Vzájemné uznávání opatření v přípravném řízení

Nadměrné využívání vyšetřovací vazby a délka jejího trvání je jednou z hlavních příčin přeplněnosti věznic. Existuje-li riziko útěku, podezřelí, kteří nemají bydliště v členském státě, kde řízení probíhá, jsou často drženi ve vazbě, zatímco podezřelí s bydlištěm v tomto státě se těší výhodám alternativních opatření (nevazebních).

Přeshraniční dohled nad alternativními opatřeními použitelnými místo vyšetřovací vazby (nevazebními)

Podle obecných právních zásad je třeba považovat vzetí do vazby před soudním řízením za výjimečné opatření, přičemž by měla být v největší možné míře využívána opatření nevazebního dohledu, tj. mimo věznici. Občané EU podezřelí ze spáchání trestného činu v jiném členském státě dosud nebyli způsobilí využívat tato alternativní opatření, neboť povětšinou neměli bydliště v členském státě, ve kterém byli osobou podezřelou ze spáchání trestného činu.

Rámcové rozhodnutí z roku 2009 o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby (evropský příkaz k výkonu dohledu) umožňuje členským státům EU vzájemné uznávání nevazebních opatření dohledu v přípravném řízení (mimo věznici).

Řecký soudce může například nařídit, aby se švédský státní příslušník, který je podezřelý ze spáchání trestného činu na území Řecka, dvakrát měsíčně hlásil u svého místního policejního orgánu ve Švédsku, namísto toho, aby se hlásil v Řecku. Tím se uspoří mnoho peněz a pomůže to snížit počet osob držených ve vazebních věznicích v celé Evropské unii. Zároveň se tím v Evropské unii posílí právo na osobní svobodu a institut presumpce neviny a rovněž se sníží riziko nerovného zacházení s podezřelými, kteří nemají bydliště v zemi, na jejímž území měli údajně spáchat trestný čin.

V případě, že se podezřelý následně odmítne dobrovolně dostavit k nařízenému soudnímu jednání, může být do státu, kde řízení probíhá, dopraven za použití donucovacích prostředků (prostřednictvím evropského zatýkacího rozkaz).

Členské státy měly povinnost provést tento nástroj ve svém vnitrostátním právu do 1. prosince 2012.

Pro více informací o provádění rozhodnutí jednotlivými členskými státy klikněte zde.

Poslední aktualizace: 22/07/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.