се отнася до граждани на ЕС. Понастоящем обаче не е възможно да се установи дали срещу граждани на трета държава има постановени предишни присъди в други държави членки, без да бъде отправено запитване до всички тях.

Поради тази причина на 19 януари 2016 г. Комисията прие предложение за директива за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета.

Последна актуализация: 04/08/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.