Kazenske evidence

Za izboljšanje varnosti državljanov v evropskem območju svobode, varnosti in pravice so bili na evropski ravni izpeljani konkretni ukrepi za učinkovito izmenjavo informacij o kazenskih obsodbah med državami članicami. Zlasti je bil vzpostavljen računalniško podprt sistem ECRIS (evropski informacijski sistem kazenskih evidenc), ki je začel delovati aprila 2012.

Ozadje

Primeri, kot je Fourniret iz leta 2004, in številne nadaljnje študije so pokazali, da so nacionalna sodišča pogosto izrekala kazni izključno na podlagi preteklih obsodb iz svojega nacionalnega registra in brez kakršnega koli poznavanja obsodb, izrečenih v drugih državah članicah. Tako so lahko storilci kaznivih dejanj pogosto ubežali svoji preteklosti z enostavno selitvijo med državami članicami EU.

ECRIS

ECRIS je odgovor na očitno potrebo po izboljšanju izmenjave informacij iz kazenskih evidenc na evropski ravni. Sistem ECRIS v praksi pomeni elektronsko povezavo med podatkovnimi zbirkami kazenskih evidenc vseh držav članic, ki zagotavlja hitro in poenoteno izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami ter enostaven računalniški prenos teh informacij. Sodnikom, tožilcem in zadevnim upravnim organom je zagotovljen enostaven dostop do popolnih informacij o predkaznovanosti državljanov EU, ne glede na to, v katerih državah EU so bili v preteklosti obsojeni. Storilci kaznivih dejanj ne morejo ubežati svoji zločinski preteklosti z enostavno selitvijo med državami članicami, na že storjena kazniva dejanja pa se je mogoče ustrezno odzvati. Sistem je namenjen tudi preprečevanju kaznivih dejanj.

Splošna načela

  • ECRIS temelji na decentralizirani strukturi IT, kar pomeni, da so podatki iz kazenskih evidenc shranjeni samo v nacionalnih podatkovnih zbirkah držav članic in se na zahtevo elektronsko izmenjujejo med osrednjimi organi držav članic.
  • Država članica, katere državljan je obsojena oseba, je osrednja shranjevalka vseh informacij o obsodbah, izrečenih zoper navedeno osebo. Mora shranjevati in posodabljati vse prejete informacije ter jih na zahtevo posredovati naprej. Tako vsaka država članica na zahtevo druge države članice zagotavlja izčrpne, najnovejše in popolne informacije o obsodbah svojih državljanov iz kazenskih evidenc, in sicer ne glede na to, kje so bile obsodbe izrečene.
  • Država članica, v kateri je obsojen storilec kaznivega dejanja, ki ni njen državljan, mora nemudoma poslati informacije o obsodbi s posodobitvami državam članicam, katerih državljan je storilec.
  • Prenos informacij o obsodbah poteka elektronsko v standardizirani evropski obliki z uporabo dveh referenčnih razpredelnic s kategorijami kaznivih dejanj in kazni. Ti razpredelnici olajšujeta samodejno prevajanje in povečujeta razumevanje posredovanih informacij med državami članicami. Pri prenosu informacij o obsodbi mora država članica navesti ustrezni oznaki za kategorijo kaznivega dejanja in kategorijo kazni, ki sta samodejno prevedeni v jezik prejemnika, ki tako lahko ukrepa takoj po prejemu informacij.

Zakonodajni instrumenti

Splošna načela o izmenjavi informacij in delovanju sistema so določena v Okvirnem sklepu o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc ter v Sklepu o ECRIS.

Izvajanje

Države članice so morale sistem prevzeti do aprila 2012. Za pomoč pri pripravi tehnične infrastrukture za povezavo njihovih sistemov kazenskih evidenc so bili sprejeti številni tehnični in finančni ukrepi. Komisija je državam članicam dala na voljo posebno programsko opremo z imenom „uporaba reference“, da bi jim olajšala povezovanje z drugimi registri. Države članice lahko za posodobitev nacionalnih sistemov kazenskih evidenc izkoristijo tudi finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev v okviru programa Kazensko pravosodje.

Izpisek iz kazenske evidence za druge namene kot za kazenski postopek

V skladu z določbami Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ in Sklepa Sveta 2009/316/PNZ ter nacionalnimi določbami lahko izmenjava informacij iz kazenskih evidenc poteka za druge namene kot za kazenski postopek. Več informacij o tem, kako pridobiti izpisek iz kazenske evidence za take druge namene, je na voljo na straneh držav članic. Kliknite na ustrezno zastavo na desni strani zaslona.

Pilotni projekt

Že pred začetkom veljavnosti sistema ECRIS si je več držav članic (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) elektronsko izmenjavalo informacije iz kazenskih evidenc v okviru pilotnega projekta „Mreža sodnih registrov“. Razvoj in dosežki tega projekta, zlasti struktura IT in referenčni razpredelnici, so bili glavni navdih za sistem ECRIS.

Predlog Komisije za izboljšanje izmenjave informacij o državljanih tretjih držav

Kar zadeva državljane EU, ECRIS trenutno učinkovito deluje. Vendar pa trenutno ni mogoče ugotoviti, ali so bili državljani tretjih držav že obsojeni v drugih državah članicah, ne da bi kontaktirali vse.

Komisija je zato 19. januarja 2016 sprejela predlog direktive o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ.

Zadnja posodobitev: 05/08/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.