Vzájemné uznávání opatření ve vykonávacím řízení

V listopadu 2008 byla přijata dvě rámcová rozhodnutí umožňující osobám, které byly odsouzeny v členském státě odlišném od toho, v němž mají své obvyklé bydliště, lepší sociální rehabilitaci v jejich domovské zemi.

Rámcové rozhodnutí umožňující probaci v domovské zemi

Rámcové rozhodnutí z roku 2008 o probačních opatřeních a alternativních trestech umožňuje, aby osoba, která byla podmíněně odsouzená nebo jíž byl uložen alternativní trest jinde než ve státě bydliště, byla odeslána zpět do členského státu, v němž má své obvyklé bydliště. Dohled nad výkonem trestu pak provádí členský stát, na jehož území má tato osoba své obvyklé bydliště. Základní myšlenkou je, že sociální rehabilitace lze lépe dosáhnout v domovské zemi dané osoby.

Členské státy měly povinnost do 6. prosince 2011 provést tento nástroj ve svém vnitrostátním právu.

Jediným mezinárodněprávním aktem, který dnes přeshraniční spolupráci v oblasti probace upravuje, je Úmluva Rady Evropy z roku 1964. Dosud ji však ratifikovalo pouze 12 členských států, některé z nich s četnými výhradami. Její praktický význam je tedy značně omezen. Rámcové rozhodnutí ve vztazích mezi členskými státy nahradí příslušná ustanovení Úmluvy Rady Evropy o dohledu nad podmíněně odsouzenými nebo podmíněně propuštěnými pachateli.

Belgické ministerstvo spravedlnosti zahájilo v roce 2009 evropský projekt zaměřený na provádění rámcového rozhodnutí. Tento projekt, spolufinancovaný Evropskou komisí a realizovaný v partnerství se sedmi členskými státy Evropské unie a s Evropskou organizací pro probaci („CEPˮ), má za cíl zlepšit vzájemné znalosti vnitrostátních opatření v oblasti probace a zjistit problémy spojené s legislativním a praktickým prováděním tohoto nástroje. Výsledkem tohoto evropského projektu je konkrétně spuštění internetových stránek: http://www.euprobationproject.eu/. Tyto stránky nabízejí přehled různých právních systémů, pokud jde o probaci, v rámci Evropské unie, jakož i stručný výklad hlavních etap, ze kterých projekt vychází.

Rámcové rozhodnutí o předávání vězňů do jejich domovské země

Rámcové rozhodnutí z roku 2008 o trestu odnětí svobody umožňuje předávání vězňů zpět do země, v níž mají své obvyklé bydliště. Stejně jako v případě probace je základní myšlenkou, že sociální rehabilitace lze lépe dosáhnout v domovské zemi dané osoby.

Toto rámcové rozhodnutí automaticky nahrazuje smlouvy, jako například Evropskou úmluvu o předávání odsouzených osob (1983) a její Dodatkový protokol (1997), a to ve vztazích mezi všemi členskými státy EU. Tyto úmluvy zůstanou v platnosti pouze ve vztahu k třetím státům.

Skutečný posun, pokud jde o rámcové rozhodnutí, týkající se uvedené Úmluvy, spočívá ve zřízení komunikačního kanálu mezi zainteresovanými státy. Podle Úmluvy se žádosti o předání předkládají prostřednictvím ministerstev spravedlnosti dotčených států. Rámcové rozhodnutí namísto toho zavádí přímý styk mezi příslušnými orgány.

Členské státy měly povinnost do 5. prosince 2011 provést tento nástroj ve svém vnitrostátním právu.

Poslední aktualizace: 09/10/2013

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.