Išrašai apie teistumą

Siekiant didinti piliečių saugumą Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, Europos lygmeniu imtasi konkrečių veiksmų, kad valstybės narės galėtų veiksmingai keistis informacija apie baudžiamuosius nuosprendžius. Pirmiausia sukurta kompiuterinė sistema ECRIS (Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema), kuri pradėjo veikti 2012 m. balandžio mėn.

Pagrindiniai faktai

Tokie atvejai kaip 2004 m. Fourniret byla ir daugelis vėlesnių tyrimų parodė, kad nacionaliniai teismai bausmes dažnai paskirdavo susipažinę tik su nacionaliniame registre užregistruotais anksčiau priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais, nieko nežinodami apie kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Dėl to nusikaltėliai dažnai galėdavo nuslėpti savo praeitį persikeldami iš vienos ES valstybės narės į kitą.

ECRIS

ECRIS sukurta siekiant patenkinti akivaizdų poreikį Europos lygmeniu gerinti keitimąsi informacija apie teistumą. Praktiškai tai reiškia, kad sistema ECRIS yra elektroninė visų valstybių narių teistumo duomenų bazių sąsaja, kuria užtikrinama, kad valstybės narės informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius viena kitai pateiktų sparčiai, vienoda forma ir lengvai kompiuteriu perduodamu būdu. Teisėjai, prokurorai ir susijusios administracinės institucijos gali nesunkiai gauti išsamią informaciją apie bet kurio ES piliečio nusikalstamą praeitį, nepaisant to, kuriose ES šalyse tas asmuo buvo nuteistas praeityje. Tokiu būdu nusikaltėliai neturės galimybės nuslėpti savo nusikalstamos praeities persikeldami į kitas valstybes nares ir bus tinkamai atsižvelgiama į jų anksčiau įvykdytus nusikaltimus. Sistemą taip pat galima naudoti nusikalstamumo prevencijai.

Bendrieji principai

  • ECRIS pagrindas yra decentralizuota informacinių technologijų struktūra – informacija apie teistumą saugoma tik nacionalinėse valstybių narių duomenų bazėse, o valstybių narių centrinės valdžios institucijos ja keisis elektroniniu būdu, kai to bus paprašyta.
  • Valstybė narė, kurios pilietybę asmuo turi, tampa pagrindine informacijos apie visus tam asmeniui paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius saugotoja. Ji privalo saugoti visą gautą informaciją ir ją atnaujinti, taip pat perduoti visą informaciją, kai to prašoma.  Todėl kiekviena valstybė narė turėtų gebėti pateikti išsamią, naujausią ir visą informaciją apie jų piliečių teistumą, jeigu to paprašys kita valstybė narė, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje apkaltinamieji nuosprendžiai buvo priimti.
  • Valstybė narė, priimanti apkaltinamąjį nuosprendį ne savo piliečiui, turi nedelsdama išsiųsti informaciją, įskaitant naujausią informaciją, apie šį apkaltinamąjį nuosprendį valstybei (-ėms) narei (-ėms), kurios (kurių) pilietybę turi nusikalstamą veiką padaręs asmuo.
  • Informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius perduodama elektroniniu būdu, naudojant europinę standartinę formą ir dvi nuorodines kategorijų lenteles – nusikalstamų veikų ir bausmių.  Naudojantis šiomis lentelėmis lengviau atlikti automatinį vertimą ir suprasti perduotą informaciją. Perduodama informaciją apie apkaltinamąjį nuosprendį valstybė narė turi nurodyti tinkamus nusikalstamos veikos ir bausmės arba sankcijos kategorijų kodus; kategorijos automatiniu būdu išverčiamos į gavėjo kalbą ir dėl to gavęs informaciją jis gali nedelsdamas reaguoti.

Teisinės priemonės

Bendrieji keitimosi informacija ir sistemos veikimo principai nustatyti Pamatiniame sprendime dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro ir Sprendime dėl ECRIS.

Įgyvendinimas

Valstybės narės sistemą turėtų būti įdiegusios iki 2012 m. balandžio mėn. Imtasi keleto techninių ir finansinių priemonių, siekiant padėti valstybėms narėms parengti techninę infrastruktūrą, kuria naudojantis būtų galima sujungti informacijos apie teistumą sistemas. Komisija valstybėms narėms suteikė galimybę naudotis specialia programine įranga, pavadinta nuorodų įdiegimu, kad jos galėtų lengviau susijungti su kitais registrais. Valstybės narės, be kita ko, savo nacionalinėms informacijos apie teistumą sistemoms modernizuoti gali pasinaudoti finansine parama, kuri teikiama dotacijų forma pagal Baudžiamojo teisingumo programą.

Išrašas iš nuosprendžių registro ne baudžiamosios bylos tikslais

Laikantis Europos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR, Europos Tarybos sprendimo 2009/316/TVR ir nacionalinių nuostatų, informacija apie teistumą gali būti keičiamasi ne baudžiamosios bylos tikslais. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti išrašą iš nuosprendžių registro kitais tikslais galima rasti valstybės narės puslapyje spustelėjus atitinkamą vėliavėlę dešinėje.

Bandomasis projektas

Dar prieš pradedant veikti ECRIS kai kurios valstybės narės (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK), dalyvavusios bandomajame Teisminių registrų tinklo projekte, elektroniniu būdu keitėsi informacija apie teistumą. Su šiuo projektu susijusi pažanga ir rezultatai, visų pirma IT architektūra ir nuorodinės lentelės, buvo didžiausia paskata kurti sistemą ECRIS.

Komisijos pasiūlymas, kuriuo siekiama pagerinti keitimąsi informacija apie ES nepriklausančių šalių piliečius

Šiuo metu per ECRIS efektyviai teikiama informacija apie ES piliečius. Tačiau šiuo metu neįmanoma nustatyti, ar trečiųjų šalių piliečiai anksčiau nebuvo nuteisti kitose valstybėse narėse, nepateikus užklausos joms visoms.

Todėl 2016 m. sausio 19 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Direktyvos, kuria dėl trečiųjų šalių piliečių ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.