Vzájomné uznanie opatrení pred začatím súdneho konania

Nadmerné využívanie vyšetrovacej väzby a jej dĺžka sú jednou z hlavných príčin preplnených väzníc. V prípade rizika úteku podozriví, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte, v ktorom prebieha konanie, často ostávajú vo vyšetrovacej väzbe, zatiaľ čo podozrivé osoby, ktoré v danom členskom štáte majú bydlisko, môžu využiť alternatívne opatrenia (mimo väzenia).

Cezhraničný dohľad nad alternatívnymi opatreniami k vyšetrovacej väzbe (mimo väzenia)

Podľa všeobecných právnych zásad sa vyšetrovacia väzba do súdneho procesu musí považovať za výnimočné opatrenie a v maximálnej možnej miere by sa mali využívať neväzobné opatrenia dohľadu (mimo väzenia). Občania EÚ, ktorí sú podozriví z trestného činu v inom členskom štáte, až doteraz často neboli oprávnení na takéto alternatívy, pretože väčšinou nemali pobyt v členskom štáte, kde mali spáchať trestný čin.

Rámcové rozhodnutie z roku 2009 o opatreniach dohľadu ako alternatíve vyšetrovacej väzby (európsky príkaz na dohľad) umožňuje členským štátom vzájomne uznávať neväzobné predsúdne opatrenia dohľadu (mimo väzenia).

Grécky sudca môže napríklad nariadiť, aby sa Švéd, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu v Grécku, dvakrát do mesiaca hlásil na príslušnom miestnom policajnom útvare vo Švédsku, namiesto toho, aby tak robil v Grécku. Tým sa ušetrí veľa peňazí a pomôže to znížiť počet osôb vo vyšetrovacej väzbe v celej Európskej únii. Zároveň sa tým posilní právo na slobodu a prezumpciu neviny v Európskej únii a zníži sa riziko nerovnakého zaobchádzania s podozrivými osobami, ktoré nemajú pobyt v krajine, kde sú podozrivé zo spáchania trestného činu.

Keď sa začne súdne konanie a podozrivý sa odmietne dostaviť dobrovoľne, môže byť nasilu (prostredníctvom európskeho zatýkacieho rozkazu) prepravený do štátu, kde má prebehnúť súdne konanie.

Členské štáty mali transponovať tento nástroj do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 1. decembra 2012.

Podrobnejšie informácie o tom, ako jednotlivé členské štáty vykonávajú rozhodnutie, nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 22/07/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.