Rejestry karne

W celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w ramach europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na szczeblu europejskim podjęto konkretne kroki umożliwiające skuteczną wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat wyroków skazujących w sprawach karnych. W szczególności wprowadzono komputerowy system zwany ECRIS (europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych), który rozpoczął funkcjonowanie w kwietniu 2012 r.

Kontekst

Historie takie jak sprawa seryjnego mordercy Michaela Fournireta z 2004 r. i wiele przeprowadzonych następnie badań świadczy o tym, że sądy krajowe często wydawały orzeczenia jedynie w oparciu o wcześniejsze wyroki skazujące wpisane do krajowego rejestru karnego, bez wiedzy na temat tego typu wyroków wydanych w innych państwach członkowskich. W następstwie tego przestępcy mogli uciekać przed swoją przeszłością, przemieszczając się po prostu między państwami członkowskimi UE.

ECRIS

ECRIS utworzono w odpowiedzi na oczywistą potrzebę poprawy wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych na szczeblu europejskim. W praktyce system ECRIS oznacza łączność elektroniczną między bazami danych krajowych rejestrów karnych wszystkich państw członkowskich, dzięki której informacje o wyrokach skazujących są wymieniane szybko, w jednolitej oraz łatwej do odczytania przez komputer formie. Zapewnia on sędziom, prokuratorom i odpowiednim organom administracji łatwy dostęp do kompletnych informacji na temat przestępstw popełnionych przez dowolnego obywatela UE, bez względu na to, w których państwach UE osoba ta została w przeszłości skazana. W ten sposób przestępcy nie będą w stanie uciec przed swoją kryminalną przeszłością, przenosząc się po prostu z jednego państwa członkowskiego do drugiego, a przestępstwa uprzednio przez nich popełnione mogą zostać odpowiednio uwzględnione w nowych orzeczeniach. Omawiany system przyczynia się także do zapobiegania przestępstwom.

Zasady ogólne

  • ECRIS jest oparty na zdecentralizowanej strukturze informatycznej: dane z rejestru karnego są przechowywane wyłącznie w krajowych bazach danych państwa członkowskiego i – na wniosek – wymieniane elektronicznie między organami centralnymi państw członkowskich.
  • Państwo członkowskie, którego obywatelstwo posiada dana osoba, staje się centralnym miejscem przechowywania wszystkich wyroków skazujących wydanych przeciwko tej osobie. Jest ono zobowiązane przechowywać i uaktualniać wszystkie otrzymywane informacje oraz – na wniosek – przekazywać je dalej. W związku z tym każde państwo członkowskie będzie w stanie – na wniosek innego państwa członkowskiego – dostarczyć wyczerpujących, aktualnych i kompletnych informacji dotyczących wpisów do rejestru karnego na temat swoich obywateli niezależnie od tego, gdzie dany wyrok został wydany.
  • Państwo członkowskie skazujące osobę niebędącą obywatelem tego państwa jest zobowiązane przesłać niezwłocznie informacje – wraz z późniejszymi wpisami – dotyczące tego wyroku skazującego do państwa członkowskiego (państw członkowskich), którego (których) obywatelem jest dana osoba.
  • Przekazanie informacji dotyczących wyroków odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą znormalizowanego formatu europejskiego opierającego się na dwóch tabelach referencyjnych: kategorii przestępstw i kategorii kar. Tabele te ułatwiają automatyczne tłumaczenie przekazanych informacji i ich zrozumienie przez zainteresowane strony. Przy przekazywaniu informacji na temat wyroku państwo członkowskie musi podać odpowiednie kody kategorii przestępstw oraz kar i innych sankcji, które są automatycznie tłumaczone na język odbiorcy, dając mu w ten sposób możliwość natychmiastowej reakcji po otrzymaniu informacji.

Instrumenty prawne

Ogólne zasady regulujące wymianę informacji i funkcjonowanie systemu są uregulowane w decyzji ramowej w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego i w decyzji dotyczącej ECRIS.

Realizacja

Państwa członkowskie zostały zobligowane do wdrożenia omawianego systemu do kwietnia 2012 r. Podjęto szereg środków technicznych i finansowych, aby pomóc im w przygotowaniu infrastruktury technicznej koniecznej do połączenia systemów rejestrów karnych. Komisja udostępniła państwom członkowskim specjalny program zwany „wdrożeniem wzorcowym”, aby ułatwić im połączenie z innymi rejestrami. Państwa członkowskie mogą skorzystać także ze wsparcia finansowego w postaci dotacji na modernizację krajowych systemów rejestrów karnych w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”.

Wypis z rejestru karnego dla celów innych niż postępowanie karne

Zgodnie z przepisami europejskiej decyzji ramowej 2009/315/WSiSW, decyzji Rady Europejskiej 2009/316/WSiSW i przepisami krajowymi wymiana informacji z rejestrów karnych może się odbywać dla celów innych niż postępowanie karne. Więcej informacji dotyczących uzyskania wypisu z rejestru karnego do innych celów można znaleźć na stronie danego państwa członkowskiego poprzez kliknięcie na odpowiednią flagę po prawej stronie.

Projekt pilotażowy

Już przed wejściem ECRIS w życie kilka państw członkowskich (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) prowadziło drogą elektroniczną wymianę informacji z rejestrów karnych w ramach projektu pilotażowego „sieć rejestrów sądowych”. Wprowadzone zmiany i wyniki osiągnięte w ramach tego projektu, zwłaszcza w zakresie struktury informatycznej i tabel referencyjnych, stały się się fundamentem systemu ECRIS.

Wniosek Komisji dotyczący usprawnienia wymiany informacji na temat obywateli państw trzecich

ECRIS działa obecnie skutecznie w odniesieniu do obywateli UE. Nie można jednak stwierdzić, czy obywatele państw trzecich byli uprzednio skazani w innych państwach członkowskich bez konsultacji ze wszystkimi państwami.

W związku z tym w dniu 19 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW.

Ostatnia aktualizacja: 05/08/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.