Strafregister

Om de veiligheid van de burgers in de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie te vergroten, zijn op Europees niveau concrete stappen gezet om een efficiënte uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen tussen de lidstaten mogelijk te maken. In het bijzonder is er een informatiesysteem met de naam ECRIS (European Criminal Records Information System – Europees Strafregister Informatiesysteem) gecreëerd, dat in april 2012 operationeel is geworden.

Achtergrond

Uit voorbeelden als de zaak-Fourniret uit 2004 en talrijke onderzoeken daarna bleek dat rechters vaak uitspraak deden op basis van alleen de in het nationale strafregister terug te vinden eerdere veroordelingen, zonder kennis van veroordelingen in andere lidstaten. Daardoor was het voor criminelen vrij eenvoudig zich van de last van hun verleden te ontdoen: ze hoefden slechts naar een andere EU-lidstaat te verhuizen.

ECRIS

Het ECRIS is opgericht vanwege de onmiskenbare noodzaak om de uitwisseling van strafregistergegevens op Europees niveau te verbeteren. In praktische zin houdt het ECRIS-systeem in dat de strafregisters van alle lidstaten onderling elektronisch met elkaar verbonden zijn en dat gegevens betreffende veroordelingen eenvoudig, snel en op uniforme wijze kunnen worden uitgewisseld via computers. Rechters, aanklagers en betrokken bestuurlijke instanties verkrijgen zo eenvoudig toegang tot de volledige strafrechtelijke geschiedenis van EU-burgers, ongeacht in welke EU-lidstaten zij in het verleden zijn veroordeeld. Zo zullen criminelen hun verleden niet meer van zich af kunnen schudden door simpelweg naar een andere lidstaat te verhuizen en kan op adequate wijze rekening worden gehouden met eerder gepleegde delicten. Het systeem kan ook preventief worden ingezet.

Algemene uitgangspunten

  • Het ECRIS heeft een gedecentraliseerde IT-architectuur, waarbij de strafregistergegevens uitsluitend in de nationale gegevensbanken van de lidstaten blijven opgeslagen en op verzoek elektronisch worden uitgewisseld tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten.
  • In de lidstaat waarvan iemand de nationaliteit heeft, worden alle strafrechtelijke veroordelingen van die persoon centraal opgeslagen. De lidstaat is verplicht om alle ontvangen informatie op te slaan en bij te werken en deze informatie op verzoek zelf weer te verstrekken. Daardoor zal elke lidstaat in staat zijn om op verzoek van een andere lidstaat actuele en volledige gegevens over de strafrechtelijke antecedenten van zijn onderdanen te verstrekken, ongeacht waar de strafrechtelijke veroordelingen zijn uitgesproken.
  • Een lidstaat die een onderdaan van een andere lidstaat veroordeelt, is verplicht om de gegevens over deze veroordeling, met inbegrip van updates, onmiddellijk toe te zenden aan de lidstaat (of lidstaten) waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft.
  • De doorgifte van gegevens betreffende veroordelingen gebeurt elektronisch in een gestandaardiseerd Europees formaat, met gebruikmaking van twee referentietabellen met categorieën strafbare feiten en categorieën straffen. Deze tabellen vergemakkelijken automatische vertaling en vergroten het begrip van de onderling verzonden informatie. Bij het verzenden van gegevens betreffende een strafrechtelijke veroordeling dienen de juiste codes van de categorieën strafbare feiten en straffen te worden aangegeven, waarna deze automatisch worden vertaald in de taal van de ontvanger, zodat deze onmiddellijk na ontvangst kan reageren.

Wetgevingsinstrumenten

De algemene beginselen van de uitwisseling van informatie en de werking van het systeem zijn geregeld in het kaderbesluit betreffende de uitwisseling van gegevens uit het strafregister en in het ECRIS-besluit.

Implementatie

De lidstaten dienen het systeem tegen april 2012 te hebben geïmplementeerd. Om de lidstaten te helpen om hun technische infrastructuren voor te bereiden op de aansluiting van hun strafregisters, is een aantal technische en financiële maatregelen getroffen. De Commissie heeft in de vorm van een ‘referentie-implementatie’ speciale software ter beschikking gesteld aan de lidstaten om de koppeling met andere registers te vergemakkelijken. Ook kunnen de lidstaten financiële ondersteuning krijgen voor de modernisering van hun nationale strafregisters in de vorm van subsidies in het kader van het Strafrechtprogramma.

Uittreksel uit het strafregister voor andere doeleinden dan strafrechtelijke procedures

In overeenstemming met bepalingen van het Europees Kaderbesluit 2009/315/JBZ, Europees Besluit 2009/316/JBZ van de Raad en nationale bepalingen kan de uitwisseling van strafregistergegevens ook plaatsvinden voor andere doeleinden dan strafrechtelijke procedures. Verdere informatie over de wijze waarop een uittreksel uit het strafregister kan worden verkregen voor andere doeleinden, is te vinden op de pagina van de betreffende lidstaat door te klikken op de respectieve vlag aan de rechterkant.

Proefproject

Al vóór de inwerkingtreding van het ECRIS wisselden elf lidstaten (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) in het kader van het proefproject “Network of Judicial Registers” onderling elektronisch gegevens uit hun strafregisters uit. De ontwikkeling van dit project en de behaalde resultaten, met name de IT-architectuur en de referentietabellen, hebben de inspiratie gevormd voor het ECRIS-systeem.

Voorstel van de Commissie om de uitwisseling van informatie over onderdanen van niet-EU-lidstaten te verbeteren

Het ECRIS werkt momenteel efficiënt met betrekking tot EU-onderdanen. Het is echter nog niet mogelijk om, zonder eerst alle lidstaten afzonderlijk te raadplegen, vast te stellen of onderdanen van derde landen eerder in een andere lidstaat zijn veroordeeld.

Daarom heeft de Commissie op 19 januari 2016 haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad.

Laatste update: 05/08/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.