Brottsregister

För att förbättra säkerheten för medborgarna inom det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa har man på EU-nivå vidtagit konkreta åtgärder för att möjliggöra ett effektivt utbyte av uppgifter om brottmålsdomar mellan medlemsstaterna. Detta har i synnerhet gjorts genom det datoriserade systemet Ecris (det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister), som började användas i april 2012.

Bakgrund

Fall som det så kallade Fourniret-målet från 2004 och en rad senare undersökningar har visat att domstolarna i medlemsstaterna tidigare ofta meddelade dom enbart med hänsyn till sådana tidigare domar som registrerats i deras nationella register, utan att känna till om den tilltalade fällts för brott i andra medlemsstater. Följaktligen har brottslingar ofta kunnat komma undan sitt förflutna genom att helt enkelt flytta mellan EU-medlemsstaterna.

Ecris

Ecris skapades som svar på detta uppenbara behov av att förbättra utbytet av uppgifter i kriminalregister på EU-nivå. I praktiken innebär Ecris-systemet att alla EU-medlemsstaters kriminalregister länkas samman elektroniskt. Uppgifter om fällande brottmålsdomar kan utbytas mellan registren på ett snabbt och enhetligt sätt, i en form som underlättar datoriserad överföring. Därmed kan domstolar, åklagarmyndigheter och relevanta administrativa myndigheter lätt få tillgång till samlad information om en berörd EU-medborgares eventuella brottsliga förflutna, oavsett i vilken EU-medlemsstat personen tidigare har fällts för brott. Detta gör att brottslingar inte kommer att kunna fly sin kriminella bakgrund enbart genom att förflytta sig mellan medlemsstaterna och att lämpliga åtgärder kan vidtas med avseende på redan begångna brott. Systemet bidrar också till att förebygga brott.

Allmänna principer

  • Ecris baseras på en decentraliserad it-arkitektur, där uppgifterna i kriminalregistren lagras enbart i medlemsstaternas nationella databaser och på begäran utbyts på elektronisk väg mellan medlemsstaternas centralmyndigheter.
  • Den medlemsstat där en person är medborgare blir den centrala platsen för lagring av alla uppgifter om fällande brottmålsdomar mot den personen. Den medlemsstaten är skyldig att lagra och uppdatera all mottagen information, och att på begäran vidarebefordra uppgifterna.  Det innebär att varje medlemsstat bör kunna tillhandahålla uttömmande, uppdaterad och fullständig information om eventuella brottmålsdomar mot medborgare i landet på begäran av en annan medlemsstat, oavsett var domarna har meddelats.
  • En medlemsstat vars domstolar meddelat en fällande dom mot en person som inte är medborgare i landet ska omedelbart översända uppgifter, inklusive uppdateringar, om denna dom till den medlemsstat i vilken den dömde är medborgare.
  • Uppgifterna om fällande domar översänds på elektronisk väg i ett standardiserat europeiskt format, med två referenstabeller över brottskategorier respektive påföljdskategorier.  Dessa tabeller underlättar automatisk översättning och förbättrar den ömsesidiga förståelsen av de överförda uppgifterna. När en medlemsstat överför uppgifter om en fällande dom ska den ange lämpliga koder för brottskategori respektive påföljdskategori, vilka översätts automatiskt till mottagarens språk och gör det möjligt att vidta åtgärder omedelbart när uppgifterna mottas.

Lagstiftning

Allmänna principer för utbytet av uppgifter och systemets funktion finns i rambeslutet om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och i Ecris-beslutet.

Genomförande

Medlemsstaterna bör ha infört systemet senast i april 2012. Ett antal tekniska och finansiella åtgärder har vidtagits för att hjälpa dem att förbereda den tekniska infrastruktur som behövs för att ansluta deras kriminalregister. Kommissionen har ställt särskild programvara, kallad ”referensimplementation”, till medlemsstaternas förfogande för att underlätta sammankopplingen med andra register. Medlemsstaterna kan också få bidrag för att modernisera sina nationella kriminalregister inom ramen för programmet Straffrätt.

Utdrag ur kriminalregistret i andra syften än för brottsbekämpning

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister kan även ske i andra syften än för brottsbekämpning, i enlighet med bestämmelserna i EU:s rambeslut 2009/315/RIF, rådets beslut 2009/316/RIF och nationella bestämmelser. Mer information om hur utdrag ur kriminalregistret kan fås i andra syften hittar du på medlemsstatens sida genom att klicka på respektive flagga på höger sida.

Pilotprojekt

Redan innan Ecris infördes utbytte flera medlemsstater uppgifter ur kriminalregistren på elektronisk väg, inom ramen för pilotprojektet Network of Judicial Registers (Belgien, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Tyskland). Den utveckling och de resultat som uppnåddes genom detta projekt, särskilt i fråga om it-arkitekturen och referenstabellerna, var den främsta källan till inspiration för utformningen av Ecris-systemet.

Kommissionens förslag till förbättring av utbyte av uppgifter om personer som inte är EU-medborgare

Ecris fungerar för närvarande effektivt när det gäller EU-medborgare. Just nu är det dock inte möjligt att fastställa om tredjelandsmedborgare har tidigare fällande brottsmålsdomar i en annan medlemsstat, utan att kontakta dem var för sig.

Den 19 januari 2016 antog kommissionen därför ett förslag till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF.

Senaste uppdatering: 05/08/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.