Záznam v trestnom registri

S cieľom zlepšiť bezpečnosť občanov v rámci európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa na európskej úrovni prijali konkrétne kroky umožňujúce účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi o odsúdeniach za trestné činy. Konkrétne bol zriadený počítačový systém zvaný ECRIS (Európsky informačný systém registrov trestov), ktorý začal prevádzku v apríli 2012.

Základné informácie

Prípady, ako napríklad vec Fourniret z roku 2004, a viaceré následné štúdie, preukázali, že vnútroštátne súdy často vynášali rozsudky len na základe bývalých odsúdení, ktoré sú uvedené v ich vnútroštátnom registri, bez akýchkoľvek poznatkov o odsúdeniach v iných členských štátoch. Výsledkom bolo, že páchatelia trestných činov mohli často uniknúť pred svojou minulosťou jednoducho tak, že sa presťahovali do iného členského štátu EÚ.

EURÓPSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTROV TRESTOV (ECRIS)

Systém ECRIS bol vytvorený v reakcii na zjavnú potrebu zlepšiť výmenu informácií o registroch trestov na európskej úrovni. Z praktického hľadiska systém ECRIS znamená elektronické prepojenie databáz registrov trestov všetkých členských štátov, kde sa jednotným a počítačovo ľahko prenosným spôsobom medzi nimi rýchlo vymieňajú informácie o odsúdeniach. Sudcom, prokurátorom a príslušným správnym orgánom poskytuje jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o histórii trestných činov ktoréhokoľvek občana EÚ bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ bola táto osoba v minulosti odsúdená. Týmto spôsobom páchatelia trestných činov nebudú môcť uniknúť pred svojou trestnou minulosťou jednoducho presťahovaním sa do iného členského štátu a bude možné primerane reagovať na už spáchané trestné činy. Systém slúži aj na prevenciu trestnej činnosti.

Všeobecné zásady

  • ECRIS je založený na decentralizovanej architektúre IT, pričom údaje z registrov trestov sú uložené vo vnútroštátnych databázach členských štátov a ústredné orgány členských štátov si ich na požiadanie elektronicky vymieňajú.
  • Členský štát štátnej príslušnosti osoby sa stáva centrálnym archívom všetkých odsúdení tejto osoby. Je povinný uchovávať a aktualizovať všetky informácie, ktoré získa, a na požiadanie ich posielať ďalej. Na základe toho by každý členský štát mal byť v stave na požiadanie iného členského štátu poskytnúť vyčerpávajúce, aktuálne a úplné informácie v súvislosti so záznamami svojich občanov v trestnom registri bez ohľadu na to, kde boli vynesené takéto odsudzujúce rozsudky.
  • Členský štát, ktorý odsúdi iného štátneho príslušníka, je povinný okamžite poslať informácie vrátane nových informácií o tomto odsúdení členskému štátu (členským štátom) štátnej príslušnosti páchateľa trestných činov.
  • Prenos informácií o odsúdeniach sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom štandardného európskeho formátu za použitia dvoch referenčných tabuliek s kategóriami trestných činov a trestov. Tieto tabuľky uľahčujú automatický preklad a umožnia vzájomné porozumenie prenášaných informácií. Pri prenose informácií o odsúdení musí členský štát uviesť príslušné kódy kategórie trestného činu a trestu alebo sankcie, ktoré sa automaticky prekladajú do jazyka príjemcu a umožňujú mu po prijatí informácie okamžite reagovať.

Legislatívne nástroje

Všeobecné zásady upravujúce výmenu informácií a fungovanie systému sú stanovené v rámcovom rozhodnutí o výmene informácií z registra trestov medzi členskými štátmi a v rozhodnutí ECRIS.

Vykonávanie

Členské štáty mali systém zaviesť do apríla 2012. Prijali sa viaceré technické a finančné opatrenia s cieľom pomôcť im pri príprave technickej infraštruktúry na prepojenie ich systémov registrov trestov. Komisia dala členským štátom k dispozícii špeciálny softvér nazvaný „referenčné vykonanie“ (reference implementation) na uľahčenie ich prepojenia s inými registrami. Členské štáty môžu takisto využiť finančnú podporu vo forme grantov s cieľom modernizovať svoje vnútroštátne systémy registrov trestov v rámci programu Trestná justícia (Criminal Justice).

Výpis z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania

V súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV, rozhodnutia Rady 2009/316/SVV a vnútroštátnych právnych predpisov sa výmena informácií z registra trestov môže uskutočňovať aj na iné účely ako na účely trestného konania. Ďalšie informácie o tom, ako získať výpis z registra trestov na takéto iné účely, možno nájsť na stránke členského štátu kliknutím na príslušnú vlajku na pravej strane.

Pilotný projekt

Niekoľko členských štátov (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) si elektronicky vymieňalo informácie o registroch trestov už pred sprevádzkovaním systému ECRIS, a to v rámci pilotného projektu „Sieť súdnych registrov“. Pokrok a výsledky dosiahnuté prostredníctvom tohto projektu, najmä IT architektúra a referenčné tabuľky, poskytli základnú inšpiráciu pre vytvorenie systému ECRIS.

Návrh Komisie na zlepšenie výmeny informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín

Systém ECRIS v súčasnosti efektívne funguje, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov krajín EÚ. V súčasnosti však nie je možné bez konzultácie so všetkými členskými štátmi zistiť, či v nich boli štátni príslušníci tretích krajín v minulosti odsúdení.

Komisia preto 19. januára 2016 prijala návrh smernice, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV.

Posledná aktualizácia: 05/08/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.