Ömsesidigt erkännande av åtgärder före rättegången

En omfattande användning av långa häktningsperioder är en av de främsta orsakerna till överbeläggningen i fängelser och häkten. Brottsmisstänkta som inte är bosatta i den medlemsstat där rättegången äger rum kvarhålls ofta i häkte om det anses finnas en risk för att de ska fly landet, medan personer som är bosatta i landet blir föremål för andra åtgärder (än frihetsberövande).

Gränsöverskridande övervakning av alternativ till frihetsberövande inför rättegång (utanför anstalt)

Enligt allmänna rättsprinciper är frihetsberövande i väntan på rättegång att betrakta som en extraordinär åtgärd. Icke frihetsberövande övervakningsåtgärder bör användas i största möjliga utsträckning. Tidigare hade EU-medborgare som misstänktes för brott i en annan medlemsstat sällan tillgång till sådana alternativ, eftersom de i de flesta fall inte hade hemvist i den medlemsstaten.

2009 års rambeslut om övervakningsåtgärder som alternativ till tillfälligt frihetsberövande (Europeisk övervakningsorder) gör det möjligt för EU-medlemsstaterna att ömsesidigt erkänna andra övervakningsåtgärder (utanför anstalt) än frihetsberövande inför en rättegång.

Till exempel kan en grekisk domstol besluta att en svensk som är misstänkt för ett brott i Grekland ska anmäla sig till sig till sin lokala polismyndighet i Sverige två gånger i veckan i stället för att följa motsvarande procedur i Grekland. Detta sparar mycket pengar och bidrar till att minska antalet personer som kvarhålls i häkte inför rättegång i Europeiska unionen som helhet. Samtidigt innebär det en förstärkning av rätten till frihet och oskuldspresumtionen i Europeiska unionen och en minskad risk för ojämlik behandling av personer som inte är bosatta i det land där de är misstänkta för brott.

Om den misstänkte vägrar att infinna sig frivilligt när det är dags för rättegång kan han eller hon överföras med tvång (med stöd av en europeisk arresteringsorder) till den stat där rättegången ska äga rum.

Medlemsstaterna skulle senast den 1 december 2012 ha införlivat rambeslutet i sin nationella lagstiftning.

Om du vill ha närmare upplysningar om hur de olika medlemsstaterna har genomfört rambeslutet kan du klicka här.

Senaste uppdatering: 22/07/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.