Ποινικό μητρώο

Για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία εξασφαλίζουν την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για τις ποινικές καταδίκες. Ειδικότερα, έχει θεσπιστεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), το οποίο άρχισε να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη τον Απρίλιο του 2012.

Ιστορικό

Γεγονότα, όπως η υπόθεση Fourniret το 2004, αλλά και πολυάριθμες μεταγενέστερες μελέτες, απέδειξαν ότι τα εθνικά δικαστήρια συχνά εκδίδουν αποφάσεις βασιζόμενα αποκλειστικά σε προηγούμενες καταδίκες που έχουν καταχωρηθεί στα εθνικά τους μητρώα, χωρίς να γνωρίζουν τυχόν καταδίκες σε άλλα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, οι εγκληματίες συχνά μπορούν να αποφεύγουν το παρελθόν τους απλώς και μόνο μετακινούμενοι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

ΤΟ ECRIS

Το ECRIS δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτή την προφανή ανάγκη βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρακτικά, το σύστημα ECRIS επιτρέπει την ηλεκτρονική διασύνδεση των βάσεων δεδομένων ποινικού μητρώου σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε οι πληροφορίες για τις καταδίκες να ανταλλάσσονται κατά τρόπο γρήγορο, ομοιόμορφο και επιδεκτικό ευχερούς μεταβίβασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα επιτρέψει την ευχερή πρόσβαση δικαστών, εισαγγελέων και συναφών διοικητικών αρχών σε όσο το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες για το ποινικό παρελθόν κάθε πολίτη της ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ στην οποία έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι εγκληματίες δεν θα μπορούν να αποφύγουν το εγκληματικό παρελθόν τους μετακινούμενοι μεταξύ κρατών μελών και μπορεί να υπάρξει κατάλληλη αντίδραση στα εγκλήματα που διαπράττονται. Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για την πρόληψη του εγκλήματος.

Γενικές αρχές

  • Το ΕCRIS βασίζεται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική τεχνολογίας πληροφοριών. Τα δεδομένα ποινικού μητρώου αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο σε εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος.
  • Το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου συγκεντρώνει όλες τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εναντίον του. Υποχρεούται να αποθηκεύει και να επικαιροποιεί όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει και να διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται.  Με τον τρόπο αυτό, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εξαντλητικές, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο των υπηκόων τους, όταν αυτό ζητηθεί από άλλο κράτος μέλος, ανεξαρτήτως του πού εκδόθηκαν οι σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις.
  • Το κράτος μέλος που εκδίδει καταδικαστική απόφαση κατά αλλοδαπού υποχρεούται να διαβιβάζει πάραυτα στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του καταδικασθέντος πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη, καθώς και πληροφορίες σχετικές με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των πληροφοριών αυτών.
  • Η διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω τυποποιημένου ευρωπαϊκού μορφοτύπου, με τη χρησιμοποίηση δύο πινάκων αναφοράς για τις κατηγορίες αξιόποινων πράξεων και ποινών.  Οι πίνακες αυτοί διευκολύνουν την αυτόματη μετάφραση και προάγουν την αμοιβαία κατανόηση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με ποινική καταδίκη, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τον αντίστοιχο κωδικό για κάθε αξιόποινη πράξη και ποινή ή μέτρο, και τα στοιχεία αυτά μεταφράζονται αυτομάτως στη γλώσσα του λήπτη, επιτρέποντάς του να αντιδράσει αμέσως μόλις λάβει την πληροφορία.

Νομοθετικές πράξεις

Οι γενικές αρχές που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη λειτουργία του συστήματος θεσπίστηκαν με την απόφαση-πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο και με την απόφαση ECRIS.

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα πριν από τον Απρίλιο του 2012. Έχουν ληφθεί ορισμένα τεχνικά και χρηματοδοτικά μέτρα τα οποία βοήθησαν τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν την τεχνική υποδομή που απαιτείται για τη διασύνδεση των συστημάτων ποινικών μητρώων τους. Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των κρατών μελών ειδικό λογισμικό «εφαρμογής αναφοράς» το οποίο διευκόλυνε τη διασύνδεσή τους με άλλα μητρώα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων ποινικών μητρώων τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ποινική Δικαιοσύνη».

Απόσπασμα ποινικού μητρώου για σκοπούς άλλους από την ποινική διαδικασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ, στην απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου και στο εθνικό δίκαιο, η ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μπορεί να πραγματοποιηθεί για σκοπούς άλλους από την ποινική διαδικασία. Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσβαση σε απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους συγκεκριμένους άλλους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του οικείου κράτους μέλους πατώντας τη σημαία του στα δεξιά.

Πιλοτικό σχέδιο

Ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του ECRIS, αρκετά κράτη μέλη (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) αντάλλασσαν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα ποινικά μητρώα στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου «Δίκτυο Ποινικών Μητρώων». Η ανάπτυξη και τα επιτεύγματα αυτού του σχεδίου, και ιδίως η αρχιτεκτονική τεχνολογίας των πληροφοριών και οι πίνακες αναφοράς, αποτέλεσαν τη βασική έμπνευση για το σύστημα ECRIS.

Πρόταση της Επιτροπής να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών

Σήμερα, το σύστημα ECRIS λειτουργεί αποδοτικά σε ό, τι αφορά υπηκόους της ΕΕ. Ωστόσο, τη στιγμή αυτή δεν είναι δυνατό να πληροφορηθεί κανείς αν υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν ήδη καταδικαστεί σε άλλα κράτη μέλη παρά μόνο αν ερωτηθούν όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Γι’ αυτό, στις 19 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/08/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.