Взаимно признаване на мерки след края на съдебното производство

През ноември 2008 г. бяха приети две рамкови решения, с които се предоставя възможност за по-добра социална рехабилитация в държавата им на произход на лица, осъдени в друга държава-членка, в сравнение с тази в държавата на обичайното им пребиваване.

Рамково решение, позволяващо пробация в страната на произход

Рамковото решение от 2008 г. относно пробационните мерки и алтернативните санкции позволява осъдените лица, освободени условно или на които е наложена алтернативна санкция в държава членка, на която не са граждани, да бъдат върнати обратно в държавата членка, в която обичайно пребивават. В такъв случай именно държавата членка, в която лицето обичайно пребивава, упражнява надзор върху изпълнението на наказанието. Идеята е, че социалната реинтеграция на лицето ще се осъществи по-лесно в страната на произхода му.

Държавите членки разполагаха с време до 6 декември 2011 г. да транспонират това решение в националното си законодателство.

Към момента единственият международноправен инструмент относно трансграничната помощ в областта на пробацията е Конвенцията на Съвета на Европа от 1964 г. Досега тя е ратифицирана само от 12 държави членки, в някои случаи с множество резерви. Това на практика ограничава значението на инструмента. В отношенията между държавите членки рамковото решение заменя съответните разпоредби на Конвенцията на Съвета на Европа за наблюдение на лицата, осъдени или освободени условно.

През 2009 г. белгийското Министерство на правосъдието лансира европейски проект, посветен на привеждането в действие на рамковото решение. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява в партньорство със 7 държави — членки на Европейския съюз, и с Европейската организация за пробация (Organisation européenne de la ProbationCEP), като целта му е да се подобрят взаимните познания за националните мерки за пробация и да се установи какви са трудностите, свързани с нормативното и практическото привеждане в действие на рамковото решение. В резултат от проекта е създаден по-конкретно един уебсайт: http://www.euprobationproject.eu/. Настоящият уебсайт предлага общ преглед на пробацията, както е регламентирана в различните правни системи в Европейския съюз, и кратко обяснение на основните етапи, от които се състои проектът.

Рамково решение за трансфера на лишени от свобода лица в страната им на произход

Рамковото решение от 2008 г. относно наказанията лишаване от свобода позволява връщане на лишени от свобода лица обратно в държавата, в която те обичайно пребивават. Както в случая с пробацията, основната идея е, че социалната реинтеграция на лицето ще се осъществи по-лесно в страната му на произход.

В отношенията между държавите — членки на ЕС, това рамково решение автоматично заменя споразуменията, като Европейската конвенция за трансфер на осъдени лица (1983 г.) и Допълнителния протокол (1997 г.) към нея. Въпросните конвенции остават обаче в сила в отношенията с трети държави.

В сравнение с конвенцията, рамковото решение води до реален напредък в комуникацията между засегнатите държави — съгласно конвенцията исканията за трансфер се правят между съответните министерства на правосъдието на държавите, докато в рамковото решение се предвиждат преки контакти между компетентните органи.

Държавите членки разполагаха с време до 5 декември 2011 г. да транспонират рамковото решение в националното си законодателство.

Последна актуализация: 09/10/2013

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.